Religionistika

Religionistika je humanitná veda, ktorá sa zaoberá náboženstvami, kultom, rituálmi a mytológiami celého sveta. Skúma náboženstvo ako špecifický fenomén, ktorý je vlastný ľudstvu na všetkých stupňoch vývoja. Religionistika skúma náboženstvo ako skutočnosť historickú, kultúrnu, sociálnu a psychologickú. Tento odbor nesúvisí s teológiou, zaoberá sa náboženstvami celého sveta rovnocenne a navzájom ich porovnáva. Náboženstvo je pre religionistiku predmetom vecného vedeckého skúmania. Toto skúmanie má na jednej strane teoreticko-historický rozmer, pri ktorom sa skúmajú predovšetkým posvätné texty a záznamy a na druhej strane empiricko-antropologický rozmer, pri ktorom sa náboženské prejavy skúmajú priamo v teréne.

Súčasťou štúdia religionistiky je dôsledné štúdium dejín svetových náboženstiev, ďalej archeológia náboženstva, filozofia náboženstva, geografia náboženstva, antropológia náboženstva, náboženská symbolika, náboženský folklór a pod.

Po prvých troch rokoch štúdia majú študenti možnosť špecializovať sa na vybranú problematiku alebo vybranú náboženskú sústavu. Každoročne sa zúčastňujú terénnej praxe a majú možnosť aktívne sa podieľať  na odbornej činnosti pracoviska.

Absolventi religionistiky sa môžu uplatniť v rôznych oblastiach vedy, v múzeách, v školstve, štátnej správe a v rôznych kultúrnych inštitúciách.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program religionistika budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.