Dejiny umenia

Študijný odbor

vedy o umení a kultúre

Obsah štúdia

Odbor dejiny a teória výtvarného umenia je zastúpený na Filozofickej fakulte už od roku 1923 a to pôvodne Seminárom dejín výtvarného umenia, dnes Katedrou dejín výtvarného umenia FiF UK. Jeho predmetom sú dejiny architektúry, maliarstva, sochárstva, grafiky a umeleckých remesiel. Patrí medzi náročné odbory, pretože predpokladá široké kultúrne zázemie a znalosť viacerých cudzích jazykov. Cieľom štúdia je osvojenie si umeleckohistorických metód, rozvíjanie schopnosti samostatnej odbornej práce, spôsobu prezentovania výtvarného diela verejnosti a schopnosti literárneho spracovania odborného textu vôbec. Súčasťou štúdia je tiež osvojenie si základných poznatkov z filozofie, histórie a estetiky, pričom sa uchádzačom odporúča sústrediť sa na ich štúdium, spolu so štúdiom jazykov, už na strednej škole. Štúdium je v súčasnosti jednoodborové. Pedagogická, vedecko-výskumná a organizačná činnosť Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK sa sústreďuje na históriu starších i novších dejín výtvarnej kultúry Slovenska a jej aktuálnych trendov, s prihliadnutím na svetový vývoj európskeho umenia v minulosti a súčasnosti.

Absolventi študijného programu dejiny umenia (1. stupeň) získajú základný prehľad o vývoji jednotlivých druhov výtvarného umenia v širšom európskom / svetovom rámci aj v jeho špecifických podobách na území Slovenska. Znalosti o formálnych aspektoch a slohových premenách dopĺňa štúdium náboženskej a profánnej ikonografie, všeobecnej kultúrnej histórie a politicko-sociálneho života, ktoré boli relevantné pre charakter umeleckej tvorby. Bakalár dejín umenia má základné vedomosti o vývoji maliarstva, sochárstva, architektúry a umeleckých remesiel. Nadobudol základné poznatky o dejinách vlastnej disciplíny a pamiatkovej starostlivosti, ako aj schopnosť charakterizovať výtvarné dielo z hľadiska jeho formálnej i obsahovej  analýzy a kontextu, v ktorom  sa uplatňuje.

Predpoklady a požiadavky

Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

1) Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

2) Skúška špecifických študijných predpokladov, ktorá sa realizuje na Filozofickej fakulte UK - test, ktorý overuje schopnosť vizuálne vnímať diela výtvarného umenia a architektúry. Vyžaduje sa slovná interpretácia výtvarných diel podľa predložených príkladov - reprodukcií diel z dejín výtvarného umenia.

Termín skúšky špecifických študijných predpokladov: Riadny termín je 6. apríl 2024 (uchádzači dostanú pozvánku). Náhradný termín je 13. apríl 2024. Žiadosť o náhradný termín, odôvodnenú kolíziou s termínom prijímacej skúšky na inej škole (s priloženým potvrdením), resp. nevyhovujúcim zdravotným stavom (s lekárskym potvrdením), je potrebné poslať najneskôr do 9. apríla 2024.

Odporúčaná literatúra k skúške špecifických predpokladov:

Gombrich, H.: Příběh umění. Praha 1993.
Hollingsworth, M.: Umenie v dejinách človeka. Bratislava 1994.
Kolektív autorov: Slovensko/ Dejiny – Divadlo - Hudba – Jazyk, literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí (časť Výtvarné umenie). Bratislava 2006.
Novotný, B., Kahoun, K., Bachratý, B.: Slovensko v obrazoch. Výtvarné umenie. Martin 1991.
Svetové dejiny umenia – maliarstvo, sochárstvo, architektúra, úžitkové umenie (ed. A. Chatelet a B. P. Groslier). Praha 1996.

Modelový test:

Otázky testu sa viažu na premietnuté reprodukcie umeleckých diel:

a) Napíšte vecný popis konkrétneho sochárskeho (maliarskeho) diela.
b) Určite, ktoré výtvarné vyjadrovacie prostriedky dominujú v predloženom príklade.
c) Vymenujte prvky, podľa ktorých sa dá určiť doba vzniku predloženého diela.
d) Vymenujte, ktoré konkrétne motívy je možné identifikovať v predloženom diele.
e) Nakreslite geometrickú schému predloženej klenby.

Možnosti uplatnenia

Absolventi sa uplatňujú ako vedeckí pracovníci, kustódi múzeí a galérií, ako pracovníci pamiatkovej starostlivosti, ako výtvarní kritici, publicisti a súdni znalci či ako odborní pracovníci na trhu s umením. Absolvent bakalárskeho štúdia – ak nepokračuje v 2. stupni štúdia odboru – sa môže profilovať v profesiách ako asistent kustóda umeleckých zbierok, resp. dokumentácie pamiatkového fondu, asistent redaktora odborných časopisov, resp. vydavateľstiev, lektor galerijných a muzeálnych inštitúcií.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK