Nederlandistika

HOLANDSKÝ JAZYK A KULTÚRA

Štúdium programu Holandský jazyk a kultúra (odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo) oboznamuje svojich študentov so základmi nederlandistiky, krajinovedou Holandska, Belgicka a Surinamu, praktickým holandským jazykom a jeho teóriou, ako aj kultúrou a literatúrou daných krajín. Poskytuje prehľad o sociokultúrnej, politickej a hospodárskej situácii v nizozemskej jazykovej oblasti, učí komunikovať vo sférach interkultúrnej a hospodárskej výmeny, v organizačných štruktúrach, v cestovnom ruchu. Po absolvovaní magisterského štúdia môžu naši absolventi pôsobiť ako prekladatelia, tlmočníci, redaktori, interkultúrni mediátori a pod.

Od roku 2008 sa oddelenie nederlandistiky podieľa na cezhraničnom študijnom programe Joint Bachelor Holandčina v stredoeurópskom kontexte.

Oddelenie nederlandistiky sa vedecky orientuje na translatológiu, vyvíja intenzívnu medzinárodnú vedeckopedagogickú spoluprácu v rámci výskumných projektov s príbuznými pracoviskami v okolitých štátoch ako i v Holandsku a Belgicku. V rámci série Studia Nederlandica Universitatis Comenianae Bratislavensis vydalo 7 publikácií, vytvárala literárno-prekladové databázy, glosáre a pôsobí na vzniku učebníc a slovníka.

Detailný profil študijného programu nájdete tu.