Informácia o prípravných kurzoch na prijímacie skúšky

Informácia o prípravných kurzoch na prijímacie skúšky na bakalárske štúdium na FiF UK v akademickom roku 2024/2025

 

Fakulta neorganizuje prípravný kurz na test všeobecných študijných predpokladov. Na špecifické skúšky, ktoré budú realizované na fakulte, môžu príslušné katedry podľa uváženia konať prípravné kurzy, ktoré sa budú organizovať na jar 2024 po uzavretí prihlášok a prihlásení uchádzači na jednotlivé študijné programy budú o nich informovaní.
Vedenie fakulty upozorňuje uchádzačov, že fakulta nespolupracuje pri organizovaní prípravných kurzov so žiadnou externou inštitúciou a dištancuje sa od akýchkoľvek spájaní prípravných kurzov na vysoké školy s prípravou na štúdium na našej fakulte. Uchádzačom odporúčame, aby za relevantné ohľadom prijímacieho konania pokladali iba informácie zverejnené na webovej stránke fakulty alebo jej katedier.

Prípravné kurzy v marci 2024 budú realizovať Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK (bližšie informácie nájdete na stránke katedry) a Katedra marketingovej komunikácie FiF UK (bližšie informácie nájdete na stránke katedry).