Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

Študijný odbor

historické vedy

Obsah štúdia

Súčasnosť označujeme aj ako dobu informačnú a digitalizácia sa stala súčasťou poznávania histórie. V prvom ročníku štúdia sa oboznámite so základmi archívnictva aj muzeológie a od druhého ročníka si môžete vybrať buď modul archívnictvo alebo modul muzeológia. Súčasťou oboch modulov sú spoločné predmety zamerané na využitie digitálnych technológií pri poznávaní minulosti.

Modul archívnictvo: Vyštudovaní archivári/archivárky sú pripravení na spracovanie a sprístupňovanie dát z neustále rastúceho množstva historických (najmä písomných) prameňov. Na rozdiel od bežného štúdia histórie, kde prevažujú teoretické vedomosti, tí naši sa priamo učia čítať historické písomnosti (antické nápisy, stredoveké listiny, barokové listy či úradné knihy). Získajú na Slovensku najširší súbor poznatkov z pomocných vied historických – vďaka heraldike spoznajú vývoj erbov, s pomocou sfragistiky prečítajú a interpretujú pečate, vďaka numizmatike porozumejú vývoju platidiel, na genealógii sa naučia praktické zhotovovanie rodokmeňov atď. Štúdium je flexibilné a aj v module archívnictvo sa môžu ďalej špecializovať na staršie pramene (a potom sa uplatniť v pamäťových inštitúciách), alebo sa môžu zamerať na súčasný písomný materiál (a následne pracovať v registratúrach komerčných firiem či verejných organizácií).

Modul muzeológia: Absolventi sú pripravení pôsobiť v rámci múzeí, galérií, pamäťových inštitúcií a úradov spojených s ochranou a riadením kultúrneho dedičstva (odborná ochrana a správa, prezentácia, propagácia). Získajú základné vedomosti z dejín Slovenska a múzejníctva, dejín pamiatkovej ochrany ako aj z  teórie odboru a príslušnej legislatívy. V rámci teoretických i praktických predmetov sa oboznámia s tvorbou múzejnej zbierky, tezauračnými a evidenčnými procesmi. Spoznajú konkrétne historické (najmä hmotné) pramene. Získajú teoretické a praktické skúsenosti v moderných trendoch a metódach múzejnej komunikácie (napr. výstavná činnosť, využívanie moderných technológií a interaktívnych prvkov v múzejnej praxi). Štúdium je flexibilné a umožňuje odborovú špecializáciu.

Študijný program archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva je garantovaný medzinárodne uznávanými odborníkmi, na Slovensku je jedinečný a ponúka dva stupne štúdia – bakalárske (3 roky) a magisterské (2 roky). Po ukončení VŠ-štúdia môže absolvent pokračovať ďalej na doktorandskom stupni, v externej (5 rokov) alebo dennej forme (4 roky) v programe slovenské dejiny. Štúdium je v oboch moduloch orientované prakticky. Preto je jeho súčasťou aj prax, ktorú študenti každoročne absolvujú v archíve, múzeu alebo podobnej pamäťovej inštitúcii na Slovensku alebo v zahraničí (dobré kontakty najmä s Rakúskom, Českou republikou a Maďarskom).

Štúdium module archivníctvo pripravuje na prvom stupni štúdia (titul Bc.) najmä na prácu so starším písomným materiálom (stredoveké a ranonovoveké písomnosti). Predmety sa delia do 3 základných skupín:
1) pomocné vedy historické (základné predmety, ktoré študentom umožnia čítať a kriticky hodnotiť písomné historické pramene) – napr. diplomatika (úradné písomnosti), kodikológia (knižné texty), epigrafia (historické nápisy), paleografia (historické písma), chronológia (historické spôsoby merania času), heraldika a sfragistika (erby a pečate), genealógia (rodové vzťahy), metrológia (historické miery), historická geografia a topografia a ďalšie,
2) archívnictvo (dejiny archívov, základy archívnej teórie a praxe, úvod do ochrany a konzervácie archívnych dokumentov, základy správy registratúry),
3) dejiny správy (princípy fungovania historických spoločností, kompetencie jednotlivých predstaviteľov moci – so špecializáciou na územie Slovenska).

Štúdium module muzeológia na prvom stupni štúdia (titul Bc.) zoznámi študentov s múzejným fenoménom, hmotnými prameňmi, procesmi tezaurácie a múzejnej komunikácie. Kurzy sa delia do 3 základných skupín:

1) úvod do štúdia (dejiny múzejníctva a pamiatkovej ochrany vo svete a na Slovensku, súčasná sieť a organizácia slovenského múzejníctva, súčasná legislatíva, zbierkotvorná a vedeckovýskumná činnosť múzeí, evidencia zbierkového fondu, digitalizácia zbierok a využívanie moderných technológií pri spracovaní zbierok, základy konzervácie a reštaurovania zbierok),
2) pamäťové inštitúcie (inštitucionálne zakotvenie múzeí a ostatných pamäťových inštitúcií v rámci slovenskej kultúry, oboznámenie sa s jednotlivými múzejnými činnosťami v rámci aplikovanej muzeológie/muzeografie),
3) múzejná komunikácia (výstavníctvo, múzejná pedagogika, využívanie moderných komunikačných technológií a interaktívnych prvkov).

Oba moduly majú spoločné predmety z ďalších 3 oblastí:

4) história (predmety zo slovenských aj všeobecných dejín v menšom rozsahu oproti študijnému programu história),
5) digitálne historické predmety (základné v súčasnosti používané info-systémy pre archívy a múzeá, zaujímavá vizualizácia historických dát získaných z prameňov),
6) cudzie jazyky (bez znalosti jazykov sa nedá porozumieť historickým textom, preto ponúkame latinčinu ako jazyk starších prameňov a nemčinu alebo maďarčinu nielen ako jazyk novších písomností ale aj ako živé jazyky, ktoré zvyšujú uplatniteľnosť absolventov v zahraničí).

Študenti si časť študijného programu v oboch moduloch môžu zostaviť sami podľa vlastného záujmu z kurzov ponúkaných našou fakultou či univerzitou (výberové predmety). Jeden semester zo štúdia je možné absolvovať na partnerských zahraničných univerzitách. 

Študijný program je vhodný pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o dejiny a historické pramene ako aj o ich praktické využitie pre súčasnú spoločnosť. Na rozdiel od bežného historika sa v module archívnictvo naučia spravovať aj súčasné „živé“ dokumenty a môžu sa uplatniť aj v registratúre podnikov, bánk, ministerstiev či iných veľkých organizácií. V module muzeológia sa im zase otvára väčšia perspektíva práce s trojrozmernými (aj novšími) prameňmi.

Predpoklady a požiadavky

Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili na celoštátnom alebo na krajskom kole Dejepisnej olympiády a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.

Možnosti uplatnenia

Naši absolventi pracujú vo verejných alebo súkromných archívoch, registratúrach väčších firiem, informačných pracoviskách štátnych, verejných, súkromných organizácií, pamäťových inštitúcií (múzeá, galérie, knižnice). Obidva moduly vytvárajú aj predpoklady pre zamestnanie v akademickom prostredí (univerzity, akadémia). Množstvo absolventov pracuje v administratívno-správnych a riadiacich pozíciách v štátnej sfére (napr. na zahraničných zastupiteľstvách) ako aj vo verejnej a súkromnej oblasti (napr. redakcie, vydavateľstvá). Vďaka genealógii a heraldike je možnosť praxovať aj ako súkromný genealóg (napr. pre zahraničnú klientelu). Keďže v súčasnosti plynú z národných ako aj európskych zdrojov enormné financie na digitalizáciu historického dedičstva a jeho sprístupnenie verejnosti, tak naši absolventi budú ideálnymi pracovníkmi pre takéto veľké európske či celoslovenské projekty. Na pracovné pozície pripravujeme študentov už počas štúdia praxou v domácich aj zahraničných archívoch či múzeách. Študent/ka sa tak s potenciálnymi domácimi alebo zahraničnými zamestnávateľmi zoznámi už hneď po prvom ročníku.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry archívnictva a muzeológie FiF UK