Talking Courts

O projekte

Cieľom projektu Talking Courts (Hovorme o súdoch) je priblížiť účely a výzvy súčasného súdnictva na Slovensku širokému publiku. Súdy sú často vnímané ako izolované od spoločnosti a ich rozhodnutia menej viditeľné než v prípade výkonnej a zákonodarnej moci. Súdy však majú nespochybniteľný vplyv na demokraciu prostredníctvom ich mandátu riešiť konflikty spôsobom, ktorý zabráni zmene režimu na autokraciu. Prostredníctvom platformy pre oficiálne a neformálne interakcie medzi sudkyňami a sudcami a rôznymi spoločenskými skupinami a s pomocou vzdelávacích materiálov pre študentky a študentov univerzít k úlohe súdnictva v demokratických režimoch, projekt Talking Courts dostane sudkyne a sudcov výraznejšie do popredia pozornosti ako kľúčových aktérov modernej demokracie.  

Cieľom projektu je „humanizovať“ súdy a sudkyne a sudcov a prehĺbiť ich kontakty so spoločnosťou prostredníctvom organizácie niekoľkých verejných podujatí, seminárov a workshopov zahŕňajúcich diskusie medzi predstaviteľkami a predstaviteľmi súdnictva, akadémiou a širším publikom (vrátane seminárov na stredných a vysokých školách a špeciálnych podujatí, napríklad Olympiády ľudských práv).

Hoci je projekt primárne zameraný na Slovensko, plán diskusií poskytuje priestor pre komparatívne perspektívy z iných demokracií, osobitne Spojených štátov a Indie (ako režimu s demokratickými ašpiráciami a vplyvnými súdmi, ale pod hrozbou dekonsolidácie). Toto zameranie umožní preskúmať prepojenia skúseností aj za hranicou obvyklého na Európu zameraného dôrazu, ktorý neraz vedie k opomenutiu skúseností z (de)demokratizácie z iných regiónov.

Hosťujúciou inštitúciou projektu Talking Courts je Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra politológie, pričom projekt spolupracuje s viacerými partnermi. Kontaktnou osobou pre projekt je koordinátor Max Steuer, PhD. (max.steueruniba.sk). Na projekte v rámci Katedry politológie spolupracujú doc. Mgr. Erik Láštic, PhD.  (vedúci Katedry politológie), a Mgr. Pavol Žilinčík, MPP.

Trvanie projektu: september 2022 – november 2024.

Celková výška grantu: USD 4000