Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry

Študijný odbor

učiteľstvo a pedagogické vedy

Obsah štúdia

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším a najväčším akademickým germanistickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená roku 1923 a tradične vzdeláva budúcich učiteľov nemeckého jazyka, ako aj prekladateľov a tlmočníkov v uvedených troch jazykových oblastiach. Katedra ponúka štúdium na bakalárskom, magisterskom aj doktorandskom stupni.

Bakalársky stupeň štúdia (3 roky) má prehľadový charakter. Je zameraný na štúdium jazykovedných predmetov (nemecká lexikológia, štylistika, morfológia a syntax), dejín a teórie nemeckej literatúry ako aj na dejiny a reálie nemeckojazyčných krajín. Nevyhnutným predpokladom na zvládnutie týchto disciplín je jazyková príprava v rámci praktických jazykových cvičení na úrovni B2 až C1, ktorá prebieha komunikatívnym spôsobom. Absolvent bakalárskeho stupňa sa môže uchádzať o štúdium na magisterskom stupni tak v odbore Učiteľstvo akademických predmetov, ako aj v odbore Prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Na magisterskom stupni štúdia (2 roky) sa študent po teoretickej a praktickej stránke špecializuje na didakticko-pedagogické disciplíny (didaktika nemeckého jazyka, didaktika literatúry, didaktika médií, príprava a analýza vyučovacej hodiny) a prehlbuje si vedomosti o jazyku (napr. v oblasti nemeckej frazeológie) a o nemeckej literatúre. Výučba prebieha na úrovni C2. V učiteľskom štúdiu sa preberá teória vyučovania s nadväznou praxou na školách. Študenti a študentky absolvujú mnohé podujatia v spolupráci s rôznymi vzdelávacími inštitúciami (napr. Goetheho inštitút).

Predpoklady a požiadavky

Profilovými predmetmi zo stredoškolského štúdia sú nemecký jazyk a slovenský jazyk.Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolventi bakalárskeho štúdia sa uplatnia vo všetkých sférach spoločensko-politického a kultúrneho života, kde sa vyžadujú široké jazykové vedomosti, alebo môžu pokračovať v magisterskom štúdiu. Absolventi magisterského štúdia získajú kvalifikáciu pre všetky stupne škôl, môžu pracovať ako lektori v štátnych aj v súkromných vzdelávacích inštitúciách. Získané jazykové a kultúrne kompetencie sa dajú využiť aj v oblasti kultúry a médií. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium. Štúdium ponúka na všetkých troch stupňoch možnosti zahraničných študijných pobytov.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK
Facebook Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK
Prípadne kontaktujte vedúceho katedry, doc. Jozefa Tancera: jozef.tanceruniba.sk.