Archeológia

Obsah štúdia

Obsahom študijného programu archeológia (1. stupeň Bc.) je príprava na prácu s hnuteľnými a nehnuteľnými archeologickými nálezmi a pozostatkami ľudskej činnosti v najširšom zmysle slova. Základné kurzy výučby sú zamerané na praveké, protohistorické, stredoveké a včasnonovoveké osídlenie Slovenska, resp. strednej Európy.

Študenti získajú vedomosti o aplikácii interdisciplinárnej spolupráce z oblasti humanitných a prírodných vied (história, etnológia, pomocné vedy historické, dejiny umenia, religionistika, klasická archeológia, geofyzika, archeobotanika, archeozoológia, atď.) a zvládnu základy aplikácie moderných počítačových metód. Pri práci s materiálom sú zorientovaní v jeho základnej chronologickej a kultúrnej identifikácii a majú potrebný prehľad v základnej literatúre. Súčasťou výučby sú aj odborné exkurzie a odborná terénna prax, organizované pracovníkmi katedry archeológie na území Slovenska a tiež v zahraničí.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Pre štúdium a prácu v odbore archeológia je nevyhnutná znalosť cudzích jazykov. Študenti preto musia počas bakalárskeho štúdia absolvovať povinne kurz z nemeckého jazyka ako aj jeden ďalší cudzí jazyk podľa ponuky fakulty. Absolventi tohto programu nadobudnú teoretické a praktické znalosti základného terénneho výskumu prostredníctvom výučby v základných kurzoch a účasťou na povinnej odbornej terénnej praxi. Oboznámia sa s platnými právnymi normami, ktoré určujú legislatívne prípravu a realizáciu základného terénneho výskumu a garantujú ochranu národného kultúrneho dedičstva. Zvládnu základné postupy a zručnosti pri prospekcii, odkrývaní a dokumentácii nálezovej situácie a evidencie nálezového fondu.

Uplatnenie absolventov

Po skončení štúdia majú absolventi možnosť uplatniť sa v múzeách, ako členovia výskumných tímov vedeckovýskumných pracovísk SAV a pracovísk oprávnených vykonávať základný terénny výskum pod vedením pracovníka s odbornou spôsobilosťou pre terénny výskum, v kultúrnych zariadeniach so zameraním na históriu a ochranu kultúrneho dedičstva a v štátnej a miestnej správe, ak postačuje VŠ vzdelanie 1. stupňa.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program archeológia budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.