Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

Študijný odbor

učiteľstvo a pedagogické vedy

Obsah štúdia

Štúdium maďarského jazyka a maďarskej literatúry má na Filozofickej fakulte UK dlhoročnú tradíciu, ktorej začiatky siahajú do roku 1923. Významnými osobnosťami, ktoré v tomto odbore v minulosti pedagogicky pôsobili, boli literárni vedci a spisovatelia Sándor Csanda, Zoltán Fónod, Lajos Grendel, Jaroslava Pašiaková, Árpád Tőzsér, Lajos Turczel a jazykovedci László Zeman, Ferenc Sima, István Jakab a iní.

Tento odbor je možné študovať v učiteľskom programe v kombinácii s iným odborom. Náplň štúdia je rozdelená na jazykovú a literárnu časť. Obsah jazykovej časti tvoria povinné a povinne voliteľné predmety zamerané na stavbu, zákonitosti a spôsoby fungovania maďarského jazyka v jeho súčasnej podobe (základy jazykovedy, maďarská gramatika, lexikológia a sémantika maďarského jazyka, štylistika maďarského jazyka, bilingvizmus a kontaktológia). Obsah literárnej časti štúdia tvoria povinné a povinne voliteľné predmety zamerané na získanie poznatkov z dejín maďarskej literatúry od jej počiatkov až po súčasnosť, na osvojenie si literárnoteoretických vedomostí a poznatkov z oblasti kontextových súvislostí maďarskej literatúry so svetovou a slovenskou literatúrou a poznatkov z interpretácie literárneho textu.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia maďarského jazyka a literatúry je schopný samostatne pracovať, aplikovať získané jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi a pri rozmanitých aktivitách vo sfére kultúry. Získa interpretačné schopnosti a komunikačné zručnosti v ústnom a písomnom vyjadrovaní.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzačov o štúdium sa očakáva aktívny záujem a záľuba v štúdiu maďarského jazyka a literatúry ako aj cudzích jazykov a literatúr, všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť samostatného kritického myslenia a komunikatívnosť. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú maďarský jazyk a literatúra, cudzie jazyky a literatúry, estetika, dejiny umenia, náuka o spoločnosti a dejepis. Pre úspešné zvládnutie štúdia je potrebná znalosť maďarčiny na úrovni materinského jazyka a maturitná skúška z predmetu maďarský jazyk a literatúra.

Prijímacie skúšky

Na študijný program učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii) prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia môže pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni vo svojom učiteľskom kombinovanom programe, alebo sa môže uplatniť ako asistent učiteľa, resp. ako pracovník v rôznych kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav. Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto odbore sa absolvent môže uplatniť ako učiteľ maďarského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch škôl, redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, pracovník reklamných a iných agentúr, asistent v štátnej a verejnej správe. Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK