Aktuality

100 rokov dejín umenia na UK – prednáška Bibiany Pomfyovej

Streda, 15. mája 2024, od 16.00 hod. sa v m. č. G 239 uskutoční posledná prednáška z cyklu, ktorým si pripomíname sté výročie výuky dejín umenia na Univerzite Komenského. Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD. (Centrum vied o umení SAV) sa v nej zameria na novšie stanoviská k problematike „panských“ západných empor stredovekých kostolov.

Pozvánka

Nová publikácia Katedry dejín výtvarného umenia

(ed.) Buday, Peter: Lajos Kemény a umenie Bratislavy v 16. – 19. storočí.
Vydavateľstvo STIMUL pre Katedru dejín výtvarného umenia FiF UK, 2023
Rozsah 256 s.
ISBN 978-80-8127-312-4
EAN 9788081273124 

 

Aktuálna publikácia nadväzuje na predchádzajúce dve vydané Katedrou dejín výtvarného umenia FiF UK v rokoch 2017 a 2019, ktorých cieľom bolo sprístupniť škálu textov súvisiacich s dejinami pamiatkovej ochrany a dejepisu umenia na Slovensku, resp. v Uhorsku do roku 1918. Náš záujem sa tentoraz sústredil na osobnosť bývalého hlavného mestského účtovníka Bratislavy a amatérskeho historika Lajosa Keménya (1864 – 1946). Keményove výskumy zásadne prispeli k poznaniu histórie, topografie, umenia a architektúry Bratislavy v novoveku. O jeho poznatky získané štúdiom archívnych materiálov sa opierali mnohí profesionálni bádatelia a bádateľky, medzi nimi aj Gizela Weyde-Leweke a Alžbeta Güntherová-Mayerová. Kniha v dvoch úvodných štúdiách Petra Budaya a Kataríny Beňovej načrtáva Keményov prínos na poli bádania architektonických a výtvarných pamiatok Bratislavy. Nasledujú preklady vybraných Keményových prác napísaných v maďarčine, pričom ťažiskovým dielom je Menoslov bratislavských umelcov, uložený v historikovej pozostalosti. Vydanie knihy bolo podporené z prostriedkov MK SR, grantu č. MK-6468/2022-180; preklad Menoslovu bol podporený štipendiom FPU č. 21-341-03881. Publikácia sa realizovala v rámci grantovej úlohy KEGA č. 057UK-4/2022.

Lajos Kemény a umenie Bratislavy v 16. – 19. storočí

Cena Najkrajšia kniha roka 2023 pre Katedru dejín výtvarného umenia

Po postupe do finálnej dvadsiatky ceny Najkrajšia kniha roka 2023 sa podarilo zostavovateľkám vedeckej publikácie Umenie a umelci v meste okolo roku 1800 doc. Kataríne Beňovej a doc. Kataríne Kolbiarz Chmelinovej získať toto ocenenie. Kniha, vedecký zborník sa dostala do top 10.

Cena Najkrajšia kniha roka 2023 pre Katedru dejín výtvarného umenia

 

 

fotografia 1
fotografia 2
fotografia 3
fotografia 4

Štátne skúšky a obhajoby na KDVU

Štátne skúšky a obhajoby bakalárskych záverečných prác na Katedre dejín výtvarného umenia sa uskutočnia 22. mája 2024, od 11.00 hod.

Nová publikácia Dr. Veroniky Pichaničovej

Veronika Pichaničová: Precious Stones in Religion Objects. Use and Representation in the Early Medieval Latin West. Viella 2023.

Kniha sa venuje úlohe a významu drahých kameňov v ranostredovekých kresťanských objektoch ako sú bohato zdobené relikviáre, kríže či obaly kníh. Takisto sa venuje aj reprezentácii drahých kameňov najmä prostredníctvom skla v ranostredovekých mozaikách a okenných výplniach.

Publikácia vyšla vo vydavateľstve Viella: https://www.viella.it/libro/9791254692110

fotografia knihy Precious Stones in Religion Objects

100 rokov dejín umenia na UK – prednášky v letnom semestri 2023/24

Odborné prednášky absolventov nášho odboru pokračujú aj v letnom semestri.

Program cyklu

Prijímacie konanie na bakalársky stupeň

Test špecifických predpokladov (talentová skúška) sa bude konať dňa 6. apríla 2024. Uchádzačom bude po podaní prihlášky zaslaná oficiálna pozvánka. 

Súčasťou testu špecifických predpokladov (talentovej skúšky) v rámci študijného programu dejiny umenia bude 30 otázok zameraných na vizuálne zručnosti uchádzačov o dejiny výtvarného umenia. Test bude prebiehať vo forme premietaných obrázkov a k nim prislúchajúcim otázkam, ktoré študent/študentka vyplnia v priloženom formulári. 

Katedra dejín výtvarného umenia v súvislosti s prijímacími pohovormi organizuje prípravný kurz, na ktorom záujemcovia o štúdium môžu získať zručnosti k správnemu absolvovaniu talentovej skúšky. Prípravný kurz sa bude konať 23. marca 2024 v priestoroch Filozofickej fakulty UK na Gondovej ul. 2 v Bratislave (miestnosť bude upresnená) v čase od 10:00 hod. do 15:00 hod. Účastníkom kurzu poskytneme podrobné informácie o štúdiu dejín výtvarného umenia a talentových skúškach, ako aj odkazy na odporúčanú literatúru.

Cena kurzu je 30 eur a účasť na ňom je dobrovoľná. Uchádzačom, ktorí si k nám podali prihlášku, budú zaslané podrobnejšie informácie o prípravnom kurze a pozvánka s presným harmonogramom. 

V prípade otázok nás kontaktujte: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., vedúca katedry
E-mail: katarina.benovauniba.sk

100 rokov dejín umenia na UK - prednášky v zimnom semestri 2023/24

Už 100 rokov sa učia dejiny výtvarného umenia na Univerzite Komenského. V tomto akademickom roku si pripomíname toto pre nás významné výročie, a preto sme pripravili cyklus odborných prednášok absolventov odboru, ktoré sa budú konať každú stredu počas zimného a letného semestra.

Srdečne pozývame na prvú v rade
Program

Ocenenia katedry

V roku 2017 boli udelené ocenenia:

Cena Martin Benku (za rok 2016):

Mgr. Ľubomír Augustín - za diplomovú prácu Sakrálna architektúra klasicizmu v regiónoch stredného Slovenska.

<output>niatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach</output>

(2016, školiteľ Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.)

 

V roku 2016 boli udelené ocenenia:

Cena Martin Benku (za rok 2015):

Mgr. Tereza Peterová - za diplomovú prácu Miniatúrna portrétna maľba v slovenských muzeálnych a galerijných zbierkach

<output>niatúrna portrétna maľba v slovenských galerijných a muzeálnych zbierkach</output>

(2015, školiteľ Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.)

<output>Milan Beňuška – urbanista a architektMilan </output>

 

 

V roku 2015 boli udelené ocenenia:

Cena rektora Univerzity Komenského:

Mgr. Katarína Tánczosová - za diplomovú prácu na tému: Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa (2015, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

Cena Martin Benku (za rok 2014):

Mgr. Jaroslava Holigová - za diplomovú prácu Milan Beňuška - urbanista a architekt (2014, školiteľ Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.)

<output>Milan Beňuška – urbanista a architektMilan </output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

<output>Sakrálne umenie Jozefa Božetecha Klemensa</output>

 

V roku 2014 boli udelené ocenenia:

Cena rektora Univerzity Komenkého:

Mgr. Petra Balažiová - za diplomovú prácu na tému: Eduard Nepomuk Kozics (1829 – 1874) a jeho fotografický ateliér v Bratislave (2014, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

 

Cena Martin Benku (za rok 2013):

Mgr. Renát Lenharčíková - za diplomovú prácu na tému: Život a dielo Jaroslava Augustu (2013, školiteľ Mgr. Katarína Beňová, PhD.)

 

V roku 2012 bola udelená Cena Martin Benku:

Mgr. Paulíne Neshybovej - za diplomovú prácu na tému: Kláštor františkánov v Hlohovci v období baroka (školiteľ Mgr Katarín Chmelinová, PhD.)