Equal4Europe


Číslo projektu: Horizont 2020, GA 872499
Webstránka projektu: https://equal4europe.eu/

Trvanie projektu: 1. január 2020 - 31. december 2023

Cieľom projektu je tvorba plánov rodovej rovnosti zohľadňujúcich špecifiká vysokých škôl poskytujúcich vzdelávanie v oblasti manažmentu a ďalších spoločenských a humanitných vied. Projekt zahŕňa analytické aktivity aj praktické akcie v oblasti podpory rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti, do ktorých zapojí vyučujúcich a výskumníkov a výskumníčky, ale aj študentov a študentky a manažment inštitúcií.  Súčasťou projektových aktivít sú:

Zmapovanie úrovne rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí na zapojených inštitúciách zamerané na pracovné podmienky a možnosti kariérneho rozvoja žien a mužov, rodovú rovnováhu v rozhodovaní a rodovú perspektívu vo výskume a vzdelávaní v oblasti spoločenských a humanitných vied.

Tvorba a implementácia plánov rodovej rovnosti, podporená tréningovými a diseminačnými aktivitami a prostredníctvom zdieľania poznatkov a zistení a v rámci európskej siete spolupráce.

Na Univerzite Komenského sa realizácia projektu bude uskutočňovať na Filozofickej fakulte, ktorá je hlavným riešiteľským pracoviskom za UK, a Fakulte managementu UK

Partneri:

Univerzita Komenského v Bratislave

ESADE Business School, Barcelona (koordinujúca organizácia)

ERASMUS University, Rotterdam

Európska nadácia pre rozvoj manažmentu

IEDC Business School, Bled

INSEAD Business School, Paríž

ESMT Business School, Berlin

Projekt je financovaný z programu Horizont 2020