Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry

Študijný odbor

učiteľstvo a pedagogické vedy

Obsah štúdia

Štúdium anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) je jazykovým učiteľským štúdiom zameraným predovšetkým na prípravu budúcich učiteľov, ale aj absolventov, ktorí môžu nájsť uplatnenie v iných profesiách vyžadujúcich jazykové kompetencie, interkultúrnu komunikáciu, či tvorivé a kritické zručnosti. V príprave na takéto profesie je štúdium programu učiteľstvo anglického jazyka a literatúry zamerané najmä na jazykovedné predmety, literárno-kultúrne kurzy ako aj kurzy pedagogického zamerania (napr. didaktika vyučovania cudzieho jazyka). Absolventom by mal byť kultúrne a spoločensky rozhľadený človek, ktorého vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje mu umožnia pracovať v školách, firmách, či rôznych kultúrnych inštitúciách.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzača o štúdium sa očakáva najmä záujem o proces učenia a učenia sa, kompetencie v oblasti kritického myslenia a tvorivosti, znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2 a motiváciu učiť sa o anglickom jazyku, jeho kultúre a spoločenskom kontexte. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK