Klasické jazyky

Klasická filológia, odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo ako jeden zo základných kameňov európskej civilizácie. Čítať v origináli Homéra, Hérodota, Platóna, Caesara, Cicerona či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva Nového zákona v jeho pôvodnom znení, rozumieť tomu, čo píšu byzantské rukopisy, stredoveké kroniky či stovky latinských nápisov všade vôkol nás, spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva, a z tejto krásy a nadčasových hodnôt vedieť potom kus odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu zmysel a nový, hlbší rozmer.

Štúdium klasických jazykov sa sústreďuje na poznávanie antickej kultúry a jej európskeho dedičstva prostredníctvom písomných prameňov. Má filologický charakter. Obsahuje jazykovú prípravu v klasických jazykoch (latinčina, gréčtina); čítanie, preklad a výklad pôvodných textov; prípravu vo vybraných disciplínach, ako sú grécka a rímska literatúra, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antická mytológia, topografia antického sveta, latinská a grécka poantická tradícia, dejiny Byzancie apod.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu klasické jazyky v rámci študijného odboru klasické jazyky bude ovládať grécky a latinský jazyk po teoretickej a praktickej stránke. Nadobudne poznatky o dejinách gréckeho a rímskeho staroveku, o antickej literatúre a kultúre, o civilizáciách antického Stredomoria, o antickej a stredovekej filozofii apod.

Získané vedomosti bude absolvent schopný aplikovať pri práci s latinskými a gréckymi textami v rôznych oblastiach (vedecké ústavy, knižnice, archívy, redakcie, vzdelávacie akadémie, galérie, múzeá, a pod.). Uplatnenie nájde všade tam, kde sa vyžaduje všeobecný kultúrny rozhľad a jazyková obratnosť.

Dobrým základom pre štúdium klasických jazykov je poznanie svojho vlastného materinského jazyka, slovenčiny, a jej gramatickej stavby, dobrá znalosť ľubovoľného cudzieho jazyka, resp. jazykov, a základná orientácia v histórii.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program klasické jazyky budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.