Informačné štúdiá

Študijný odbor

mediálne a komunikačné štúdiá

Obsah štúdia

Informačné štúdiá sú študijný, výskumný a profesijný odbor, ktorého ťažiskom je práca s dokumentmi a informáciami. Študijný program informačné štúdiá sa orientuje na manažment, vyhľadávanie, analýzu, tvorbu a sprostredkovanie informácií a informačných produktov v súkromných a verejných inštitúciách. Zameriava sa na:

<output>▪</output>

 • manažment informácií a informačných zdrojov,
 • marketing informačných inštitúcií,
 • tvorbu a distribúciu informačných produktov,
 • historický vývoj médií a nosičov informácií,
 • dizajn informačných služieb na základe potrieb používateľov,
 • navrhovanie a dizajn webových stránok, mobilných aplikácií a multimédií,
 • tvorbu a správu databáz a digitálnych knižníc,
 • využívanie digitálnych médií, sociálnych sietí, databázových systémov a informačných technológií.

Uvedené teoretické poznatky sú kombinované s prednáškami špecialistov z praxe a študenti si ich zdokonaľujú v rámci odbornej praxe a praktických cvičení realizovaných v spolupráci s partnerskými firmami a inštitúciami.

Na ukončenie bakalárskeho štúdia je potrebné získanie 180 kreditov a úspešné absolvovanie štátnej záverečnej skúšky pozostávajúcej z obhajoby bakalárskej práce, ktorú študent spracuje na vybranú tému a tvorivo v nej prezentuje poznatky získané počas štúdia. Študent získava kredity za povinné a výberové predmety, ktoré má možnosť zvoliť si zo širokej ponuky katedry a celej fakulty.

Študenti môžu počas bakalárskeho štúdia rozvíjať svoje jazykové schopnosti. Časť svojho štúdia a praxe môžu absolvovať aj v zahraničí v rámci študentského programu Erasmus+ a iných schém, pretože fakulta má uzavreté množstvo partnerských zmlúv. Absolventi programu si môžu prehlbovať vedomosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu odboru priamo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.

Predpoklady a požiadavky

Na študijný program informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium získaných počas stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou. Štúdium uspokojí predovšetkým požiadavky tých, ktorí majú vzťah k informačným technológiám, novým médiám, práci s textom a informáciami tvorenými pre používateľov. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program informačné štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Bakalársky program informačné štúdiá jedinečne spája ľudskú (sociálno-psychologickú) stránku informačno-komunikačných procesov s najnovšími digitálnymi technológiami, čo dáva absolventom široké možnosti uplatnenia na trhu práce v prostredí nastupujúcej znalostnej ekonomiky, napr. v kultúrnych, pamäťových a informačných inštitúciách vo verejnom aj komerčnom sektore. Naši absolventi pracujú napríklad ako:

 • znalostní manažéri,
 • správcovia databáz a informačných zdrojov,
 • projektoví manažéri v informačných inštitúciách,
 • informační architekti,
 • digitálni kurátori,
 • dokumentaristi, bibliografi a informační špecialisti,
 • informační analytici,
 • tvorcovia informačných a mediálnych produktov,
 • dizajnéri používateľských rozhraní,
 • analytici sociálnych médií,
 • špecialisti na knižnično-informačné systémy.

Študenti sú pripravovaní pre najrôznejšie ďalšie pozície informačných špecialistov v privátnom aj verejnom sektore v rámci moderného informačného a kreatívneho priemyslu a znalostnej ekonomiky.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK