Nemecký jazyk a kultúra

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším a najväčším akademickým germanistickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená roku 1923 a tradične vzdeláva budúcich učiteľov nemeckého jazyka, ako aj prekladateľov a tlmočníkov v uvedených jazykových oblastiach. Katedra ponúka štúdium na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni.

Bakalársky stupeň (3 roky) má prehľadový charakter. Je zameraný na štúdium jazykovedných predmetov, dejín nemeckej literatúry ako aj na dejiny a reálie nemecky hovoriacich krajín. So základmi prekladu sa študenti zoznamujú už v prvom ročníku. Nevyhnutným predpokladom na zvládnutie štúdia je jazyková príprava v rámci praktických jazykových cvičení na úrovni B2 až C1. Absolvent bakalárskeho stupňa sa môže uchádzať o štúdium na magisterskom stupni tak v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo, ako aj v odbore Učiteľstvo akademických predmetov.

Na magisterskom stupni (2 roky) sa študent po teoretickej a praktickej stránke špecializuje na translatologické disciplíny (odborný a umelecký preklad, konzekutívne a simultánne tlmočenie, moderná literatúra a kultúra nemecky hovoriacich krajín), ako aj na vybrané jazykovedné disciplíny. Výučba prebieha na úrovni C2.

Predpoklady a požiadavky

Profilovými predmetmi zo stredoškolského štúdia sú nemecký jazyk a slovenský jazyk. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na všetky študijné programy, ktoré majú v kombinácii nemecký jazyk a kultúru (s výnimkou študijného programu anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra a študijného programu nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, kde bude test všeobecných študijných predpokladov nahradený testom z druhého jazyka) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu z nemeckého jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači o program nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), ktorí sa zúčastnili na celoštátnej úrovni na Olympiáde z nemeckého jazyka alebo na Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút), prípadne na Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) budú prijatí bez nutnosti vykonať test z nemeckého jazyka.

Možnosti uplatnenia

Absolventi sa uplatňujú predovšetkým ako prekladatelia a tlmočníci v rôznych oblastiach - vo vrcholných inštitúciách na vládnej či parlamentnej úrovni, v Európskej komisii, Európskom parlamente, v pobočkách zahraničných bánk a finančných inštitúcií na Slovensku, v diplomacii, ale aj ako prekladatelia, redaktori či editori vo vydavateľskej sfére. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium. Štúdium ponúka na všetkých troch stupňoch bohaté možnosti zahraničných študijných pobytov.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK
Facebook Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK
Prípadne môžete kontaktovať vedúceho katedry, doc. Jozefa Tancera: jozef.tanceruniba.sk