Projekt KNOWING

Stránka projektu: Projekt KNOWING

 

POZNANIE, INŠTITÚCIE A ROD: EURÓPSKA PERSPEKTÍVA


Projekt financovaný v rámci 6. rámcového programu Európskej komisie v programe Utváranie európskeho výskumného priestoru ako špecificky zacielený výskumný projekt (Specific Targeted Research Project)


Trvanie: 2006 – 2008

Koordinátor:

Sociologický ústav AV ČR, Národné kontaktné centrum – ženy a veda


Participujúce inštitúcie:

1. Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Czech Republic

2. Faculty of Humanities, Charles University, Czech Republic

3. Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Centrum rodových štúdií

4. University of Leeds, United Kingdom

5. Department for Social Studies of Sciences, University of Vienna, Austria

6. Department of Sociology, University of Turku, Finland

7. Turku School of Economics and Business Administration, Finland

8. Department of Sociological Studies, University of Sheffield, united Kingdom

 

Základná charakteristika projektu:

 • komparatívny empirický výskum vedeckých inštitúcií a každodennej praxe „robenia vedy“, prebiehajúci paralelne v piatich európskych krajinách (Česká Republika, Fínsko, Rakúsko, Slovensko, Veľká Británia)
 • uplatnenie perspektívy „východ – západ“, skúmanie interakcií medzi národným a nadnárodným kontextom fungovania vedy a výskumu
 • uplatnenie perspektívy „spoločenské vedy - prírodné vedy“

 

Hlavné zámery a ciele projektu:

 • Prispieť k náprave súčasného stavu v oblasti výskumu vedy ako sociálnej a kultúrnej inštitúcie a vedeckých komunít, ktorý sa v domácich podmienkach vyznačuje nedostatkom takto zameraných výskumov
 • Skúmať a reflektovať rodovú dimenziu vedy, vedeckých inštitúcií a vedeckej praxe, s osobitným zreteľom na problematiku „fungovania rodu“ v procesoch tvorby poznania
 • Skúmať konkrétne podoby situovanosti poznávacích praktík a epistemických komunít
 • Skúmať inštitucionálne a širšie chápané kultúrne prostredie a podmienky, v ktorých dochádza k tvorbe poznania, vrátane podmienok určovaných vednými politikami
 • Analyzovať spôsoby, akými tieto kontexty ovplyvňujú procesy produkcie poznatkov
 • Osvetliť rodové aspekty a súvislosti procesov tvorby poznania a spôsobov, akými rodové vzťahy fungujú v inštitucionálnych kontextoch ako aj v kontexte vedeckých komunít
 • Identifikovať štrukturálne a inštitucionalizované praktiky a procedúry – vrátane štandardov excelencie – ktoré môžu fungovať ako prekážky rovnej participácie žien vo vede
 • Prispieť k formovaniu vedných a technologických štúdií ako špecifickej disciplíny, zameranej na problematiku kontextu a procesov tvorby poznania

 

Hlavné oblasti výskumného záujmu:

 • situovanosť skúmanej inštitúcie a epistemickej komunity v medzinárodnom kontexte
 • disciplinárny a inštitucionálny rámec procesov tvorby poznania, spôsoby legitimizácie resp. delegimitázácie praktík torby poznania a ich výsledkov
 • distribúcia pozícií a vplyvu v rámci inštitúcií a rodové aspekty tejto distribúcie
 • disciplinárne a inštitucionálne podmienky distribúcie poznania a ustanovenia odbornej kompetencie
 • inštitucionálne podmienky, praktiky a procedúry, ktoré brzdia, alebo naopak, podporujú participáciu žien vo vede