História

Bakalárske štúdium histórie sa zameriava na osvojovanie a rozvíjanie teoretických i praktických poznatkov o dejinách ľudskej spoločnosti, vychádzajúcich z najnovších výsledkov vedy a výskumu, a na zvládnutie ich aplikácie v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín. Poslucháči zároveň získavajú základné kompetencie pre tvorivú prácu historika, teda schopnosť porozumieť textom prameňov a odbornej literatúry, analyzovať a interpretovať ich a vytvárať vlastné odborné a vedecké texty. V priebehu trojročného bakalárskeho štúdia preto študenti absolvujú okrem základných historických disciplín aj prípravu z pomocných vied historických,  historiografie a ďalších rozširujúcich odborov.

Históriu je možné študovať ako jednoodborové štúdium (študijný program história) alebo v rámci učiteľského štúdia (história v kombinácii s jazykmi či ďalšími humanitnými a prírodovednými disciplínami podľa ponuky).

V štúdiu jednoodborovej histórie sa kladie dôraz aj na výučbu latinčiny, ktorá je v našom priestore spolu s nemčinou a maďarčinou jazykmi historických prameňov. Študenti učiteľstva absolvujú tiež didaktiku dejepisu a pedagogickú prax.

Poslucháči navštevujú v rámci výučby povinné  a voliteľné kurzy, ktoré sa realizujú najmä formou prednášok a seminárov, spracúvajú seminárne práce a prvý stupeň štúdia zavŕšia štátnou záverečnou skúškou naviazanou na obhajobou písomnej bakalárskej práce.

Absolventi bakalárskeho štúdia histórie získajú prehľad o základných politických, kultúrnych a hospodárskych medzníkoch európskeho a svetového vývoja a nadobudnú schopnosti analytickej a interpretačnej práce s textom, kritického a logického vyhodnotenia argumentácií a zručnosti kreatívneho kultivovaného ústneho i písomného prejavu. Vďaka dostatku odborných vedomostí a rozvoja tvorivého, koncepčného a analytického myslenia sa môžu absolventi štúdia histórie uplatniť ako pracovníci v  rôznych centrálnych a regionálnych  kultúrnych a pamäťových inštitúciách. Môžu pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni histórie, kde sa už budú bližšie špecializovať na staršie či novšie dejiny, prípadne študovať na druhom stupni štúdia v niektorých príbuzných odboroch.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program história budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili celoštátneho kola Dejepisnej olympiády (kategória A a B) a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.