Sociológia

Študijný odbor

sociológia a sociálna antropológia

Obsah štúdia

Štúdium sociológie je jednoodborové a bakalárske štúdium trvá 3 roky. Absolventi bakalárskeho štúdia sociológie môžu pokračovať v nadväzujúcom magisterskom štúdiu sociológie v trvaní 2 rokov a po jeho úspešnom skončení sa môžu prihlásiť na internú alebo externú formu doktorandského štúdia sociológie. 

Bakalárske štúdium sociológie poskytuje najmä poznatky a zručnosti z oblasti sociológie (sociologickej teórie, dejín a metód sociologického výskumu), ktoré sú doplnené o základné poznatky z príbuzných vedných disciplín (napr. demografia, ekonómia, filozofia, logika a metodológia vedy, politológia, sociálna psychológia a psychológia, štatistika) a štúdia cudzích jazykov. Pre lepšie uplatnenie po štúdiu sa absolventi učia poznatky aplikovať v analytickej, výskumnej či prieskumnej praxi. Sociológia je vzrušujúcim intelektuálnym dobrodružstvom na ceste k porozumeniu konania jednotlivcov a mechanizmov fungovania ľudskej spoločnosti, má však aj praktickú stránku. Môže ponúknuť vysvetľujúci pohľad na mnohé aktuálne sociálne problémy a prispieť k hľadaniu spôsobov ich riešenia.

Bakalárska práca v odbore sociológia má charakter vlastného výskumu. Absolvent/ka ňou preukazuje schopnosť zvládnuť vymedzený výskumný problém, projektovať a uskutočniť sociologický výskum a interpretovať jeho zistenia. Štátna skúška sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou a pozostáva z obhajoby bakalárskej práce.

I keď je vyučovacím jazykom slovenčina, nevyhnutným predpokladom na štúdium je znalosť anglického jazyka. Vďaka využívaniu najnovších publikácií zo zahraničia študenti získavajú schopnosť pracovať s odbornou terminológiou v cudzom jazyku a majú prístup k najnovším výsledkom výskumu medzinárodnej úrovne. Súčasťou štúdia je aj ovládanie moderných informačných technológií, vrátane štatistických softvérov na spracovanie a analýzu dát. Počas štúdia majú študenti možnosť vybrať si zo študijných pobytov v zahraničí a získať praktické skúsenosti  prostredníctvom stáží vo verejných a súkromných inštitúciách na Slovensku.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzačky a uchádzača o štúdium sociológie očakávame najmä záujem o spoločenské javy a sociálne problémy, schopnosť kritického myslenia,  ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (primárne angličtina). Profilovým predmetom na strednej škole a dobrým základom pre štúdium sociológie je dejepis a náuka o spoločnosti. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program sociológia prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili celoštátneho kola Olympiády ľudských práv a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.

Možnosti uplatnenia

Študenti 1. stupňa študijného  odboru sociológia sú pripravovaní na to, aby zvládli skúmanie sociálnych javov, analýzu aktuálnych sociálnych problémov a spracovanie výsledkov dotazníkových prieskumov, rozhovorov a pozorovaní. Získajú schopnosť aplikovať poznatky v praxi, a to tak vo verejnej správe, ako aj v súkromnom sektore (prieskum trhu, marketing, výskum verejnej mienky, personalistika) a neziskových organizáciách na pracovných miestach zameraných na prácu s ľuďmi a riešenie sociálnych problémov. Základom úspechu na trhu práce je potom schopnosť získavať, spracovávať a interpretovať údaje zo sociologických výskumov a iných, predovšetkým dostupných štatistických zdrojov. Štúdium teda ponúka nielen zaujímavé poznávacie obzory, ale aj široké príležitosti uplatnenia, od reklamných a výskumných agentúr, cez organizácie zamerané na regionálny rozvoj, oblasť personálneho riadenia, sociálnu oblasť až po vedecké a výskumné inštitúcie.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry sociológie FiF UK
Facebook Katedry sociológie FiF UK