Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

ŠTÁTNE SKÚŠKY - 24. 06. 2020

Termín kolokviálnych obhajob záverečných prác Bc. stupňa štúdia na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK je určený na stredu 24. 6. 2020. Obhajoby prebehnú dištančnou formou prostredníctvom MS TEAMS. Skladať sa budú z obhajoby predloženej Bc. práce a z odpovedí na otázky komisie z dejín a teórie umenia viazané k téme práce a realizované formou odpovedí bez prípravy. Harmonogram jednotlivých obhajob bude zverejnený v dostatočnom predstihu. Prosíme študentov, aby venovali pozornosť manuálu k tejto forme realizácie skúšok, ktorý im bol rozoslaný vedením fakulty.

Deň otvorených dverí

Deň otvorených dverí na Filozofickej fakulte UK sa uskutoční v sobotu, 25. 1. 2020, v čase od 10.00 do 14.00 hod. Program DOD nájdete na: https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/den-otvorenych-dveri-na-fif-uk-25-1-2020/

Umelecký mecenát okolo roku 1800 - medzinárodné vedecké kolokvium, 11. 10. 2019

Katedra dejín výtvarného umenia Vás pozýva na medzinárodné vedecké kolokvium, ktoré sa uskutoční 11. októbra 2019 (piatok), v priestoroch Filozofickej fakulty UK v Bratislave, m. č. G 236. Podujatie sa realizuje v rámci grantu VEGA č. V-18-044-00.

Jesenná univerzita architektúry 2019: Banská Štiavnica gotická

Program IX. ročníka študentského workshopu a kolokvia, ktoré sa uskutočnia v dňoch 15.-21. 9. 2019.

Termín štátnej skúšky, leto 2019

Termín štátnych záverečných skúšok a obhajob pre bakalársky stupeň je 23. augusta 2019 (piatok), od 10.00 hod.

<output>Termín štátnych záverečných skúšok pre bakalársky stupeň je pondelok 27. augusta 2018 o 10:00 hod.</output>

<output>Termín štátnych záverečných skúšok pre bakalársky stupeň je pondelok 27. augusta 2018 o 10:00 hod.</output>

Prednáška a prezentácia knihy, 5. 6. 2019

Pozývame Vás na prednášku Dr. A. Kusej spojenú s prezentáciou novej publikácie katedry "95+ Dejiny umenia na Univerzite Komenského", ktorá sa uskutoční 5. júna 2019 (streda) o 16.30 hod. v budove FF UK na Gondovej 2, miestnosť G 140.

PREGRADUÁLNY KURZ, 18. 5. 2019

Pre záujemcov o odbor dejiny výtvarného umenia pripravila Katedra dejín výtvarného umenia pregraduálny kurz so zameraním sa na nasledovné okruhy:

- štruktúra dejín umenia

- dejiny výtvarného umenia ako veda

- orientačný prehľad hlavných fáz vývoja a pojmov dejín umenia

- literatúra k dejinám umenia.

Termín: 18. máj 2019 (sobota) 10:00 - 15:00 hod

Uchádzačom o odbor bola informácia o konaní pregraduálneho kurzu poslaná poštou, poplatok je možné uhradiť na účet katedry, pre podrobnosti kontaktuje dr. K.Beňovú - katarina.benovauniba.sk.

Cyklus prednášok k histórii dejín umenia na Univerzite Komenského, marec - apríl 2019

Srdečne Vás pozývame na sériu prednášok, ktorou si pripomíname 95 rokov dejín umenia na Univerzite Komenského.

20.3. - doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.: Pedagogické pôsobenie Alžbety Güntherovej-Mayerovej (1905 – 1973) na Univerzite Komenského

3.4.2019 - dr. Katarína Beňová: Vojtech Tilkovský (1902 – 1978) a jeho pôsobenie na Univerzite Komenského

10.4.2019 - dr. Alexandra Kusá: Tomáš Štrauss (Thomas Georg Strauss, 1931 – 2013)

Prednášky sa budú konať vždy o 16:30 hod. v miestnosti č. G 140, Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava.

Deň otvorených dverí na FiF UK, 26. 1. 2019

V sobotu, 26. 1. 2019, v čase od 10.00 do 14.00 sa na Filozofickej fakulte UK uskutoční Deň otvorených dverí. Viac o podujatí na https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/den-otvorenych-dveri-na-fif-uk-26-1-2019/

Dni otvorených katedier - KDVU, 12. december 2018

 

 

Prednášky k histórii katedry dejín umenia, 28. 11. a 5. 12. 2018

V rámci pripomienky 95 rokov fungovania katedry dejín umenia na UK sa uskutočnia prednášky prof. PhDr. Jiří Kroupu „Ján Bakoš: historik umění a filozof Vídeňské školy dějin umění“ (28. 11. 2018, streda) a doc. Mgr. Bohunky Koklesovej, PhD. „Dejepis umenia v čase slovenského štátu“ (5. 12. 2018, streda). Prednášky sa budú konať v budove FiF UK na Gondovej 2, v m. č. 236, od 16.00 hod.

 

Konferencia „Od ústrednej komisie k európskemu kultúrnemu dedičstvu“, 21. – 22. 11. 2018

V dňoch 21. – 22. 11. 2018 (streda, štvrtok) sa vo Faustovej sieni Múzea mesta Bratislavy uskutoční medzinárodná vedecká konferencia o dejinách a problémoch pamiatkovej starostlivosti na území Rakúsko-Uhorska v rokoch 1853 – (1918) – 2018.

Program konferencie:

https://www.pamiatky.sk/sk/page/od-ck-ustrednej-komisie-k-ekd

Konferencia "Hľadanie v prameňoch"

Konferencia "Hľadanie v prameňoch - Fotografia na Slovensku v rokoch 1839 - 1918" organizovaná v spolupráci s Katedrou dejín výtvarného umenia FiF UK. Termín: 8. - 9. 11. 2018, miesto konania: VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18 (m. č. 135)

Termín štátnej skúšky

Termín štátnych záverečných skúšok pre bakalársky stupeň je pondelok 27. augusta 2018 o 10:00 hod.

Pregraduálny kurz dejín umenia - 19. mája 2018

Pre záujemcov o odbor dejiny výtvarného umenia pripravila Katedra dejín výtvarného umenia pregraduálny kurz so zameraním sa na nasledovné okruhy:

- štruktúra dejín umenia

- dejiny výtvarného umenia ako veda

- orientačný prehľad hlavných fáz vývoja a pojmov dejín umenia

- literatúra k dejinám umenia.

Termín: 19. máj 2018 (sobota) 10:00 - 15:00 hod

Uchádzačom o odbor bola informácia o konaní pregraduálneho kurzu poslaná poštou.

Voľno počas Veľkej noci

Dňa 29. marca udeľuje rektor UK rektorské voľno a dňa 3. apríla dekan FiF UK dekanské voľno.

Deň otvorených dverí - 27.1.2018

Dňa 27.1.2018 sa bude konať tradične na pôde Filozofickej fakulty UK Deň otvorených dverí v čase od 10:00 - 14:00 hod. Katedra dejín výtvarného umenia bude prezentovať aktuálne ukážky vedeckých výstupov a spôsobov vyučovania a podávať informácie o štúdiu tohto vedného odboru.

Termín štátnej skúšky

Termín štátnych záverečných skúšok a obhajob 

pondelok 29. januára 2018 od 09:00 hod

Bakalársky stupeň

Perezentácia publikácie Historia Scepusii, vol. 2

V utorok 5. septembra 2017 o 10.00 hod. sa v Rektorskej sieni UK uskutoční slávnostná promócia vedeckej publikácie Historia Scepusii, vol. 2. Editormi druhej časti kolektívneho diela sú prof. Martin Homza Dr., vedúci Katedry slovenských dejín Filozofickej fakulty UK, a prof. Stanisław A. Sroka, prodekan Fakulty histórie Jagelovskej univerzity v Krakove.

Súčasťou publikácie sú aj dve rozsiahle štúdie k dejinám výtvarného umenia na Spiši od pedagógov Katedry dejín výtvarného umenia - Mgr. Kataríny Chmelinovej, PhD. a Mgr. Kataríny Beňovej, PhD. 

Štátne skúšky pre bakalársky stupeň

Termíny štátnych záverečných skúšok a obhajob pre letný semester 2016/2017

streda 30. augusta 2017 od 10:00 hod

Bakalársky stupeň

Pregraduálny kurz pre prijímačky na odbor dejiny výtvarného umenia

Pre záujemcov o odbor dejiny výtvarného umenia pripravila Katedra dejín výtvarného umenia pregraduálny kurz so zameraním na:

- štruktúra dejín umenia

- dejiny výtvarného umenia ako veda

- orientačný prehľad hlavných fáz vývoja a pojmov dejín umenia

- literatúra k dejinám umenia.

Termín: 21. mája 2017 (sobota) 10 - 15 hod, miestnosť č. 20, Gondova 2, Bratislava.

Uchádzačom o odbor bola informácia poslaná aj poštou.

 

 

Prednáška Leszeka Karczewskeho

Srdečne Vás pozývame na prednášku Leszeka Karczewskeho, vedúceho vzdelávacieho oddelenia Múzea Sztuki Lodz. Prednáška venovaná sociálnej angažovanosti múzea sa uskutoční v pondelok 3. apríla 2017 o 13.00 v priestoroch Café Berlinka.  Príspevok v anglickom jazyku predstaví niektoré koncepty muzeálnej komunikácie s divákom a po nej bude nasledovať diskusia, kde bude priestor nie len na Vaše otázky, ale aj postrehy a skúsenosti z muzeálnej či galerijnej praxe.

Prezentácia je určená najmä pre vzdelávacích a programových pracovníkov galérií a múzeí, ale je otvorená pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma.

Nové knihy a výskumy

Pozvánka

 

Nové knihy a výskumy

Cyklus prezentuje nové monografie pracovníkov FiF UK alebo diela, na ktorých sa významne podieľali.

 

1. marec 2017 (streda) o 16:00 hod

v budove na Gondovej ul. 2, č. dv. 236

 

 

Katarína Chmelinová a kol: Thurzo. Sprievodca po pamiatkach rodu. FiF Bratislava, vydavateľstvo Stimul, 2016


Thurzovci patrili nie len k výnimočným rodom uhorského kráľovstva, ale aj k aristokracii mnohých ďalších častí stredoeurópskeho habsburského panstva. Moc a vplyv, ktoré koncentrovali vo svojich rukách sa  prirodzene odzrkadlili aj vo výtvarnom umení a architektúre.  Tematický sprievodca stručne predstavuje  uvedený rod s dôrazom na postavu uhorského palatína Juraja Thurza a výtvarné diela s nimi spojené. Milovníkom umenia i študentom ponúka prehľad najvýznamnejších pamiatok spojených s palatínom i s rodom na území dnešného Slovenska spolu s výberovou bibliografiou. Recenzovaná publikácie podporená Ministerstvom kultúry SR bola pripravená v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR v rámci realizácie univerzitného kurzu Katedry dejín výtvarného umenia, ako pripomienka 400 výročia smrti uhorského palatína Juraja Thurza (1567-1616).

 

Katarína Beňová: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris. FiF UK Bratislava, vydavateľstvo Stimul, 2016

 

Súčasný stav viacerých pamiatok na našom území silne ovplyvnilo turbulentné obdobie 20. storočia, kedy sa výrazne menili majetkové pomery. Predovšetkým po rokoch 1918 a 1948 sa dovtedy pomerne kompaktne zachované architektonické a interiérové riešenia narušili predajom, prevozom umeleckých diel a predmetov a často aj deštrukciou pôvodných dispozícií šľachtických architektonických pamiatok. Jednou z významných stavieb na našom území, ktorú zasiahlo niekoľko prestavieb a je dodnes v nevyhovujúcom stave je kaštieľ v Rusovciach, ktorý do roku 1872 patril rodu Zichy Ferraris. Publikácia sa zameriava na biedermeierovú fázu tejto pamiatky v kontexte zachovaného albumu kresieb a akvarelov z rokov 1816 - 1833, ktorý je v zbierke Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Kniha vyšla v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a na základe finančnej podpory Ministerstva kultúry SR a grantu Ars Bratislavensis udeleným mestom Bratislava.

 

Na prezentácie nových kníh Katedry dejín výtvarného umenia srdečne pozývame.

 

 

Aktuality Katedry dejín výtvarného umenia

<output>Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 23. januára 2016 v čase od 10,00 do 15,00. </output>

<output>Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave pripravuje aj tento rok Deň otvorených dverí – uskutoční sa v sobotu 23. januára 2016 v čase od 10,00 do 15,00. </output>

Štátnice

Termín štátnic pre bakalársky stupeň je 29. mája 2017 o 10:00 hod.

 

 

Štátnice

Termín štátnic pre bakalársky stupeň je 23. januára 2017 o 10:00 hod.

 

Ocenenie Katedry dejín výtvarného umenia - Výročná cena revue Pamiatky a Múzeá 2015 - zborník Bella Italia.

Redakčná rada revue pre kultúrne dedičstvo Pamiatky a múzeá spoločne s jeho vydavateľmi Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila po dvadsiaty piaty  raz prestížne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti ochrany nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci rok.Cena bola Katedre dejín výtvarného umenia udelená v kategórii: MENŠIA PUBLIKÁCIA – DROBNÁ TLAČ
Dana Bořutová, Katarína Beňová (zost.), Katedra dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava a vydavateľstvo Stimul za zborník „Bella Italia“. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí prinášajúci pozoruhodné poznatky o doteraz málo prebádanej problematike.

Výročné ceny revue Pamiatky a múzeá za rok  2015 budú udelené oceneným laureátom na slávnostnom otvorení Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016 v Slovenskej republike, ktoré sa bude konať za účasti zástupcov Ministerstva kultúry SR, vydavateľov revue, Mesta Zvolen, Združenia historických miest a obcí SR a ďalších organizátorov vo štvrtok 8. septembra 2016 o 14.00 hodine v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku.

Srdečne pozývame na slávnostné udeľovanie cien.

 

 

Termín záverečných skúšok pre letný semester 2015/2016 - augustový termín

Záverečné skúšky sa budú konať v stredu 24. augusta 2016 od 9:00 hod pre magisterský stupeň štúdia a 25. augusta 2016 od 9:00 hod pre bakalársky stupeň štúdia.

 

 

Termín záverečných skúšok pre letný semester 2015/2016

Záverečné skúšky sa budú konať v pondelok 30. mája 2016 od 9:00 hod pre magisterský stupeň štúdia a 31. mája 2016 od 9:00 hod pre bakalársky stupeň štúdia. 

 

Pozvánka na krst publikácií Bella Italia / Biedermeier

Dana Bořutová – Katarína Beňová (eds.): „Bella Italia“ Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí
Bratislava : Stimul pre Katedru dejín výtvarného umenia, 2015, 200 s.

Katarína Beňová (ed.): Domáce a európske súvislosti biedermeiera
Bratislava : Stimul pre Katedru dejín výtvarného umenia, 2015, 260 s.

Prezentácia publikácií v rámci cyklu Filozofickej fakutly UK - Nové knihy a výskumy. Cyklus prezentuje nové monografie pracovníkov FiF UK alebo diela, na ktorých sa významne podieľali.


7. apríla 2016 (štvrtok) o 18,00
v Café Berlinka v Slovenskej národnej galérii

V roku 2015 pripravila Katedra dejín výtvarného umenia dve odborné konferencie, ktoré reflektovali umenie 19. storočia na našom území. Vedeckým výstupom trojročného grantu VEGA sa stala konferencia s medzinárodnou účasťou Bella Italia, na ktorej sa predstavili výsledky výskumu v talianskych, rakúskych, maďarských a slovenských zbierkach a fondoch, ktoré výrazne posunuli interpretáciu výtvarného umenia predovšetkým prvej polovice 19. storočia v kontexte vzťahov k Taliansku, najmä k Rímu.
Druhý zborník je výsledkom medzinárodnej konferencie Biedermeier, ktorá sa konala v roku 2015 ako súčasť rovnomennej výstavy v Slovenskej národnej galérii. Záujem o toto pluralitné obdobie sa prejavil v príspevkoch, ktoré sa venujú rôznym aspektom výtvarného umenia, umeleckého vzdelávania, knižnej kultúry, umeleckého remesla a počiatkov fotografie až po reflexiu bohatých zbierok v slovenských a zahraničných múzeách a galériách.

Knihy v kontexte uvedie a prezentovať ich a diskutovať nielen o biedermeieri a talianskom umení budú Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. a Mgr. Dušan Buran, PhD.

 

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK 

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK sa uskutoční dňa 23. januára 2016 v čase od 10:00 - 15:00 hod. Katedra dejín výtvarného umenia bude záujemcov o vedný odbor informovať o predmetoch a spôsobe výučby.

 

Termín záverečných skúšok pre zimný semester 2015/2016

Záverečné skúšky sa budú konať v pondelok 25. januára 2016 od 9:00 hod. Poradie pre bakalársky a magisterský stupeň bude upresnené na základe prihlášok.

 

 

Katedra dejín výtvarného umenia pripravuje konferencius medzinárodnou účasťou


Bella Italia
Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí

Konferencia s medzinárodnou účasťou
Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta, UK, Bratislava
Termín: 5. novembra 2015                          

Miesto konania: Gondova 2, zasadačka č. 140


9:00 hod           registrácia

9:30 – 10:00     Úvod do projektu
Dana Bořutová, Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK)
10:00 – 10:20   Viera Bartková (Katedra estetiky, FiF UK): Rímske pramene
10:20 – 10:40   Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK): Gróf Anton Apponyi ako veľvyslanec v Ríme
10:40 – 11:00   Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK)– Eva Specogna Kotláriková (Slovenská národná galéria): František von Balassa a jeho pobyt v Ríme

11:00 – 11:20   prestávka na kávu
11:20 – 11:40   Marta Herucová (Ústav dejín umenia, SAV): Sepulkrálne italiká na Slovensku
11:40 – 12:00   Dana Bořutová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK) – Eva Specogna Kotláriková (Slovenská národná galéria): Pietro Nobile a Slovensko
12:00 – 12:20   Viera Bartková (Katedra estetiky, FiF UK): Umelci zo Slovenska a okruh dánskych umelcov v Ríme

Prestávka na obed

13:30 – 13:50 Štefan Oriško (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK): Dokumentovanie pamiatok v 2. polovici 19. storočia
13:50 – 14:10 Július Barczi (SNM – Múzeum Betliar): Italiká v zbierkach rodiny Andrássy
14:10 – 14:30 Daniela Kodajová (Historický ústav, SAV): Krajina a umelecké pamiatky Talianska očami slovenských pútnikov do Ríma
14:30 – 14:50 Orsolya Hessky (Maďarská národná galéria): Uhorskí umelci v Taliansku v prvej polovici 19. storočia

Záverečná diskusia

Konferencia sa koná s podporou vedeckého grantu VEGA.

 

 

 

Katedra dejín výtvarného umenia pripravuje medzinárodnú konferenciu - Biedermeier

 

 

Domáce a európske súvislosti biedermeiera

Katedra dejín výtvarného umenia, UK, Bratislava / Slovenská národná galéria

1. – 2. 10. 2015

 

Miesto konania: Kaviareň Berlinka, Slovenská národná galéria, Nám. Ľ. Štúra, Bratislava

Vstup na konferenciu je zdarma. Záujemci o konferenciu sa môžu registrovať do 30.9.2015 na adrese – katarina.benova@sng.sk

1. 

1.október 2015 (štvrtok)

9:00 – 9:30 registrácia účastníkov

9:30 – 10:00 otvorenie konferencie

Katarína Chmelinová, vedúca Katedry dejín výtvarného umenia, FiF UK, Bratislava

Dušan Buran, vedúci starých zbierok SNG, Bratislava

 

Blok 1: Medzinárodné súvislosti biedermeiera

 

10:00 – 10:20     Anikó Dworok (Inštitút dejín, Univerzita vo Würzburgu, Würzburg)

K vplyvu biedermeiera na viedenskú a budapeštiansku historickú maľbu

10:20 – 10:40     Agnieszka Rosales Rodriguez (Inštitút dejín umenia, Varšavská univerzita, Varšava)

Poľský biedermeier: národná otázka a európsky kontext

10:40 – 11:00      Júlia Papp (Centrum pre výskum spoločnosti, Inštitút dejín umenia, Maďarská akadémia vied, Budapešť)

Rodina, domov a móda  v prvej tretine 19. storočia v zrkadle knižných ilustrácií  Johanna Blaschkeho (1770-1833)

11:00 – 11:20      Nóra Veszprémi (Univeruzita v Birminghame, Birmingham)

Ideál krásy a pozemská láska  v knižnej ilustrácii a portréte v  biedermeieri

 

11:30  - 12:00 prestávka na kávu

 

Blok 2: Životný štýl v dobe biedermeiera

 

12:00 – 12:20      Katarína Beňová (Katedra dejín výtvarného umenia, FiF UK, Bratislava)

Album rodiny Zichy z Rusoviec ako príklad vzájomných vzťahov šľachtickej rodiny biedermeiera

12:20 – 12:40      Eva Hasalová (SNM – Historické múzeum, Bratislava)

Aristokrat versus mešťan. Módne ideály v období biedermeiera na príklade odevnej kultúry

12:40 – 13:00       Július Barczi (SNM – Múzeum v Betliari, Betliar)

V službách grófa Andrássyho. Emanuel Andrássy ako objednávateľ a autor biedermeierovských obrazov

 

13:30 – 15:00 prestávka na obed

 

Blok 3: Pluralita prístupov – prípadové štúdie I.

 

15:00 - 15:20        Zuzana Labudová (Pamiatkový úrad, Košice / Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice)

Bellaaghovský (Belághovský) zborník košickej kresliarskej školy a dobová štýlová pluralita

15:20 – 15:40     Pavel Štěpánek (Katedra dějin umění, Univerzita Palackého, Olomouc)

Biedermeierovské prostředí zámku v Čechách pod Kosířem, sídlo portugalského rodu Silva Tarouca, východisko Josefa Mánesa při jeho cestách na Slovácko a na Slovensko

15:40 – 16:00      Petr Tomášek (Moravská galerie v Brně, Brno)

Biedermeier nebo romantismus? Stylový a ideový pluralismus v rané tvorbě Petera Fendiho

16:00 – 16:20       Katarína Tánczosová (Bratislava)

Biedermeier v živote a diele Jozefa Božetecha Klemensa

16:20 – 16:40      Anna Schirlbauer (Viedeň)

Aspekty stredoeurópskej umeleckej dráhy na príklade maliarky Anny Zmeškalovej (1813 – 1880)

 

17:00 – 18:30

Prehliadka výstavy Biedermeier s kurátorkami Katarínou Beňovou, Janou Švantnerovou a Silviou Seneši Lutherovou.

 

 

2. október 2015 (piatok)

 

Blok 4: Biedermeier v galerijných a múzejných  zbierkach

 

 9:30 – 9:50       Jana Švantnerová (SNG, Bratislava)

Na ceste k rovnoprávnosti. Kurátorský výber judaík k siedmim hlavným témam výstavy Biedermeier

9:50 – 10:10     Alena Krkošková (Moravská galerie v Brně, Brno)

Vlasový šperk jako specifikum biedermeieru a jeho ukázky nejen ze sbírek Moravské galerie v Brně

 10:10 – 10:40     Zuzana Francová (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)

Porcelán a sklo z obdobia biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

10:40 – 11:00     Marta Janovíčková (Múzeum mesta Bratislavy, Bratislava)

Nábytok v štýle biedermeiera v zbierkach Múzea mesta Bratislavy

 

11:00 – 11:20     prestávka na kávu

 

Blok 5: Na ceste k modernizácii

 

11:20 – 11:40     Silvia Seneši Lutherová (Katedra teórie a dejín umenia, VŠVU, Bratislava)

Biedermeierovský ideál moderného interiéru

11:40 – 12:00      Lucia Almášiová (SNG, Bratislava)

Počiatky fotografického média na Slovensku

12:00 – 12:20       Ivana Komanická (Katedra teórie a dejín umenia, Fakulta umení, Technická univerzita, Košice)

Hornouhorská kamenina: demokratický obrat alebo nástup konzumu?

 

Blok 6: Pluralita prístupov – prípadové štúdie II.

 

12:20 – 12:40     Viera Bartková (Katedra estetiky, FiF UK, Bratislava)

Etnomotívy v maľbe 1. polovice 19. storočia na Slovensku

12:40 – 13:00     Silvia Lorinčíková (SNM – Múzeum v Betliari, Betliar)

Gróf Juraj Andrássy. Medzi veľkomestom a vidiekom

 
 

Záverečná diskusia

 

 

 

Stanovisko Katedry dejín výtvarného umenia FiF UK k medializovaným údajom k akreditácii

Katedra dejín umenia bola nemilo prekvapená tým,  že práve z radov samotnej akreditačnej komisie získali média informácie o zatiaľ neverejnom obsahu hodnotiaceho spisu ešte pred tým, než sa k nemu podľa pravidiel mohla vyjadriť FiF UK a než bol schválený ministrom. Promptné zverejnenie týchto údajov v denníku Pravda (Daniela Balážová: Chýbajú profesori na umenovedu, In: Pravda, 04.08.2015) nielenže znemožnilo férovo informovať vlastných študentov o výsledku akreditácie i plánovanom postupe zabezpečenia štúdia, ale určite spôsobí odliv záujmu uchádzačov o odbor dejiny umenia na FiF UK. Odbor, ktorý si paradoxne v porovnaní s mnohými inými odbormi mohol dlhodobo z uchádzačov vyberať aj špecifickou skúškou. A to sa stane aj v prípade, ak Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK v zákonom stanovenej lehote a postupe predsa len túto akreditáciu získa, a teda bude poskytovať výučbu v danom študijnom odbore  bez prerušenia.  V čase demografického poklesu u ročníkov uchádzačov o štúdium a pri systéme financovania vysokého školstva založenom na počte študentov to môže byť pre najstaršiu katedru dejín umenia na Slovensku, ktorej absolventi potvrdzujú svoju kvalifikáciu zamestnaním i rôznymi oceneniami, likvidačné.

Proces akreditácie ešte nie je uzavretý, stanovisko k jeho neverejným výsledkom mala  Filozofická fakulta UK poskytnúť  a aj poskytla v auguste 2015.  Podľa predloženého  materiálu akreditačnej komisie Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave nezískala akreditáciu na najbližšie obdobie v magisterskom stupni študijného programu dejiny umenia v študijnom odbore 2.1.17 dejiny a teória umenia realizovaného Katedrou dejín výtvarného umenia. Ako dôvod sa uvádza jediný bod a to nesplnenie KSP A6 „Garant prof. Oliver Bakoš nespĺňa kritériá na garantovanie ŠP“.

Sme toho názoru, že získané vzdelanie a aktívne odborné pôsobenie prof. PhDr. Olivera Bakoša, CSc. presahujúce rámec estetiky práve v prospech dejín umenia ho plne kvalifikuje na post garanta študijného programu. Na rozdiel od stupňa bakalárskeho je magisterský stupeň študijného odboru, ktorý garantuje, orientovaný najmä na teóriu umenia  a jeho interdisciplinárnu interpretáciu. Publikačná a výskumná činnosť garanta sa opakovane dotýka dejín umenia a poukazuje práve na študijným odborom v danom stupni zdôrazňované  medziodborové  presahy.  Vo vzťahu k jeho kompetentnosti, pedagogickému a vedeckému profilu zaručujúcemu odbornú kvalitu pri garantovaní študijného programu, dávame tiež do pozornosti, že tieto boli predmetom posúdenia pri predchádzajúcej akreditácii, kedy bol ako garant plne akceptovaný a akreditácia pre daný študijný program udelená. Jeho odborné a vedecké schopnosti sa pritom nezmenili, naopak jeho zainteresovanosť v práci na katedre ma rastúcu tendenciu.

Katedra poskytnuté akreditačné hodnotenie podrobne preštudovala a prostredníctvom dekanátu zaslala Akreditačnej komisii svoje stanovisko. V ňom uvedené dôvody  potvrdzujú, že požadované kritérium KSP-A6 na garantovanie kvality a rozvoja študijného programu, tak ako bolo uvedené v požiadavkách na akreditáciu, bolo v tomto prípade splnené. Nevidíme preto dôvod na odobratie akreditácie a žiadame akreditačnú komisiu o opätovné prehodnotenie jej stanoviska.

 Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

Vedúca katedry dejín výtvarného umenia FiF UK Bratislava

V Modre, 06.08.2015

 

Termín letných záverečných štátnic

26.8.2015 o 9:00 hod - Magisterský stupeň

27.8.2015 o 9:00 hod - Bakalársky stupeň

 

 

 

Pripravovaná konferencia Biedermeier - Call of papers

 

Pozvánka na kolokvium – Domáce a európske súvislosti biedermeiera

Slovenská národná galéria / Katedra dejín výtvarného umenia, UK, Bratislava

1.– 2. 10.2015

 

Kolokvium zamerané na problematiku biedermeiera na Slovensku a jeho kontextu v rámci strednej Európy organizuje Slovenská národná galéria a Katedra dejín výtvarného umenia, Filozofická fakulta UK v Bratislave. Je súčasťou výstavy, ktorá bola 18.6.2015 otvorená pod rovnomenným názvom v SNG a bude trvať do 1. 11. 2015. Počas dvoch dní kolokvia sa v priestoroch SNG bude konať prezentácia príspevkov z výtvarného a úžitkového umenia ako aj prehliadka výstavy. Kolokvium sa bude zameriavať na diskusiu k postaveniu biedermeiera v kontexte dejín umenia 19. storočia na Slovensku, umeleckým presahom v rámci prostredia vtedajšej Rakúskej monarchie.

Biedermeier, doteraz pomerne opomínaný výtvarný štýl v našich dejinách umenia, predstavuje veľmi dôležitý medzistupeň pre zmenu spoločnosti a kultúrneho života Rakúskej monarchie v priebehu prvej polovice 19. storočia. Výstava a katalóg sú jedným z prvých pokusov pozrieť sa na toto obdobie cez prizmu terénneho výskumu v múzeách a galériách hlavne na Slovensku a v Maďarsku, ktorý, ako preukázal samotný výtvarný materiál, nie je stále ukončený. Spracovať všetky varianty umenia predmarcových rokov 19. storočia ostáva naďalej skôr úlohou do budúcnosti, keďže v oblasti dizajnu, maliarstva i sochárstva je ešte mnoho nezodpovedaných otázok. Práve platforma kolokvia bude jednou z možností na predstavenie ďalších tém, ktoré nebolo možné obsiahnuť na výstave alebo v katalógu.

Navrhované témy:

-      -    súdobá a súčasná recepcia biedermeiera

-       -   ideový a štýlový pluralizmus biedermeiera

-        -  z Viedne / Budína / Pešti na „perifériu“, migrácia umelcov a dizajnérov v prostredí strednej Európy

-        -  medzi meštianskym rokokom a cestami modernizácie

-        -  umelecké diela a úžitkové predmety slovenskej/hornouhorskej proveniencie v slovenských a zahraničných zbierkach

-       -   technické aspekty doby a biedermeier

-       -   biedermeier a neobiedermeier

 Jazyk konferencie: slovenský, český, anglický (bude zabezpečené simultánne tlmočenie)

Rozsah príspevkov: 20 min (8 normostrán)

Uzávierka na prihlásenie príspevkov: 31. 7. 2015

Poprosíme o zaslanie abstraktu príspevku v rozsahu 1 normostrana na adresu: katarina.benovasng.sk

Vybrané témy budú prezentované na kolokviu, ktorého program bude špecifikovaný na začiatku septembra. Do 10. 10. 2015 bude potrebné následne odovzdať príspevky vo finálnej podobe do tlače. Rozsah a počet obrázkov bude špecifikovaný. Vďaka podpore usporiadateľských inštitúcií a grantu z Ministerstva kultúry SR vyjde do 15. 1. 2016 z kolokvia zborník.

 

Kontakt:

Mgr. Katarína Beňová, PhD.

katarina.benovasng.sk / 00421 905 223 601

SNG / Katedra dejín výtvarného umenia, Bratislava

www.sng.sk / www.fhil.uniba.sk

 S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 

 

V Slovenskej národnej galérii bola sprístupnená výstava Biedermeier.

Odborná asistenka na katedre dejín výtvarného umenia dr. Katarína Beňová pripravila výstavný projekt Biedermeier. Výstava bude v SNG sprístupnená do 1.11.2015.

www.sng.sk

 

Konferencia - Slovom a činom. Medzinárodná konferencia na počesť Flórisa Rómera.

Apponyiho palác, Mestské múzeum v Bratislave

streda 22. apríla 2015

program: www.bratislava.sk

9:45-10:05 - Peter Buday: Poznámky k životu a dielu Františka Floriána Rómera

 

 

 

Fellowships for Curators and Artists at Summer Academy Salzburg 2015

CALL for APPLICATIONS now open until 6 April 2015

 

ERSTE Foundation offers four fellowships for young artists and four fellowships for emerging curators from the Czech Republic, Hungary, Romania and the Slovak Republic to take part in a course of their choice at the International Summer Academy of Fine Arts in Salzburg 2015.

Every summer, some 300 students from more than 40 countries worldwide participate in over 20 classes on art projects at the Summer Academy of Fine Arts in Salzburg. The Academy is renowned for the the outstanding quality of the teachers and for the high number of international participants. 

The participants can choose from various courses taking place at Summer Academy Salzburg between 20.07. – 29.08.2015.

The Fellowships for Curators and Artists at Salzburg Summer Academy

  • are designed for artists and curators at the beginning of their career
  • address candidates from Czech Republic, Hungary, Romania and Slovak Republic
  • cover room and board, travel expenses and the participation fee for the course
  • are worth between EUR 1.000,- and 2.000,- each, depending on the different length of  courses for artists or curators

Uzávierka - 6 apríl 2015

Viac informácií: www.summeracademy.at/

Ocenenia katedry

V roku 2017 boli udelené ocenenia:

Cena Martin Benku (za rok 2016):

Mgr. Ľubomír Augustín - za diplomovú prácu Sakrálna architektúra klasicizmu v regiónoch stredného Slovenska.

<output>niatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach</output>

(2016, školiteľ Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.)

 

V roku 2016 boli udelené ocenenia:

Cena Martin Benku (za rok 2015):

Mgr. Tereza Peterová - za diplomovú prácu Miniatúrna portrétna maľba v slovenských muzeálnych a galerijných zbierkach

<output>niatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach</output>

(2015, školiteľ Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.)

<output>Milan Beňuška – urbanista a architektMilan </output>

 

 

V roku 2015 boli udelené ocenenia:

Cena rektora Univerzity Komenského:

Mgr. Katarína Tánczosová - za diplomovú prácu na tému: Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa (2015, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

Cena Martin Benku (za rok 2014):

Mgr. Jaroslava Holigová - za diplomovú prácu Milan Beňuška - urbanista a architekt (2014, školiteľ Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.)

<output>Milan Beňuška – urbanista a architektMilan </output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

 

V roku 2014 boli udelené ocenenia:

Cena rektora Univerzity Komenkého:

Mgr. Petra Balažiová - za diplomovú prácu na tému: Eduard Nepomuk Kozics (1829 – 1874) a jeho fotografický ateliér v Bratislave (2014, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

 

Cena Martin Benku (za rok 2013):

Mgr. Renát Lenharčíková - za diplomovú prácu na tému: Život a dielo Jaroslava Augustu (2013, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

 

V roku 2012 bola udelená Cena Martin Benku:

Mgr. Paulíne Neshybovej - za diplomovú prácu na tému: Kláštor františkánov v Hlohovci v období baroka (školiteľ Mgr Katarín Chmelinová, PhD.)