Estetika

Estetika sa študuje samostatne ako jednoodborové štúdium. Na prvom stupni denného štúdia trvá štúdium tri roky, absolventovi je udeľovaný titul Bc.

Medzi profilové predmety štúdia patria dejiny estetiky a estetická teória. Paralelne sa poslucháč oboznamuje so základmi literárneho, výtvarného, hudobného umenia, s ich teóriou a estetikou. Pristupujú k nim mnohé ďalšie predmety v širokom rozsahu voliteľných predmetov,  napríklad axiológia, komparatistika umenia, teória a dejiny dramatických umení a podobne – v rozsiahlej ponuke voliteľných prednášok. Štúdium umožní poslucháčovi nadobudnúť rozsiahly prehľad v oblasti estetiky, umenovedných disciplín, dejín umenia, absolventi estetiky dokážu na primeranej úrovni popísať a interpretovať umelecké diela, kultúrne fakty, venovať sa napr. publicistickej činnosti s týmto zameraním. Vďaka tomu nachádzajú poslucháči po skončení štúdia široké pole uplatnenia v oblasti estetickej, umeleckej a kultúrnej výchovy na stredných školách (po absolvovaní príslušného pedagogického kurzu na fakulte, paralelne so štúdiom), prípadne v umeleckých a kultúrnych inštitúciách (galériách, redakciách časopisov, vydavateľstvách), v mediálnom prostredí (rozhlas, televízia a pod.) zameraných na danú oblasť, v príslušných vedeckých a vysokoškolských inštitúciách, no aj v mnohých iných.

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program estetika budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov  v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.