Kontakt

Sídlo:

Centrum rodových štúdií, č. dv. 505
Katedra filozofie a dejín filozofie
Šafárikovo nám. 6
810 00 Bratislava 1

 

Poštová adresa:

Filozofická fakulta UK
Centrum rodových štúdií
Katedra filozofie a dejín filozofie
Gondova 2
811 02 Bratislava 1