Učiteľstvo filozofie

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Filozofia je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Je to  kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce rôznorodé a prekvapivé súvislosti.  Využitie filozofie v rozličných  oblastiach ľudskej činnosti  je mnohostranné: spočíva v kritickej analýze myšlienok, teórií,  praktík a ich produktov z hľadiska určitých ľudských hodnôt a cieľov, napr. dobrého života a dobre usporiadanej spoločnosti. Filozofia je významná pre takmer každú oblasť kultúrneho či vedeckého života, a preto zohráva jednu z kľúčových úloh pri formovaní  osobnosti  a smerovaní spoločnosti.  Katedra filozofie, na ktorej sa štúdium realizuje, ponúka akreditované štúdium filozofie na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni.

Štúdium filozofie sa realizuje v dvoch základných formách  ̶ ako odborné (jednoodborové) štúdium a v rámci štúdia učiteľstva akademických predmetov (v kombinácii s iným predmetom, podľa ponuky otváraných študijných programov v danom roku). Obe formy štúdia sa realizujú v samostatných študijných programoch, pričom každý z nich je ukončený štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce (udelenie príslušného vysokoškolského diplomu). Na doktorandskom stupni štúdia sa realizuje študijný program zameraný na systematickú filozofiu.

 

Obsah štúdia

Štúdium filozofie na katedre má za cieľ pripraviť intelektuálne zrelú osobnosť s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností. Jadro štúdia tvoria kurzy z dejín filozofie (antická filozofia, stredoveká filozofia, novoveká filozofia, nemecká klasická filozofia, filozofia 19. storočia, filozofia 20. storočia, slovenská a česká filozofia), etiky, sociálnej a politickej filozofie, logiky, metodológie vied, epistemológie a metafyziky. Štúdium filozofických smerov, argumentačných stratégií jednotlivých filozofov, textová analýza reprezentatívnych diel, komparácia téz, kritické vyhodnocovanie argumentov a ďalšie súčasti štúdia filozofie rozvíjajú „mäkké zručnosti“ poslucháčov a poslucháčok. Okrem toho sú rozvíjané kreatívne a intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok,  prehlbuje sa ich  kritické myslenie a kultivuje sa ich  verbálny aj písomný prejav. Katedra vo svojej pedagogickej činnosti  spája filozofickú tradíciu s modernými trendmi.  Štúdium užšej odbornej špecializácie (analytická filozofia a filozofia vedy, etika a filozofická antropológia, sociálna  a politická filozofia, feministická filozofia)  ako aj  ďalších oblastí filozofie (filozofia dejín, filozofia mysle, ekologická problematika, sociálne a etické problémy vedy, metaetika, logická sémantika, metódy vedy a filozofie) sa realizuje na magisterskom stupni štúdia  formou povinne voliteľných a voliteľných kurzov.   

 

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Od uchádzača o štúdium filozofie na katedre očakávame najmä záujem o filozofické problémy, schopnosť samostatného kritického myslenia,  ako aj znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka (angličtina, nemčina, francúzština). Profilovým predmetom na strednej škole, ktorý je dobrým základom pre štúdium filozofie, je Náuka o spoločnosti.

 

Uplatnenie absolventov

Katedra pripravuje profesionálnych filozofov a  filozofky,  avšak schopnosti, intelektuálne zručnosti a poznatky, ktoré absolventi a absolventky katedry nadobúdajú,  im  umožňujú uplatniť sa nielen v oblasti filozofického výskumu a vyučovania filozofie na vysokých školách,  ale otvárajú aj cestu na uplatnenie sa vo všetkých oblastiach, v ktorých jazykový prejav, práca s textom, kritické myslenie a analytické schopnosti zohrávajú kľúčovú úlohu. Pracovníci v médiách, v analyticko-projektových a poradenských spoločnostiach, v mimovládnych organizáciách,  v personalistike, na vyšších  riadiacich pozíciách v administratíve a v mnohých ďalších sférach vo verejnom aj súkromnom sektore sú nepochybne oveľa úspešnejší, keď disponujú práve takýmito schopnosťami a zručnosťami. Tieto kompetencie môžu ponúkať na trhu práce a uchádzať sa o pozície napr. redaktorov, editorov, vydavateľov, prekladateľov, komentátorov, aktivistov, asistentov, poradcov, manažérov. Absolventi UAP filozofia v kombináciu získajú kvalifikáciu vyučovať predmet Náuka o spoločnosti na stredných školách.

Viac informácií o katedre môžu záujemcovia o štúdium nájsť na webovej stránke: http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-filozofie-a-dejin-filozofie/

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.