Žurnalistika

Študijný odbor

mediálne a komunikačné štúdiá

Obsah štúdia

Absolventi študijného programu žurnalistika (1. stupeň) ovládajú teoretické základy žurnalistickej práce v tlači, rozhlase, televízii, internetových periodických tituloch a v tlačových či marketingových agentúrach. Majú poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických udalostí. Ovládajú praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti z autorskej činnosti a redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii, z práce v nových médiách a na internete a v tlačovej a marketingovej agentúre. Rovnako z novinárskej fotografie, videoprodukcie a z vystupovania pred mikrofónom a kamerou. Vďaka osvojeniu si súčasného slovenského jazyka a základov štýlov verejného styku sú schopní kultivovane sa vyjadrovať v materinskom jazyku, majú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, ovládajú spôsoby stvárňovania textových, obrazových, zvukových, audiovizuálnych a on-linových obsahov, získajú poznatky z teórie a praxe redigovania v jednotlivých masových médiách. Ovládajú základy platnej mediálnej legislatívy, etikety a protokolu, etických noriem spravujúcich činnosť novinára, práce so zdrojmi, psychológie, filozofie a logiky pre žurnalistov, poznajú historický kontext vzniku médií doma i vo svete, problematiku domácej i zahraničnej politiky či kultúry.

Predpoklady a požiadavky

S ohľadom na budúce profesionálne pôsobenie sú nevyhnutné isté osobnostné predpoklady uchádzača, jeho komunikačné schopnosti, logické myslenie a schopnosť empatie, zo stredoškolského štúdia ovládanie slovenského jazyka, náuky o spoločnosti a znalosť cudzieho jazyka.Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

1) Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

2) Skúška špecifických študijných predpokladov, ktorá sa realizuje na Filozofickej fakulte UK a pozostáva z dvoch častí:

a) Vlastná tvorba – uchádzač najneskôr do 31. marca 2024 pošle bibliografický súpis všetkých vlastných publikovaných žurnalistických prác zoradený chronologicky (názov dokumentu, kde bol publikovaný, kedy) a tri najhodnotnejšie ukážky z tohto súpisu (zo svojej tvorby) naskenované alebo zaznamenané v bežných digitálnych formátoch. 

Prosím, posielajte na poštovú adresu:

Katedra žurnalistiky
(VLASTNÁ TVORBA)
Filozofická fakulta UK
Gondova 2
811 02 Bratislava

b) Kamerová skúška (na mieste konania prijímacej skúšky) – max. 3-minútové vystúpenie pred kamerou na tému z rozličných oblastí spoločenského života s ťažiskom na oblasť masmédií.

Termín skúšky špecifických predpokladov (kamerovej skúšky): Riadny termín je 6. apríl 2024 (uchádzači dostanú pozvánku). Náhradný termín je 13. apríl 2024. Žiadosť o náhradný termín, odôvodnenú kolíziou s termínom prijímacej skúšky na inej škole (s priloženým potvrdením), resp. nevyhovujúcim zdravotným stavom (s lekárskym potvrdením), je potrebné poslať najneskôr do 9. apríla 2024.

Možnosti uplatnenia

Po úspešnom absolvovaní 1. stupňa štúdia a získaní titulu Bc. môže študent pokračovať na 2. stupni štúdia – magisterskom. Tí, absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí nemajú záujem pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, majú vďaka získaným vedomostiam predpoklady na uplatnenie vo všetkých typoch médií (periodická tlač, rozhlas, televízia, on-line médiá), v tlačových a marketingových agentúrach i na pozícii hovorcov.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry žurnalistiky FiF UK