Francúzsky jazyk a kultúra

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Francúzsky jazyk je v politickom, hospodárskom a kultúrnom medzinárodnom priestore jedným z troch najrozšírenejších oficiálnych rokovacích a pracovných jazykov.  V celosvetovom meradle je podľa počtu hovoriacich piatou najrozšírenejšou rečou.

Dôkladná znalosť cudzích jazykov otvára ľuďom nové obzory a možnosť pochopiť svet a dianie v ňom z odlišného zorného uhla, než dovoľuje materinský jazyk, a v komunikácii s ľuďmi z rôznych kultúrnych oblastí. Znalosť francúzštiny umožňuje  autentické poznanie Francúzska, ktoré z historického, civilizačného a kultúrneho hľadiska ovplyvňovalo podobu európskych a svetových dejín, a stále si svoj vplyv udržiava.

Ovládanie francúzštiny umožňuje bežnú a profesionálnu komunikáciu v rámci frankofónnych krajín (102 štátov, ktoré eviduje Medzinárodná organizácia frankofónie) na štyroch kontinentoch, prístup k ich   kultúrnemu a literárnemu dedičstvu, kultúrnu a odbornú výmenu v širšom medzinárodnom priestore a prístup k odbornej literatúre a výsledkom vedeckého výskumu v mnohých oblastiach.

Ponúkaný študijný program pripravuje študentov primárne na povolanie prekladateľ a tlmočník z francúzskeho jazyka do slovenčiny. Toto povolanie si vyžaduje komplexné jazykové a odborné znalosti, a neskôr tiež  celoživotné vzdelávanie nevyhnutné na udržiavanie dobrej vzdelanostnej kondície prekladateľov a tlmočníkov.

Úspešné absolvovanie štúdia magisterského stupňa umožňuje prístup k ďalšiemu špecializovanému vzdelávaniu v akademických aj v mimo akademických ustanovizniach, ktoré výrazne zvyšuje predpoklady na úspešné absolvovanie konkurzov do prekladateľských a tlmočníckych štruktúr EÚ,  a na pôsobenie v domácich aj európskych organizáciách, ktoré takéto vzdelanie vyžadujú.

Špecializovaný vysokoškolský diplom sa vyžaduje aj v prípade záujmu o vykonávanie tohto povolania na individuálnej báze.  Prekladateľské a tlmočnícke služby sú v zozname viazaných živností MV SR, pre ktoré sa vyžaduje príslušný vysokoškolský diplom v rámci preukázania odbornej spôsobilosti vykonávať povolanie.

Organizácia štúdia

Študijný program francúzsky jazyk a kultúra sa študuje vždy v kombinácii s iným jazykom, ponúkaným v príslušnom akademickom roku.  Súčasťou štúdia je súbor predmetov spoločného základu, ktorý slúži na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v oblasti materinského jazyka a v oblasti špecializovaných predmetov nevyhnutných pre zvládnutie povolania prekladateľ a tlmočník.

Ponúkaný program je možné študovať v troch stupňoch : 1) bakalársky stupeň, 2) magisterský stupeň, 3) stupeň doktorandského štúdia. Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií a prekladateľských či tlmočníckych zručností a techník.  Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia absolvovať 2 semestre v rámci študentskej mobility Erasmus+  na niektorej z našich 7 partnerských univerzít.

Skladba ponúkaných predmetov umožňuje študentom bakalárskeho stupňa francúzsky jazyk a kultúra v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo pripraviť sa na používanie francúzštiny v prostredí, kde sa kladie dôraz na praktické ovládanie jazyka a využívanie špeciálnych techník komunikácie (odborný a umelecký preklad, konzekutívne tlmočenie, okrúhle stoly, konferencie, práca s elektronickými médiami). Cieľom štúdia je ovládať francúzštinu v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe, zákonitosti študovaného i materinského jazyka na gramatickej, lexikálnej a štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu i lexikografickej praxe, čo  budú môcť prekladatelia a tlmočníci využívať pre svoje profesionálne potreby.  Komunikačné a prekladateľské zručnosti si študenti osvojujú na báze administratívnych, publicistických, ekonomicko-právnych, ale aj spoločenskovedných a literárnych textov. V súlade s týmto si osvojujú aj vedomosti z oblasti porovnávacej jazykovedy, teórie tlmočenia, odborného i umeleckého prekladu, z dejín a civilizácie Francúzska a z francúzskej literatúry. V magisterskom štúdiu umožňuje skladba povinne voliteľných predmetov orientovať sa viac na preklad alebo na tlmočenie. Po absolvovaní magisterského stupňa (alebo v rámci magisterského štúdia) si záujemcovia môžu doplniť vzdelanie o pedagogické minimum (doplňujúce pedagogické štúdium).

Študijný program francúzsky jazyk a kultúra zabezpečujú interní pedagógovia z Katedry romanistiky FiF UK v Bratislave, ktorí sú špecialisti v oblasti francúzskeho jazyka, literatúry a civilizácie, ako aj francúzsky lektor. Pedagógovia pôsobia aj ako aktívni prekladatelia (umeleckej a odbornej literatúry), či ako tlmočníci v európskych štruktúrach.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzačov o štúdium v programe francúzsky jazyk a kultúra očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k jazykovej a kultúrnej oblasti Francúzska a frankofónnych krajín, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní.

Pre úspešné zvládnutie začiatku štúdia je potrebná znalosť francúzštiny na úrovni B2 a stredoškolské vedomosti v oblasti francúzskej literatúry a civilizácie. Výučba prebieha vo francúzštine, resp. vyučovanie niektorých predmetov sa uskutočňuje vo francúzštine aj v slovenčine. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B2.

Prijímacie skúšky

Na študijný program francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Aj napriek tomu, že sa nerealizuje test z francúzskeho jazyka, vyžaduje sa v prvom ročníku bakalárskeho štúdia jazyková úroveň B2.

Možnosti uplatnenia

Privilegovanými oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia sú: práca vo vydavateľstvách,  v médiách, v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v diplomacii, v európskych inštitúciách. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori. Majú tiež možnosť rozhodnúť sa pre povolanie registrovaného prekladateľa (umelecký prekladateľ alebo odborný prekladateľ), resp. tlmočníka. Po absolvovaní doplňujúce pedagogického štúdia môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka sekcie fracúzskeho jazyka Katedry romanistiky FiF UK