Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Deň otvorených dverí na FIF UK - 25. 1. 2020

Otvárame dvere pre záujemcov o štúdium na našej fakulte

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 25. januára 2020 v čase od 10.00 do 14.00 h.

Program Dňa otvorených dverí

Kde nás v Bratislave nájdete

Podujatie je určené záujemcom a záujemkyniam o štúdium na našej fakulte. Ak končíte stredoškolské štúdium a zaujímajú vás spoločenské alebo humanitné vedy, naša fakulta vám ponúka širokú škálu študijných programov, medzi ktorými si iste vyberiete ten, ktorý vás zaujíma.

Deň otvorených dverí bude príležitosťou stretnúť sa s vedením fakulty (na tomto stretnutí v Moyzesovej sieni našej fakulty sa dozviete základné informácie o fakulte, o prijímacom konaní a  otváraných študijných programoch, či organizácii štúdia na fakulte), a budete mať možnosť navštíviť aj jednotlivé katedry a spýtať sa priamo vyučujúcich  na to, čo vás najviac zaujíma. Naše kolegyne a kolegovia vám ponúknu informácie priamo z prvej ruky, ktoré vám iste uľahčia rozhodovanie o tom, čomu zasvätiť vysokoškolské štúdium.

Prezrite si aj našu webovú stránku, kde nájdete veľa užitočných informácií o prijímacom konaní, o bakalárskom štúdiu a študijných programoch otváraných v akademickom roku 2020/2021 (je ich takmer stodvadsať, takúto širokú ponuku nenájdete na nijakej inej filozofickej fakulte na Slovensku), ako aj o jednotlivých katedrách fakulty (máme ich tridsať). Dozviete sa aj o tom, čím sa môžeme pochváliť – pôsobia u nás excelentné vedecké tímy.

Na webovej stránke fakulty nájdete množstvo informácií, ktoré vám pomôžu zorientovať sa v našej pestrej ponuke a počas Dňa otvorených dverí tak budete môcť navštíviť tie katedry, o ktoré máte záujem. Ak chcete vedieť, čo sa aktuálne deje na fakulte, pridajte si nás medzi priateľov na Facebooku a budete mať najčerstvejšie informácie o rôznorodých odborných  i kultúrnych podujatiach, ktoré sa na pôde našej fakulty pravidelne odohrávajú. Väčšina z nich je otvorená pre všetkých záujemcov, nielen pre tých, ktorí sú už študentmi fakulty.

Dúfam, že si nájdete čas, prídete sa pozrieť na Deň otvorených dverí v januári 2020 a rozhodnete sa pre štúdium na našej fakulte. Tešíme sa na vás.

ŠTUDUJTE NA NAŠEJ FAKULTE

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium,

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave začala vzdelávať prvých študentov v októbri roku 1921 a na túto už takmer storočnú tradíciu nadväzuje aj súčasná generácia pedagógov fakulty. Bohaté knižničné fondy v knižniciach a modernou technikou vybavené učebne sú síce dôležitými podmienkami úspešného vzdelávacieho procesu, ale základným kameňom, na ktorom fakulta stojí, je kvalita jej pedagógov – ich odborná fundovanosť a zápal pre výučbu novej generácie odborníkov.

V súčasnosti študuje na našej fakulte  približne 3000 študentiek a študentov. Budeme radi, keď sa pre našu fakultu rozhodnete aj vy a vyberiete si študijný program, ktorý vás bude napĺňať a po absolvovaní vysokoškolského štúdia si v ňom nájdete zamestnanie. Absolventi našej fakulty si uplatnenie nachádzajú doma i v zahraničí, v štátnom a verejnom sektore, v súkromných firmách aj v neziskových organizáciách, čo preukazuje význam štúdia spoločenských a humanitných vied v súčasnosti. Vyše 30-tisíc študentiek a študentov, ktorí za 98 rokov fungovania fakulty na nej vyštudovali, výrazne poznačilo tvár moderného Slovenska.

Naša fakulta ponúka najširšiu škálu študijných programov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku. Kvalitou výučby ako aj vedeckého výskumu je fakulta  porovnateľná s viacerými zahraničnými univerzitami, vrátane našich partnerských fakúlt v Brne či v Prahe. Táto rôznorodosť študijných programov – mnohé z nich sú na Slovensku unikátne – umožňuje našim študentom navštevovať prednášky podľa ich individuálneho osobného záujmu aj mimo študijného programu, ktorý študujú. Pestrá paleta významných odborníkov z rozličných oblastí je jednou z komparatívnych výhod našej fakulty.

S radosťou môžem konštatovať, že na našej fakulte pôsobí päť špičkových tímov,  ktoré Akreditačná komisia identifikovala na slovenských vysokých školách v oblasti spoločenských a humanitných vied. V ostatnej  komplexnej akreditácii sme  potvrdili  svoju pozíciu jedného z lídrov v oblasti spoločenských a humanitných vied na Slovensku.

Na budúci akademický rok vám ponúkame 119 bakalárskych študijných programov jednoodborového, učiteľského (dvojodborového),  prekladateľsko-tlmočníckeho  a medziodborového (dvojodborového) štúdia, na ktoré plánujeme prijať vyše 1300 študentov. Dovoľujem si vás upozorniť, že si môžete podať aj elektronickú prihlášku, ktorá je finančne zvýhodnená, no vzhľadom na legislatívu platnú v Slovenskej republike aj elektronickú prihlášku treba po vyplnení vytlačiť, podpísať a doručiť poštou na fakultu. Na jednu prihlášku môžete uviesť dva bakalárske študijné programy, ktoré by ste chceli študovať, odporúčam vám túto možnosť využiť.

Prijímacia skúška sa realizuje formou testov a špecifických skúšok. Pre väčšinu študijných programov fakulta požaduje vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o. Pre niektoré študijné programy v  odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo uchádzač je povinný okrem testu VŠP absolvovať aj jazykový test, realizovaný tiež spoločnosťou SCIO, s. r. o. Pre niektoré jednoodborové študijné programy fakulta realizuje skúšku špecifických predpokladov pre štúdium daného študijného programu. Bližšie informácie o požiadavkách na prijímaciu skúšku nájdete pri každom otváranom bakalárskom programe.

Na našej fakulte vytvárame podmienky aj pre študentky a študentov so špecifickými potrebami, ako koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami na fakulte pôsobí doc. Schraggeová, na ktorú sa môžete obrátiť aj v súvislosti so zvážením vhodnosti výberu konkrétneho študijného programu.

Dúfam, že vám tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní o tom, ktorý študijný program si vybrať. Budem rád, keď sa na jeseň uvidíme pri zápise do prvého ročníka.


profesor Marián Zouhar, dekan Filozofickej fakulty UK