Učiteľstvo chémie

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy

Špecializácia sa realizuje v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, bližšie informácie k nej nájdete na stránke PriF UK.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na všetky študijné programy učiteľstva budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.