Katedra politológie

Jesenný termín štátnic, ak. rok 2021/22

Bc. obhajoby a Mgr. štátnice v jesennom termíne sa uskutočnia 25/8 (Mgr. štátnice) a 26/8/2022 (Bc. obhajoby). Presný harmonogram, vrátane poradia bude zaslaný emailom v druhej polovici augusta 2022.


 

 

Termíny štátnic, ak. rok 2021/22

Bc. obhajoby a Mgr. štátnice sa uskutočnia 6.-8.júna 2022 prezenčnou formou (pondelok-streda). Presný harmonogram, vrátane poradia, bude uverejnený na konci mája. 


 

 

Začiatok zimného semestra 2021/22, informácie

Výučba kurzov zabezpečovaných Katedrou politológie FiF UK začína podľa rozvrhu prezenčne od pondelka 20/9/2021, 12:35, s výnimkou týchto kurzov:

1. Kurz A-moPO-133/19  Politické inštitúcie a elity Ruskej federácie, Dr. Peťková začína o týždeň neskôr, v pondelok, 27/9/2021 o 14:20, Praf 601,t.j. nová budova Múzejná, 6. poschodie. Kontakt, apetkova62@gmail.com

2. Kurz A-boSE-010 V4 v kontexte európskej integrácie, Prof. Malová sa začína o týždeň neskôr, teda v pondelok, 27/9/2021 o 16:05, Kontakt, Prof. Darina Malová, darina.malova@uniba.sk

3. Kurz Úvod do práva (Úvod do práva a právnej terminológie) sa uskutočňuje z dôvodu protiepidemických opatrení online. Prvá prednáška v kurze sa uskutoční v stredu, 22/9/2021 o 13:00 na https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGlvCTnTRDEtElh2dcAWd01lDybsS973D1R8SCDE8AAM1%40thread.tacv2/1631947753988?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22722c70c7-fa85-41b1-909f-49c4b4162f66%22%7d

4. Kurzy Seminár k Bc. práci a Seminár k záverečnej práci 2 prebiehajú formou individuálnych konzultácií s vedúcimi záverečných prác. Zvyšné informácie budú zaslané emailom.


Augustový termín štátnych skúšok.

Bc. obhajoby a Mgr. štátnice sa uskutočnia v utorok, 24/8/2021 od 9:00 v rámci MS TEAMS

 

Inštrukcie k verejnému prenosu nájdete tu.


Termín štátnic v ak. roku 2020/21

Obhajoby Bc. prác a Mgr. štátnice sa uskutočnia v utorok, stredu a štvrtok 1.6, 2.6., 3.6/2021. 
Harmonogram a rozdelenie do komisií upresníme v polovici mája. Obhajoby a štátnice sa uskutočnia dištančnou formou v MS Teams.

Okruhy na Mgr. štátnice z predmetov Politické teórie a metódy; Komparatívna politológia; Medzinárodné vzťahy nájdete tu.


Študujte u nás!

Informácie o Bc. štúdiu politológie nájdete tu.


 

 

Aktualizované úradné hodiny od 01/07/2020

Počas letných prázdnin (júl, august) bude sekretariát Katedry politológie FiF UK otvorený v utorok, stredu a štvrtok medzi 9:00-12:00.


 

 

Termín Bc. a Mgr. štátnic, jún 2020

Mgr. štátnice na Katedre politológie FiF UK sa uskutočnia v pondelok 15. júna 2020. Bc. štátnice sa uskutočnia v utorok 16. júna a stredu 17. júna, vždy od 9:00.

Štátnice budú prebiehať online v prostredí MS Teams. 


Deň otvorených dverí, 26/1/2020, 10:00-14:00

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 25. januára 2020 v čase od 10,00 do 14,00.

Na Katedre politológie budeme k dispozícii  a pripravení odpovedať na Vaše otázky medzi 10:00-14:00. Nájdete nás tu, miestnosť N-217.

Viac o Bc. štúdiu u nás si môžete prečítať tu

Program Dňa otvorených dverí

Podujatie je určené záujemcom o štúdium na našej fakulte. Ak končíte stredoškolské štúdium a zaujímajú vás spoločenské alebo humanitné vedy, naša fakulta vám ponúka širokú škálu študijných programov, medzi ktorými si iste vyberiete to, čo vás zaujíma.

Informácie o začiatku ZS 2019/2020

Aktuálne informácie o začiatku zimného semestra 2019/2020 a výučby kurzov nájdete na http://www.politologiauk.sk/vyucbazs

Prof. Miroslav Kusý (1931-2019)

 

Posledná rozlúčka s Prof. Miroslavom Kusým, zakladateľom a prvým vedúcim Katedry politológie FiF UK sa uskutoční v utorok 19. februára 2019 o 10:00 v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave a o 14:00 v Krematóriu.

O Katedre

Na stránke našej Katedry nájdete množstvo informácií o ľuďoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú a o ich výskumných a popularizačných aktivitách

 

Dôvody prečo u nás študovať nájdete tu.

 

Nájdete nás na: