Taliansky jazyk a kultúra

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Študijný program taliansky jazyk a kultúra sa realizuje v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Štúdium taliančiny v prvých dvoch ročníkoch má charakter všeobecného filologického štúdia. Študenti musia zvládnuť normatívnu gramatiku (morfosyntax a lexikológiu talianskeho jazyka), nadobudnúť primeranú slovnú zásobu (Jazykové cvičenia 1-3; Ústny a písomný prejav 1-3) a získať základné informácie o talianskej civilizácii, histórii a literatúre (Dejiny talianskej literatúry 1-2; Dejiny, kultúra a civilizácia Talianska 1-2). Od tretieho ročníka sa štúdium orientuje na prekladateľské a tlmočnícke predmety (základy umeleckého a odborného prekladu a základy konzekutívneho a simultánneho tlmočenia). 

Študent zvládne jazyk a praktickú komunikáciu v ňom, získa teoretické vedomosti z oblasti porovnávacej jazykovedy a bude ovládať zákonitosti cudzieho i slovenského jazyka v gramatickej, lexikálnej i štylistickej rovine. Získa vedomosti z dejín, literatúry a kultúry. Osvojí si teóriu aj prax odborného a umeleckého prekladu, naučí sa pracovať s prekladateľským softvérom ako aj základné postupy a techniky konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.

V magisterskom štúdiu umožňuje skladba povinne voliteľných predmetov orientovať sa viac na preklad alebo na tlmočenie. Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií a prekladateľských či tlmočníckych zručností a techník.

Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia absolvovať 2 semestre v rámci študentskej mobility Erasmus+ na niektorej z našich 9 partnerských univerzít.

Predpoklady a požiadavky

Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program taliansky jazyk a kultúra (v kombinácii) prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v národných aj európskych spoločensky zameraných inštitúciách, v diplomacii, v cestovnom ruchu, v médiách, v redakciách a vo vydavateľstvách, ako aj v rozličných oblastiach súkromného sektora (domáce a zahraničné firmy), alebo sa rozhodnúť pre povolanie súdneho tlmočníka, resp. prekladateľa. Po dodatočnom absolvovaní pedagogického minima môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry romanistiky FiF UK