Latinský jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Latinský a grécky jazyk sa nazývajú klasickými jazykmi európskej kultúry a vzdelanosti. Prostredníctvom nich sa po stáročia uchovávalo antické kultúrne dedičstvo ako jeden zo základných pilierov európskej civilizácie.

 

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program latinský jazyk a kultúra otvára dvere k poznaniu diel autorov takých zvučných mien, ako sú Cicero, Caesar, Vergilius či Ovidius, umožňuje ponoriť sa do kresťanských diel, ktoré boli napísané v latinčine, vovádza do tajomstiev stredovekých listín, učí rozumieť tomu, čo hovoria latinské nápisy všade vôkol nás a umožňuje spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva.

Na bakalárskom stupni sa štúdium zameriava na jazykovú prípravu v latinčine, čítanie, výklad a preklad pôvodných latinských textov; na prípravu vo vybraných disciplínach, ako sú antická grécka a rímska literatúra, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antická mytológia, topografia antického sveta atď. Nevyhnutnou súčasťou uvedenia do sveta antickej kultúry a jej dedičstva je aj osvojenie si základov druhého klasického jazyka, starovekej gréčtiny. Súčasťou štúdia sú aj odborné predmety z oblasti literárnej vedy a jazykovedy.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Znalosť latinského jazyka sa nevyžaduje. Dobrým základom pre štúdium latinského jazyka a kultúry je poznanie svojho vlastného materinského jazyka, slovenčiny, a jej gramatickej stavby, dobrá znalosť ľubovoľného cudzieho jazyka, resp. jazykov, a základná orientácia v histórii.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu latinský jazyk a kultúra si osvojí základné jazykové a prekladateľské zručnosti. Latinčinu ovláda v normatívnej forme, prekladateľské zručnosti si osvojuje prednostne na báze literárnych textov. Pre získanie vyššieho stupňa filologických zručností, ktoré mu umožnia uplatniť sa ako prekladateľ diel antickej a poantickej latinsky písanej literatúry alebo latinsky písaných stredovekých a novovekých listín a dokumentov, sa ponúka štúdium na magisterskom stupni. Zároveň absolvent ovláda zákonitosti študovaného aj materinského jazyka v gramatickej, lexikálnej aj štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu a lexikografickej praxe. Má všeobecné poznatky o antických dejinách, o antickej literatúre a kultúre a ich tradíciách, o civilizáciách antického Stredomoria, o antickej filozofii a všeobecný kultúrny rozhľad.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program latinský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.