Učiteľstvo histórie

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Bakalárske štúdium histórie sa zameriava na osvojovanie a rozvíjanie teoretických i praktických poznatkov o dejinách ľudskej spoločnosti, vychádzajúcich z najnovších výsledkov vedy a výskumu, a na zvládnutie ich aplikácie v oblasti slovenských a všeobecných (svetových) dejín. Poslucháči zároveň získavajú základné kompetencie pre tvorivú prácu historika, teda schopnosť porozumieť textom prameňov a odbornej literatúry, analyzovať a interpretovať ich a vytvárať vlastné odborné a vedecké texty. V priebehu trojročného bakalárskeho štúdia preto študenti absolvujú okrem základných historických disciplín aj prípravu z pomocných vied historických, dejín umenia, historiografie a ďalších rozširujúcich odborov.

Históriu je možné študovať ako jednoodborové štúdium (študijný program história), v rámci učiteľského štúdia (história v kombinácii s jazykmi či ďalšími humanitnými a prírodovednými disciplínami podľa ponuky) alebo ako medziodborové štúdium v kombinácii s iným odborom (dejiny umenia, etnológia, filozofia, informačné štúdiá, muzeológia,  muzikológia,  religionistika a slovanské štúdiá).

Predovšetkým v štúdiu jednoodborovej histórie sa kladie dôraz aj na výučbu latinčiny a nemeckého jazyka, ktoré sú v našom priestore spolu s maďarčinou jazykmi historických prameňov. Študenti učiteľstva absolvujú tiež didaktiku dejepisu a pedagogickú prax.

Poslucháči navštevujú v rámci výučby povinné a voliteľné kurzy, ktoré sa realizujú najmä formou prednášok a seminárov, spracúvajú seminárne práce a prvý stupeň štúdia zavŕšia štátnou záverečnou skúškou naviazanou na obhajobou písomnej bakalárskej práce.

Absolventi bakalárskeho štúdia histórie môžu pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni histórie, kde sa už budú bližšie špecializovať na staršie či novšie dejiny, študovať na druhom stupni štúdia v niektorých príbuzných odboroch, prípadne sa uplatniť ako pracovníci v múzeách a  rôznych kultúrnych a pamäťových inštitúciách.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.