Pedagogika

Študijný odbor

učiteľstvo a pedagogické vedy

Obsah štúdia

Katedra pedagogiky FiF UK je najstaršie pracovisko odboru pedagogika aj učiteľstva akademických predmetov v SR. V súčasnosti ponúka jednoodborové bakalárske a magisterské štúdium, štúdium učiteľstva pedagogiky (v kombinácii) a tiež rigorózne konanie.

Bakalársky stupeň štúdia ponúka študentom prostredníctvom povinne voliteľných a voliteľných predmetov informácie z pedagogických vied ako je všeobecná pedagogika, teória výchovy, didaktika, dejiny pedagogiky, sociálna pedagogika a pedagogika 20. storočia. Ponúka aj poznatky z príbuzných filozofických, sociologických a psychologických vied. Toto štúdium vytvára predpoklady pre výkon profesie asistent učiteľa, vychovávateľ, animátor voľného času, manažér vzdelávania, špecialista na vzdelávanie vo firemnom prostredí.

Magisterský stupeň ponúka študentom poznatky zo špecializovaných disciplín školskej a sociálnej pedagogiky. Štúdium prehlbuje poznatky z pedagogických vied, orientuje sa na poznanie metodológie vied o výchove, didaktických problémov škôl, alternatívnych pedagogických smerov, školských systémov v zahraničí, orientáciu v diagnostike, v utváraní komunikačných a manažérskych kompetencií. 

Štúdium tiež umožňuje kreovať svoj vzdelávací profil predmetov príbuzných vied.

Štúdium pedagogiky oboch stupňov má za cieľ podporiť stabilizovaný rozvoj osobnosti (profesionála), ktorý rozumie problémom výchovy, vzdelávania, starostlivosti a pomoci deťom, mládeži a dospelým. Predpokladom je, že absolvent disponuje takými schopnosťami a zručnosťami ako sú racionálna a emocionálna inteligencia, kritické myslenie, rozvaha, objektívnosť, racionálne vyhodnocovanie situácií, citlivosť, asertívna komunikácia, empatia.

Predpoklady a požiadavky

Študijný program je vhodný pre uchádzačov, ktorí majú vzťah k problematike výchovy a vzdelávania, majú osobnostné predpoklady pre prácu s deťmi, mládežou, dospelými a majú predpoklady na zvládnutie životných a pedagogických situácií. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program pedagogika prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolventi môžu pracovať ako výskumní pracovníci, odborníci v poradenstve, v metodických centrách, metodici vzdelávania alebo špecialisti na vzdelávanie vo firemnom prostredí. Ďalej môžu pracovať ako sociálni pedagógovia v školách, v poradenských centrách, v detských domovoch, v štátnej správe, v inštitúciách tretieho sektora. Môžu sa uplatniť aj ako pedagógovia rodiny, výchovní poradcovia v poradenských a preventívnych centrách, sociálno-výchovní pracovníci a odborníci pre oblasti výchovy, resocializácie, prevencie v štátnych a neštátnych inštitúciách a špecialisti pre rozvoj a vzdelávanie.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry pedagogiky FiF UK