Bulharský jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Bakalárske štúdium bulharčiny sa realizuje v kombinácii s programom slovenského alebo iného cudzieho jazyka. Má charakter filologického štúdia širšieho slavistického zamerania s dôrazom na zvládnutie normatívnej gramatiky bulharčiny, nadobudnutie primeranej slovnej zásoby a získanie základných vedomostí o bulharskej histórii, literatúre a kultúre. Popri teoretických jazykovedných a literárnovedných disciplínach sú profilujúcimi predmetmi prakticky orientované semináre a cvičenia so zameraním na translatologickú problematiku (odborný preklad, umelecký preklad, simultánne a konzekutívne tlmočenie) a kultúru jazykového prejavu. Študenti bulharistiky počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú praktické znalosti bulharského jazyka pod vedením zahraničného lektora (gramatické cvičenia, konverzačné cvičenia). V priebehu bakalárskeho štúdia môžu absolvovať v Bulharsku mesačný jazykový kurz alebo semestrálny pobyt, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠVVaŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (CEEPUS, Erasmus). Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu bulharský jazyk a kultúra na magisterskom stupni.

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne). Môžu nájsť uplatnenie ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, prípadne sa môžu rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa.

Znalosť bulharského jazyka sa nevyžaduje, odporúčame však zorientovanie sa v bulharskej histórii, literatúre a reáliách.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.