Španielsky jazyk a kultúra

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Štúdium španielskeho jazyka a kultúry sa realizuje v bakalárskom a magisterskom stupni štúdia. Toto štúdium má pragmatické zameranie a skladá sa z troch skupín študijných predmetov:

1) lingvistika (s aplikovaným výkladom): fonológia a fonetika + morfosyntax, lexikológia a sémantika, frazeológia, pragmalingvistika, štylistika, hovorový jazyk a slang,
2) civilizácia: geografia a dejiny Španielska a hispanoamerických krajín, kultúra a literatúra,
3) praktický jazyk: jazykové cvičenia,
4) tlmočnícke a prekladateľské predmety: hodiny odborného a umeleckého prekladu, konzekutívneho a simultánneho tlmočenia.

Vyučovací proces prebieha z väčšej časti v španielskom jazyku, od začiatku štúdia sa preto vyžaduje jeho ovládanie zodpovedajúce minimálne úrovni B1. Študent zvládne jazyk a praktickú komunikáciu v ňom, získa teoretické vedomosti z oblasti porovnávacej jazykovedy a bude ovládať zákonitosti cudzieho i slovenského jazyka v gramatickej, lexikálnej i štylistickej rovine. Zvládne metódy a postupy ako analyzovať texty rôzneho tematického zamerania a interpretovať ich po obsahovej stránke. Bude schopný samostatne zostaviť rôzne druhy úžitkových textov (zmluva, obchodný list, reklamácia, žiadosť, vedecký článok, esej a pod.) Osvojí si teóriu aj prax odborného a umeleckého prekladu, naučí sa pracovať s prekladateľským softvérom ako aj základné postupy a techniky konzekutívneho a simultánneho tlmočenia. Získa vedomosti z dejín, literatúry a kultúry a získa prehľad v sociokultúrnych, politických, ekonomických témach i v medzinárodných vzťahoch španielskojazyčného sveta. Osvojí si korektné a profesionálne vystupovanie v úlohe mediátora v procese komunikácie.

Predpoklady a požiadavky

Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1. Ovládanie španielskeho jazyka sa predpokladá minimálne na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na všetky študijné programy, ktoré majú v kombinácii španielsky jazyk a kultúru (s výnimkou študijného programu anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra a študijného programu nemecký jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, kde je test všeobecných študijných predpokladov nahradený testom z druhého jazyka) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu zo španielskeho jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí  sa zúčastnili celoštátneho kola Olympiády zo španielskeho jazyka súťaží, úroveň C a umiestnili sa na 1., 2. alebo 3. mieste, nemusia vykonať jazykový test zo španielskeho  jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky.

Možnosti uplatnenia

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v spoločenských ustanovizniach, diplomacii, v európskych inštitúciách, v redakciách, vydavateľstvách a médiách, v súkromnom sektore (domáce a zahraničné firmy), ako kultúrny mediátor či rozhodnúť sa pre slobodné povolanie registrovaného tlmočníka, resp. prekladateľa. Po dodatočnom absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry romanistiky FiF UK