Ruské a východoeurópske štúdiá

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

V priebehu celého bakalárskeho štúdia sa venuje široký priestor praktickému osvojeniu ruského a ukrajinského jazyka pod vedením rodených hovoriacich. Okrem jazykových cvičení absolvujú poslucháči počas troch rokov predmety zamerané na správnu výslovnosť, gramatiku a lingvoreálie. Súčasťou štúdia sú aj translatologicky orientované predmety zamerané na preklad odborných textov a konzekutívne tlmočenie z/do ruštiny. Okrem toho si poslucháči zapisujú kurzy z dejín ruskej literatúry, ako aj predmety venované histórii, kultúre a súčasným sociálnym a politickým pomerom Ruska, Ukrajiny a ďalších východoeurópskych krajín. V rámci programu poslucháči majú možnosť študovať aj ďalšie slovanské jazyky (bulharčinu, srbčinu, poľštinu, chorvátčinu). Štúdium predpokladá mierne pokročilú znalosť anglického jazyka, ktorú poslucháči ďalej rozvíjajú na predmetoch zameraných na odbornú angličtinu.

Počas bakalárskeho štúdia študenti majú možnosť vycestovať na študijné pobyty cez programy agentúry SAIA a cez európske programy na podporu mobility Erasmus+ a CEEPUS (Poľsko, Taliansko, Chorvátsko, Fínsko a i.)

Predpoklady a požiadavky

Znalosť ruského ani iného východoeurópskeho jazyka sa pri prijímaní na štúdium nepredpokladá. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program ruské a východoeurópske štúdiá prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu ruské a východoeurópske štúdiá získa teoretické a praktické poznatky o regióne východnej Európy, ovláda slovom a písmom dva slovanské jazyky a anglický jazyk na takej úrovni, že dokáže komunikovať a riešiť praktické otázky v priamom kontakte s krajinami regiónu. Uplatní sa v štátnej správe i v treťom sektore, v médiách, medzinárodnom obchode, cestovnom ruchu, službách. Po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia možno pokračovať v štúdiu na magisterskom programe ruské a východoeurópske štúdiá.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií FiF UK