Holandský jazyk a kultúra

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Bakalárske štúdium holandského jazyka (so zameraním na prekladateľstvo - tlmočníctvo) je moderne koncipovaný filologický smer s dôrazom na pragmatický aspekt odboru. Poslucháč sa systematicky pripravuje na požiadavky súčasnej praxe, získava teoretický základ a praktické zručnosti v aplikácii jazyka v širokom spektre interkultúrnej, odbornej a hospodárskej komunikácie.

Štúdium sa skladá z dvoch cyklov. V 1.- 4. semestri intenzívnou prípravou získavajú študenti jazykové zručnosti a komunikatívnosť v holandčine na jazykových cvičeniach s rodenými hovoriacimi. Súčasne musia zvládnuť fonetickú rovinu holandčiny, gramatiku, primeranú slovnú zásobu, ako aj relevantné informácie o jazykovej oblasti (Holandsko, Belgicko a Surinam), o histórii, politicko-ekonomických reáliách, médiách, dejinách nizozemskej literatúry. Súčasťou štúdia je aj projekt zameraný na interkultúrny manažment, zameraný na tímovú spoluprácu a rozvoj mäkkých zručností v interkultúrnej komunikácii. Od 5. semestra sa jazykové zručnosti prehlbujú a postupne transformujú na prekladateľskú kompetenciu v oblasti odborných textov a základov tlmočenia.

Oddelenie nederlandistiky je zapojené do širokej medzinárodnej siete akademických centier nederlandistiky, a tak študenti majú možnosť zahraničných štipendií, jazykových kurzov, výmenných pobytov Erasmus+, Ceepus, letných škôl a pod. Oddelenie intenzívne spolupracuje s Holandskou jazykovou úniou, Holandským a Belgickým veľvyslanectvom, Zastúpením Flámskej vlády, ktoré oddelenie podporujú aj finančne. Študenti majú preto k dispozícii seminárnu knižnicu s aktuálnou literatúrou, oddelenie organizuje každoročne odborné a popularizačné podujatia, exkurzie, mikulášske oslavy, zúčastňuje sa na kultúrnych podujatiach organizovaných partnerskými inštitúciami v stredoeurópskom regióne a pod.

Predpoklady a požiadavky

Znalosť holandského jazyka sa nevyžaduje. Znalosť slovenského jazyka sa vyžaduje na úrovni B2 – C1 v prvom a druhom ročníku a na úrovni C2 v treťom ročníku, kde prebiehajú prekladateľské a tlmočnícke cvičenia.

Prijímacie skúšky

Na študijný program holandský jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolventi sa môžu uplatniť v jazykových školách, nadnárodných spoločnostiach s presahom na holandsky hovoriace krajiny, zastúpeniach holandských a flámskych firiem na Slovensku, v ktorých je mimoriadny dopyt po holandsky hovoriacich zamestnancoch, kultúrnych inštitúciách, prekladateľských agentúrach, médiách a pod.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka sekcie nederlandistiky Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK