Stredoeurópske štúdiá

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Študijný program ponúka bakalársky stupeň štúdia cudzích jazykov stredoeurópskeho priestoru a medzikultúrnych štúdií regiónu strednej Európy.

V priebehu štúdia sa kladie dôraz na praktické osvojenie si jazykov stredoeurópskeho priestoru a jeho spoločensko-kultúrnych reálií. Absolvent študijného programu ovláda minimálne dva cudzie jazyky regiónu (možnosti výberu: maďarčina, nemčina, poľština, slovinčina a slovenčina ako cudzí jazyk). Konkrétna ponuka jazykov sa každoročne precizuje po zápise, pričom závisí od počtu prihlásených záujemcov. Jazyková príprava sa orientuje na základné vedomosti o prekladateľských postupoch a technikách simultánneho a konzekutívneho tlmočenia. Študenti sa učia prekladať v oboch translačných smeroch písomné texty v rámci bežnej komunikácie, tlmočiť v oboch smeroch bežné prejavy a vykonávať kulturologicky zamerané sprievodcovské služby. Počas štúdia si osvojujú problematiku interkultúrneho komunikačného správania. Zároveň disponujú základnými teoretickými a metodologickými poznatkami z lingvistiky a literárnej vedy. Majú prehľad o histórii a kultúre regiónu strednej Európy. Interkultúrny rozmer vzdelávania je okrem iného zabezpečený participáciou prednášateľov z krajín V4.

V priebehu bakalárskeho štúdia môžu absolvovať mesačné jazykové kurzy alebo semestrálne pobyty v Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Slovinsku, ktoré sa realizujú prostredníctvom štipendia MŠVVaŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (CEEPUS, Erasmus).

Predpoklady a požiadavky

Vyučovacím jazykom programu je angličtina. Predpokladom úspešného zvládnutia štúdia je dobrá znalosť anglického jazyka na úrovni B2.

Prijímacie skúšky

Vzhľadom na to, že študijný program sa realizuje v anglickom jazyku a je otvorený aj pre zahraničných uchádzačov, na tento študijný program bude prijímacou skúškou iba test z anglického jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Na trhu práce sa absolvent uplatní ako kultúrny a osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy, v styku so zahraničnou klientelou v rámci rozvoja kultúrnych a ekonomických vzťahov so zahraničím, prípadne sa môže rozhodnúť pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa.Môže tiež pokračovať v štúdiu programu stredoeurópske štúdiá na magisterskom stupni, ktorého vyučovacím jazykom je slovenčina.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry slovanských filológií FiF UK
Stránka Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK