Contact

Local address:

Centrum rodových štúdií
Katedra filozofie a dejín filozofie
Šafárikovo nám. 6, č. dv. 505
810 00 Bratislava 1

 

Postal address:

Centre for Gender Studies
Faculty of Arts
Comenius University
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99 Bratislava
Slovak Republic