Románske štúdiá

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Študijný program románske štúdiá je novým filologicky zameraným programom, ktorý má za cieľ pripraviť absolventov – odborníkov (romanistov), zorientovaných v jednom z historicky najstarších európskych geopolitických a kultúrnych areálov, ktorý je tvorený skupinou piatich hlavných živých románskych jazykov: francúzština, portugalčina, rumunčina, španielčina a taliančina.

Program románske štúdiá reflektuje aktuálnu potrebu širšieho a rozsiahlejšieho poznania kultúrnych a geopolitických európskych či svetových areálov, nevyhnutnosť otvoriť vzdelávanie humanitných predmetov v širšom zábere a formovať odborníkov, t. j. romanistov schopných pôsobiť v takto prezentovanej oblasti. Vychádza z podstaty a charakteru základov európskej civilizácie, kde je neodmysliteľným antické dedičstvo a jeho pokračovanie v období neskorého staroveku a raného kresťanstva na území budúcich románskych krajín; z geopolitického hľadiska ide o zásadný vplyv moderného civilizačného faktora románskych kultúr a snaha o jeho presadenie v období kolonializmu; zhodnotenie tohto kultúrneho prvku v post-koloniálnej ére prináša nový pohľad na danú areálovú oblasť. Skúmanie vplyvu románskeho areálu na svetovú geopolitickú situáciu a zhodnotenie jeho kultúrneho dedičstva v multikultúrnej a multilingválnej Európskej únii je nanajvýš aktuálne.

Absolventi nadobudnú komplexné vedomosti z oblasti románskeho spoločenského, politického, kultúrneho a literárneho areálu v historických, geopolitických a kultúrnych súvislostiach z diachrónneho a synchrónneho aspektu. Budú aktívne a plnohodnotne ovládať dva románske jazyky, ktoré si vyberú z kombinácií zostavených z 5 jazykov a ponúkaných v najbližšom akademickom roku; získajú základy latinčiny, ktorá im umožní prehlbovať lingvistické a kultúrne znalosti a v budúcnosti im pomôže ľahšie si osvojiť ďalšie románske jazyky, ktoré si môžu vybrať z ponuky predmetov. V magisterskom stupni je tretí románsky jazyk povinne voliteľný.

Absolventi, ktorí nadobudnú znalosti vybraných románskych jazykov a disciplín, patriacich k príslušnému jazykovému okruhu, budú mať prístup k autentickému poznaniu siedmich európskych a vyše dvoch desiatok zámorských frankofónnych, hispanofónnych a lusofónnych krajín, nadobudnú orientáciu v talianskom a rumunskom kultúrnom priestore.

Umožní im to prístup ku kultúrnemu a literárnemu dedičstvu všetkých románskych oblastí, zvládnu kultúrnu a odbornú komunikáciu, výmenu v širšom medzinárodnom priestore a prístup k odbornej literatúre a výsledkom vedeckého výskumu v mnohých oblastiach.

Organizácia štúdia: Študijný program románske štúdiá sa študuje v kombinácii dvoch románskych jazykov. Súčasťou štúdia je povinný blok spoločného základu - ten obsahuje predmety, ktoré sú úvodom do štúdia jazykov, literatúry a literárnej teórie, do dejín, civilizácie, kultúry a súčasnosti románskych krajín, oboznamujú s obsahom pojmov, ako frankofónia, lusofónia, hispanofónia a pod. Tento blok obsahuje v bakalárskom stupni tiež predmet venovaný základom latinskej filológie a vyučuje sa latinčina pre začiatočníkov (tieto dve disciplíny tvoria historický a lingvistický základ európskej kultúry, z ktorého vzišli aj moderné románske jazyky a literatúry). Vyučovacím jazykom spoločného základu je slovenčina.

Dva románske jazyky, ktoré si študenti zvolia podľa ponuky kombinácií jazykov vypísanej v príslušnom akademickom roku, budú ich jazykovou špecializáciou a majú svoje samostatné bloky tvorené z predmetov, ktorých obsahom je lingvistika, literatúra a civilizácia príslušného jazyka. Predmety sa vyučujú v zvolených jazykoch a v slovenčine. V magisterskom stupni je možnosť výberu povinne voliteľných predmetov, ktoré cielene pripravia poslucháčov na povolanie učiteľa (s podmienkou absolvovať Doplnkové pedagogické štúdium), na povolania vo vydavateľskej sfére, pričom si poslucháči môžu osvojiť aj základy prekladania, a na pokračovanie štúdia v doktorandskom stupni zameranom na vedeckú prácu.

Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií, zručností a techník v zvolenej kombinácii.

Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia absolvovať 2 semestre v rámci študentskej mobility Erasmus+ na niektorej z našich 20 partnerských univerzít vo Francúzsku, Belgicku, Portugalsku, Španielsku, Taliansku a môžu využiť aj ponuku stáží a študentských pobytov v Rumunsku, organizovaných prostredníctvom bilaterálnych zmlúv.

Študijný program románske štúdiá zabezpečujú interní pedagógovia z Katedry romanistiky FiF UK v Bratislave (profesori, docenti, odborní asistenti a zahraniční lektori), ktorí sú špecialisti v oblasti všetkých ponúkaných románskych jazykov, pôsobia aj ako aktívni vedci a prekladatelia (umeleckej a odbornej literatúry), pôsobili a pôsobia v rámci učiteľských mobilít na zahraničných univerzitách a zabezpečujú aj účinkovanie zahraničných univerzitných učiteľov na Katedre romanistiky FiF UK v Bratislave.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzačov o štúdium v programe románske štúdiá očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k jazykom a kultúram oblasti románskeho areálu, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní. V prípade kombinácií, ktoré zahŕňajú španielčinu, resp. francúzštinu, je predpokladom znalosť daného jazyka/jazykov najmenej na úrovni B1. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na všetky jazykové špecializácie budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz., s. r. o. Uchádzači, ktorí sa hlásia na jazykovú špecializáciu, ktorej súčasťou je španielsky jazyk, okrem testu všeobecných študijných predpokladov musia vykonať aj test zo španielskeho jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz., s. r. o. Na štúdium portugalčiny, rumunčiny a taliančiny sa nevyžaduje znalosť jazyka. Uchádzači o program románske štúdiá so zameraním na francúzsky jazyk, ktorí sa zúčastnili na celoštátnom kole Olympiády z francúzskeho jazyka, úroveň C a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, nemusia vykonať test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky. Uchádzači o program románske štúdiá so zameraním na španielsky jazyk, ktorí sa zúčastnili na celoštátnom kole Olympiády zo španielskeho jazyka, úroveň C a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, nemusia vykonať jazykový test zo španielskeho jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky.

Možnosti uplatnenia

Privilegovanými oblasťami uplatnenia absolventov programu románske štúdiá sú: práca vo vydavateľstvách, v médiách, v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v nižšej diplomacii, v európskych inštitúciách. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori, a v indikovaných povolaniach, ako editor, korektor, redaktor, jazykový redaktor, kultúrny referent, lektor, jazykový koordinátor. Z hľadiska sústavy povolaní a pracovných oblastí sú to povolania, ako textový korektor, vydavateľský redaktor, riadiaci pracovník v oblasti prekladateľstva, kultúrny agent, manažér v oblasti kultúry, kultúrno-osvetový pracovník, lektor ďalšieho vzdelávania a pod. Z pohľadu administratívnych orgánov Európskej únie sú to povolania, ako administrátor (koordinácia projektov, komunikácia s tretími krajinami), korektor (korekcia administratívnych textov pred vydaním v Úrade pre publikácie EÚ; vyžaduje sa výborné ovládanie materinského jazyka a veľmi dobré ovládanie iného oficiálneho jazyka EÚ), prekladateľ (prekladanie rôznych typov textov pre Európsku radu, Európsky parlament, Súdny dvor v Luxemburgu a iné európske inštitúcie), potrebné je výborné ovládanie materinského jazyka a minimálne dvoch iných oficiálnych jazykov EÚ.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry romanistiky FiF UK