Slovenský jazyk a kultúra

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Slovenský jazyk a kultúra v kombinácii so štúdiom cudzieho jazyka so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo je študijný program, ktorého cieľom je pripraviť kvalifikovaných prekladateľov a tlmočníkov najmä z cudzieho jazyka do cieľového materinského jazyka, čo zodpovedá súčasným trendom vo sfére tlmočnícko-prekladateľských profesií, ktoré popri znalosti cudzieho jazyka zdôrazňujú profesionálne zvládnutie materinského jazyka, jeho literatúry a interkultúrnych reálií.

Realizuje sa ako bakalárske trojročné štúdium. Absolvent bakalárskeho stupňa môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni. Realizáciu študijného programu zabezpečujú Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK. Štúdium slovenského jazyka a literatúry v tomto študijnom programe je rozsahom a náplňou rovnocenné so štúdiom cudzieho jazyka, resp. štúdiom slovenského jazyka a literatúry v iných programoch realizovaných KSJTK a KSLLV.

Náplň štúdia tohto študijného programu je rozdelená na jazykovú a literárnu časť:

1) Jazykovú časť štúdia tvoria predmety zamerané na stavbu, zákonitosti, spôsoby a podmienky fungovania slovenského jazyka v jeho súčasnej podobe i historickom vývine, na vzťahy slovenčiny k slovanským aj neslovanským jazykom (slovenská gramatika, ortoepia a ortografia, lexikológia slovenského jazyka, sociolingvistika a výskum nárečí, kultúrne dejiny spisovnej slovenčiny, jeden (vybraný) slovanský jazyk (študenti majú na výber tieto jazyky – bulharský, chorvátsky, poľský, ruský, slovinský, srbský)).

2) Literárnu časť štúdia tvoria predmety zamerané na získanie poznatkov z dejín slovenskej literatúry a prekladu od jej počiatkov po koniec 19. storočia,  na osvojenie si literárnoteoretických vedomostí, poznatkov z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry a kultúry so svetovou a českou literatúrou a kultúrou a poznatkov z interpretácie literárneho textu (teória literatúry, dejiny slovenskej literatúry a prekladu v  9. – 18. storočí, dejiny slovenskej literatúry a prekladu v 19. storočí).

Uvedené základné disciplíny dopĺňa súbor prakticky zameraných povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa vlastného záujmu (rozširujúce praktické kurzy k základným lingvistickým disciplínam (gramatika, lexikológia), textové semináre k dejinám slovenskej literatúry a semináre zamerané na interpretáciu literárneho textu a tvorivé písanie).

Súčasťou štúdia v uvedenom programe sú aj predmety translatológia, ako aj špeciálne semináre zamerané na prácu s prekladateľským softvérom a korpusmi, na editorstvo a redakčnú prax. 

Štúdium je zakončené štátnou záverečnou skúškou – obhajobou bakalárskej práce.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzača sa očakáva znalosť slovenčiny minimálne na úrovni B2, schopnosť vnímať jazyk i literatúru ako súčasť širšieho kultúrno-spoločenského i historického kontextu, všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť samostatného kritického myslenia. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra/estetika/dejiny umenia, náuka o spoločnosti/občianska náuka a dejepis.

Prijímacie skúšky

Na študijný program slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači o program anglický jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra, o program nemecký jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra a o program slovenský jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, ktorí sa zúčastnili na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry na celoštátnej úrovni a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, nemusia vykonať  test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky.

Možnosti uplatnenia

Absolvent bakalárskeho stupňa môže buď pokračovať na magisterskom stupni, alebo sa môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v oblasti cestovného ruchu, resp. ako pracovník v kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto odbore sa absolvent môže uplatniť ako prekladateľ a tlmočník v rôznych oblastiach (v administratívno-právnej, diplomatickej oblasti alebo v oblasti publicistiky a literatúry), ako redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, ako vedeckovýskumný pracovník v oblasti porovnávacej jazykovedy a literárnej vedy či ako hovorca a asistent v agentúrach rôzneho typu, vo firemnom prostredí, v štátnej a verejnej správe. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK
Stránka Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK