Politológia

Študijný odbor

politické vedy

Obsah štúdia

KTO SME? Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka akreditované štúdium v bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorandskom stupni štúdia (PhD.). V hodnotení Ministerstva školstva SR v roku 2022 skončila Katedra politológie FiF UK na 1. mieste medzi politologickými pracoviskami na Slovensku.

ČO VÁS NAUČÍME? Vaši budúci učitelia sú kvalitnými vedcami, ktorí okrem vyučovania robia úspešný výskum, prednášajú a publikujú v zahraničí. Vďaka tomu v rámci výučby využívame prednostne najnovšiu zahraničnú literatúru a poskytujeme tak vzdelanie, ktoré je založené na aktuálnych poznatkoch a obsahom porovnateľné so štúdiom kdekoľvek v Európe. Skladbu predmetov sme prispôsobili tak, aby ste počas štúdia mohli vycestovať na semester na zahraničnú univerzitu v rámci programu Erasmus+. Okrem povinných kurzov máte možnosť si vybrať z rozmanitých povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Počas celého Bc. štúdia (šesť semestrov) navyše môžete absolvovať kreditmi hodnotenú odbornú stáž vo verejnom a mimovládnom sektore.

NAČO VÁM TO BUDE? Schopnosť kriticky myslieť využijete pri práci v mimovládke, keď budete písať projekt; v médiách, keď budete musieť uchopiť ťažkú tému; v súkromnom sektore, keď máte za dva dni pripraviť s kolegom, ktorého neznášate 5 minútovú prezentáciu, kvôli ktorej budete musieť načítať 150 strán rozmanitého textu. Alebo vo verejnom sektore, keď sa budete na základe dát snažiť identifikovať problém a navrhnúť jeho riešenie.

Predpoklady a požiadavky

Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program politológia budú uchádzači prijímaní v nasledujúcom akademickom roku na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov prijímame na štúdium účastníkov a účastníčky celoštátneho kola Olympiády ľudských práv alebo Dejepisnej olympiády.

Možnosti uplatnenia

Významná časť absolventov Bc. programu pokračuje v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania (Mgr., M.A.) na domácich a zahraničných univerzitách. Zvyšná časť absolventov nachádza pozície v rámci:

  • orgánov verejnej moci – pozícia radca (štátna služba), 8., 9., 10. platová trieda (verejná služba),
  • orgánov samosprávy (obce a VÚC),
  • mimovládneho sektoru (občianske združenia, nadácie),
  • politických strán a hnutí,
  • súkromného sektoru (analytické a komunikačné oddelenia),
  • médií (TV, rozhlas, tlačové a digitálne médiá).

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry politológie FiF UK
Facebook Katedry politológie FiF UK
Stránka politologiauk.sk
Prípadne kontaktujte vedúceho katedry Doc. Erika Láštica na erik.lasticuniba.sk

Po dohode sa s Vami spojíme aj prostredníctvom videohovoru.