Projekty

Projekty realizované Centrom rodových štúdí

Projekt:Rok:
EQUAL4EUROPE: realizovaný v rámci programu Horizont 2020 2020 - 2023
Medzinárodný projekt INPROFOOD - realizovaný v rámci 7. rámcového programu: Towards inclusive research programming for sustainable food innovations 2011 - 2013
Is Women Education a(t) Risk?2011 - 2013
Women Taking Chances. A Collection of Female Biographies
Medzinárodný projekt, Program celoživotného vzdelávania Európskeho spoločenstva, Grundtvig Partnerstva. Gender Mainstreaming na pracoviskách reprodukčného zdravia2008 - 2010
Projekt organizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, Európsky Sociálny fond2005 - 2008
Vytvorenie koncepcie vzdelávania v oblasti rovnosti príležitostí na základe Gender Mainstreamingu - Projekt organizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva EQUAL, Európsky Sociálny fond2005 - 2008
Projekt EQUAL2005 - 2007
Projekt KNOWING2005 - 2007
Výskum rovnosti príležitostí žien a mužov v oblasti vedy a výskumu ako špecifického segmentu trhu práce, Projekt organizovaný v rámci SOP Ľudské zdroje2004 - 2006

POWER - Promotion of  Woman in European Regions, Projekt organizovaný v rámci programu Sokrates/ Grundvig 2

2004 - 2005

„GILE“ - Generationsuebergreifendes interkulturelles Lernen in Europa, Projekt organizovaný v rámci Sokrates/Grundvig 2

2003 - 2004

Vzdelávanie  k rovnosti príležitostí ako nástroj eliminácie diskriminácie žien, Projekt organizovaný v rámci nadácie EKOPOLIS, Tvoja Zem

2003 - 2004

"GEBIGE"- Genderbeziehungen im Spiegel biographischer Selbstpräsentation und gesellschaftlicher  Entwicklung, Projekt organizovaný v rámci programu Sokrates/Grundvig 2

2002 - 2004