Ruský jazyk a kultúra

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Štúdium sa realizuje vždy v kombinácii s programom iného cudzieho jazyka, resp. v kombinácii s programom slovenského jazyka. Obsahom programu ruský jazyk a kultúra je praktický ruský jazyk, ktorý si študent osvojuje pod vedením rodených hovoriacich, lingvistické a literárnovedné disciplíny zaoberajúce sa štúdiom jednotlivých jazykových rovín ruštiny, dejinami ruskej literatúry a kultúry, ako aj teória a prax prekladu odborných a umeleckých textov, tlmočenia z ruštiny do slovenčiny a naopak.

Počas bakalárskeho štúdia študenti majú možnosť vycestovať na študijné pobyty cez programy agentúry SAIA a cez európske programy na podporu mobility Erasmus+ a CEEPUS (Poľsko, Taliansko, Chorvátsko, Fínsko a i.)

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu ruský jazyk a kultúra má teoretické a metodologické poznatky z oblasti teórie prekladu, dejín a vývoja prekladu a tlmočenia. Ovláda ruský jazyk na praktickej úrovni, má vedomosti z kontrastívnej gramatiky, lexikológie a štylistiky, ovláda reálie študovanej oblasti, ako aj ruskú literatúru.

Predpoklady a požiadavky

V priebehu štúdia sa venuje priestor praktickému osvojeniu jazyka, no pri nástupe na štúdium sa predpokladá ovládanie ruštiny na úrovni A2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky: základy skloňovania podstatných mien, prídavných mien, zámen a čísloviek, ako aj časovania slovies, tvorenia krátkych tvarov a stupňovania prídavných mien v ruštine. Uchádzač by mal vedieť tvoriť základné ruské vetné konštrukcie a ovládať repliky bežného rozhovoru. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu ruský jazyk a kultúra disponuje jazykovými a mimojazykovými kompetenciami do tej miery, aby mohol prekladať a tlmočiť pri sprostredkovaní bežnej komunikácie a efektívne využívať inštrumentárium nevyhnutné pre prácu prekladateľa a tlmočníka. Uplatní sa prakticky vo všetkých oblastiach štátnej správy, v ekonomike, politike a kultúre. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu na magisterskom programe ruský jazyk a kultúra.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK