Katedra politológie

KTO SME? Katedra politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave je najstarším akademickým politologickým pracoviskom na Slovensku. Bola založená v roku 1990 a ponúka akreditované štúdium v bakalárskom (Bc.), magisterskom (Mgr.) a doktorandskom stupni štúdia (PhD.). V hodnotení výskumnej činnosti skončila Katedra politológie na 1. mieste medzi pracoviskami na Slovensku.*

ČO VÁS NAUČÍME? Vaši budúci učitelia a učiteľky sú kvalitnými vedcami, ktorí okrem vyučovania robia úspešný výskum, prednášajú a publikujú v zahraničí. Vďaka tomu v rámci výučby využívame prednostne najnovšiu zahraničnú literatúru a poskytujeme tak vzdelanie, ktoré je založené na aktuálnych poznatkoch a obsahom porovnateľné so štúdiom kdekoľvek v Európe. Skladbu predmetov sme prispôsobili tak, aby ste počas štúdia mohli vycestovať na semester na zahraničnú univerzitu v rámci programu Erasmus plus.** Okrem povinných kurzov máte možnosť si vybrať z rozmanitých povinne voliteľných a voliteľných predmetov. Počas celého Bc. štúdia (šesť semestrov) navyše môžete absolvovať kreditmi hodnotenú odbornú stáž vo verejnom a mimovládnom sektore.  

K ČOMU VÁM TO BUDE? Schopnosť kriticky myslieť využijete pri práci v mimovládke, keď budete písať projekt; v médiách, keď budete musieť uchopiť ťažkú tému; v súkromnom sektore, keď máte za dva dni pripraviť s kolegom, ktorého neznášate 5 minútovú prezentáciu, kvôli ktorej budete musieť načítať 150 strán rozmanitého textu. Alebo vo verejnom sektore, keď sa budete na základe dát snažiť identifikovať problém a navrhnúť jeho riešenie. 

UPLATNENIE. Významná časť absolventov a absolventiek Bc. programu pokračuje v ďalšom štúdiu na II. stupni vzdelávania (Mgr., M.A.) na domácich a zahraničných univerzitách. Zvyšná časť nachádza pozície v rámci:

  • orgánov verejnej moci – pozícia radca (štátna služba), 8., 9., 10. platová trieda (verejná služba)
  • orgánov samosprávy (obce a VÚC)
  • mimovládneho sektoru (občianske združenia, nadácie)
  • politických strán a hnutí
  • súkromného sektoru (analytické a komunikačné oddelenia)
  • médií (TV, rozhlas, tlačové a digitálne médiá)
  •  

PRIJÍMAČKY. Na Bc. program politológie prijímame na základe výsledkov národnej porovnávacej skúšky. Pre prijatie na otvárané študijné programy (ďalej len ŠP) je potrebné absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.sk. Akceptujeme výsledky testov, ktoré uchádzač vykonal v rámci Národnej porovnávacej skúšky v období december 2020 až máj 2023. Test je orientovaný na overenie všeobecných schopností, zručností a spôsobilostí uchádzačov o vysokoškolské štúdium. Nie je to overovanie poznatkov, ale základných schopností, verbálnych aj analytických, potrebných na zvládnutie vysokoškolského štúdia. POZOR: Bez nutnosti absolvovať porovnávaciu skúšku prijímame na štúdium účastníkov a účastníčky celoštátneho kola Olympiády ľudských práv alebo Dejepisnej olympiády.

ZVYŠNÉ INFORMÁCIE o prijímacom konaní získate na stránke Filozofickej fakulty UK. V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom, či na našej Fb stránke. Po dohode sa s Vami spojíme cez aj prostredníctvom videohovoru. 

Elektronickú prihlášku môžete podať do 29.2.2024 cez portál Elektronickej prihlášky, kde je potrebné najprv sa zaregistrovať a následne vyhľadať v ponuke programov odbor politológia, I. stupeň.

*Výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, 2022, https://www.minedu.sk/32942-sk/politicke-vedy/

** V akademickom roku 2022/23 bolo možné v rámci Erasmus plus stráviť semester na: University of Antwerp (B), University of Tartu (EE), Eötvös Lórand University in Budapest (HU), Mykolas Romeris University in Vilnius (LT), Vytautas Magnus University in Kaunas (LT), University of Bologna (I), The Hague University of Applied Sciences (NL), University of Leipzig (D) - German lang., University of Göttingen (D), European University Viadrina (D), Uppsala University (S)


 

 

Jarný termín Bc. a Mgr. štátnic, jún 2024

Bc. a Mgr. štátnice v jarnom termíne sa uskutočnia 5. a 6. júna 2024 (streda, štvrtok). 


 

 

Témy záverečných prác, ak. rok 2022/23

Zoznam schválených tém záverečných prác v akademickom roku 2022/2023 nájdete tu.

Najlepšie politologické pracovisko na Slovensku

V decembri 2022 uverejnilo Ministerstvo školstva SR výsledky periodického hodnotenia výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti. Z 13 výskumných pracovísk zaradených do odboru politické vedy skončila Katedra politológie Filozofickej fakulty UK na 1. mieste. Celkovo 64% našich výstupov dosiahlo svetovú a významnú medzinárodnú kvalitu, zvyšných 24% kvalitu medzinárodnú.

Kompletný prehľad výsledkov je dostupný na stránke Ministerstva školstva SR.

Jesenný termín štátnic, ak. rok 2021/22

Bc. obhajoby a Mgr. štátnice v jesennom termíne sa uskutočnia 25/8 (Mgr. štátnice) a 26/8/2022 (Bc. obhajoby). Presný harmonogram, vrátane poradia bude zaslaný emailom v druhej polovici augusta 2022.


 

 

Termíny štátnic, ak. rok 2021/22

Bc. obhajoby a Mgr. štátnice sa uskutočnia 6.-8.júna 2022 prezenčnou formou (pondelok-streda). Presný harmonogram, vrátane poradia, bude uverejnený na konci mája. 


 

 

Začiatok zimného semestra 2021/22, informácie

Výučba kurzov zabezpečovaných Katedrou politológie FiF UK začína podľa rozvrhu prezenčne od pondelka 20/9/2021, 12:35, s výnimkou týchto kurzov:

1. Kurz A-moPO-133/19  Politické inštitúcie a elity Ruskej federácie, Dr. Peťková začína o týždeň neskôr, v pondelok, 27/9/2021 o 14:20, Praf 601,t.j. nová budova Múzejná, 6. poschodie. Kontakt, apetkova62@gmail.com

2. Kurz A-boSE-010 V4 v kontexte európskej integrácie, Prof. Malová sa začína o týždeň neskôr, teda v pondelok, 27/9/2021 o 16:05, Kontakt, Prof. Darina Malová, darina.malova@uniba.sk

3. Kurz Úvod do práva (Úvod do práva a právnej terminológie) sa uskutočňuje z dôvodu protiepidemických opatrení online. Prvá prednáška v kurze sa uskutoční v stredu, 22/9/2021 o 13:00 na https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aGlvCTnTRDEtElh2dcAWd01lDybsS973D1R8SCDE8AAM1%40thread.tacv2/1631947753988?context=%7b%22Tid%22%3a%22ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9%22%2c%22Oid%22%3a%22722c70c7-fa85-41b1-909f-49c4b4162f66%22%7d

4. Kurzy Seminár k Bc. práci a Seminár k záverečnej práci 2 prebiehajú formou individuálnych konzultácií s vedúcimi záverečných prác. Zvyšné informácie budú zaslané emailom.


Augustový termín štátnych skúšok.

Bc. obhajoby a Mgr. štátnice sa uskutočnia v utorok, 24/8/2021 od 9:00 v rámci MS TEAMS

 

Inštrukcie k verejnému prenosu nájdete tu.


Termín štátnic v ak. roku 2020/21

Obhajoby Bc. prác a Mgr. štátnice sa uskutočnia v utorok, stredu a štvrtok 1.6, 2.6., 3.6/2021. 
Harmonogram a rozdelenie do komisií upresníme v polovici mája. Obhajoby a štátnice sa uskutočnia dištančnou formou v MS Teams.

Okruhy na Mgr. štátnice z predmetov Politické teórie a metódy; Komparatívna politológia; Medzinárodné vzťahy nájdete tu.


Študujte u nás!

Informácie o Bc. štúdiu politológie nájdete tu.


 

 

Aktualizované úradné hodiny od 01/07/2020

Počas letných prázdnin (júl, august) bude sekretariát Katedry politológie FiF UK otvorený v utorok, stredu a štvrtok medzi 9:00-12:00.


 

 

Termín Bc. a Mgr. štátnic, jún 2020

Mgr. štátnice na Katedre politológie FiF UK sa uskutočnia v pondelok 15. júna 2020. Bc. štátnice sa uskutočnia v utorok 16. júna a stredu 17. júna, vždy od 9:00.

Štátnice budú prebiehať online v prostredí MS Teams. 


Deň otvorených dverí, 26/1/2020, 10:00-14:00

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 25. januára 2020 v čase od 10,00 do 14,00.

Na Katedre politológie budeme k dispozícii  a pripravení odpovedať na Vaše otázky medzi 10:00-14:00. Nájdete nás tu, miestnosť N-217.

Viac o Bc. štúdiu u nás si môžete prečítať tu

Program Dňa otvorených dverí

Podujatie je určené záujemcom o štúdium na našej fakulte. Ak končíte stredoškolské štúdium a zaujímajú vás spoločenské alebo humanitné vedy, naša fakulta vám ponúka širokú škálu študijných programov, medzi ktorými si iste vyberiete to, čo vás zaujíma.

Informácie o začiatku ZS 2019/2020

Aktuálne informácie o začiatku zimného semestra 2019/2020 a výučby kurzov nájdete na http://www.politologiauk.sk/vyucbazs

Prof. Miroslav Kusý (1931-2019)

 

Posledná rozlúčka s Prof. Miroslavom Kusým, zakladateľom a prvým vedúcim Katedry politológie FiF UK sa uskutoční v utorok 19. februára 2019 o 10:00 v Aule UK na Šafárikovom námestí v Bratislave a o 14:00 v Krematóriu.

O Katedre

Na stránke našej Katedry nájdete množstvo informácií o ľuďoch, ktorí na Katedre vyučujú a pracujú a o ich výskumných a popularizačných aktivitách

 

Dôvody prečo u nás študovať nájdete tu.

 

Nájdete nás na: