Veda

Prezentácia vedeckých výstupov

Vedúci pracovník: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Počet pracovníkov: 6 pedagogických, 1 nepedagogický

Špecializácia pracoviska:

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa sústreďuje na históriu starších a novších dejín výtvarnej kultúry Slovenska a jej aktuálnych trendov s prihliadnutím na celkový vývoj európskeho umenia v minulosti a v súčasnosti. Zahŕňa tiež oblasť metodologickej reflexie histórie umenia ako vedeckej disciplíny.

Metódy využívajú pri hodnotení vývoja umenia všetky možnosti, ktoré poskytuje formálna komparatistika, ikonografický rozbor a poznatky príbuzných historických a filozofických vied.

Najvýznamnejšie výsledky:

Doposiaľ publikované výsledky vedeckého výskumu členov katedry prispievajú nielen k rozšíreniu poznatkov z jednotlivých časových úsekov dejín umenia na Slovensku, ale majú často aj širší stredoeurópsky dosah. Ohlas zahraničia na tieto práce sa prejavuje vo vysokom počte citácií, v pozvaniach na prednášky a medzinárodné sympóziá a vo vyžiadaných expertízach. Dlhoročný pracovný kontakt má katedra najmä s inštitútmi v Budapešti a v Krakove. Prácami základného významu, na ktoré sa živo reaguje aj v zahraničí, sú najmä publikácie J. Bakoša z oblasti metodológie dejín umenia.

Zahraničné a domáce granty:

2023

"Český Vasari" Jan Jakub Quirin Jahn (1739 - 1802) a jeho pojeté dějin výtvarného umění v Čechách. Grant GAČR, P 409 - Vědy o umění. Hlavné riešiteľky: Mgr. Radka Heisslerová, Ph.D., Mgr. Jana Marešová, Ph.D. Spoluriešitelia: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., Marie Fiřtová, M.A.Ph.D., prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc., Mgr. Lucie Večerníková, Ivana Zrzavá.

2022

KEGA grant č. 057UK-4/2022, Architektúra 17. a 18. storočia - idey, témy, princípy, história. Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., zástupca hlavnej riešiteľky: Mgr. Peter Buday, PhD.

International Visegrad Grant 2022 - 2024, Resonances: Regional and Transregional Cultural Transfer in the Art of the 1970s. Zodpovedná riešiteľka za Slovensko: Mgr. Andrea Euringer Bátorová, PhD.

2021

Vega grant č. 1/0659/21 - Názov: Tradícia versus inovácia. Sondy do umenia a architektúry miest na Slovensku okolo 1800 a ich reflexie. Hlavná riešiteľka: doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD. Zástupkyňa hlavnej riešiteľky: doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.; riešiteľka: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., 2021 – 2023. 

2019

MK SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5237/2019-423 - Názov: "Umelecký mecenát okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z doby neskorého osvietenstva na Slovensku." Zodpovedné riešiteľky: Mgr. Katarína Beňová, PhD.; doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

MK SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5512/2019-423 - Názov: "Pramene k dejinám a ochrane pamiatok na Slovensku. Kálmán Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici." Zodpovedný riešiteľ: Mgr. P. Buday, PhD.

2018

VEGA grant č. 1/0897/18 – Názov: „Mecenát výtvarného umenia okolo roku 1800.“. Trvanie: 2018 – 2020. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: Mgr. Katarína Beňová, PhD.; zástupca vedúceho projektu: Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

KEGA grant č. 02VŠVU/4/2018 – Názov: „Interdisciplinárna teoretická a praktická výuka evidencie, identifikácie a ochrany a reštaurovania fotografie“. Trvanie: 2018 – 2020. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: Mgr. Jana Križanová, PhD. (VŠVU). Za FiF UK: Katarína Beňová, PhD.;Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

2017

MK SR grant MK-2075/2017/1.3 – Názov: Štefan Oriško - Peter Buday: „Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846 - 1918)“, 2017; Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Peter Buday, PhD., PhDr. Štefan Oriško, CSc.

2016

MK SR grant MK-547/2016/1.3 – Názov: Katarína Beňová: „Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferraris“, 2016; Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Beňová, PhD.

2015

MK SR grant MK-2114/2015/4.3. 4. – Názov: Katarína Beňová: „Domáce a európske súvislosti biedermeiera“, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Beňová, PhD.

2013

VEGA grant č. 1/0397/13 – Názov: „Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí.“. Trvanie: 2013 – 2015. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: Mgr. Katarína Beňová, PhD., členovia tímu: PhDr., Štefan Oriško, CSc.; Mgr. Viera Bartková, PhD., Mgr. Eva Kotlároková-Specogna

MK SR grant MK-7026/2013/1.3 – Názov: Katarína Beňová – Katarína Chmelinová: „Pamiatky františkánov z 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka.“, 2013; Žiadateľ: Matica slovenská. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Beňová, PhD., Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

2010

VEGA grant č. 1/0316/08 – Názov: „Európa a my – my a Európa. Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku“. Trvanie 2008 - 2010. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK Bratislava; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice.

2009

VEGA grant č. 1/4731/07 – Názov: „Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia.- realita a symbolika...“ Trvanie: 2007 – 2009, Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: PhDr., Jana Bartová, PhD., Spoluriešiteľ: Mgr. Katarína Chmelinová, PhD., PhDr., Štefan Oriško, CSc.; Odkaz: www.musicon.sk/index.php

2007

VEGA grant č. 1/2247/05 – „Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku“. Trvanie 2005-2007. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., SAV; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice.

2005

VEGA grant. č. 1/2241/05 – „Kaštiele a kúrie na Slovensku“. Vedúci projektu: PhDr. Mária Smoláková, CSc.; spoluriešiteľ: PhDr. Štefan Oriško, CSc.

VEGA grant – „Hudobné motívy vo výtvarnom umení“. Spolupráca na VEGA grantovej úlohe so zastúpením SNG Bratislava. Zodpovedná pracovníčka: PhDr. J. Bartová; spoluriešitelia: Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.; PhDr. Štefan Oriško, CSc.

APVT grant č. 51-017504 – „Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku“. Trvanie 2005-2007. Riešiteľská organizácia: Ústav dejín umenia SAV – Mgr. Barbara Balážová, PhD.; Mgr. Bibiana Pomfyová, PhD.; spoluriešiteľská organizácia: Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK – Mgr. Katarína Beňová, Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

2000

Medzinárodný projekt – „Európske dedičstvo a kultúrne identity / Secesia v Európe: Paríž a Francúzsko, Bukurešť a Rumunsko, Krakow a Poľsko, Bratislava a Slovensko“. Hlavný koordinátor ARVHA Paris, projekt v rámci EU programu Culture 2000, č. 2004-1346-001/001 CLT CA 12 – participácia na príprave podkladov pre slovenskú časť pripravovanej publikácie a CD-rom. Odborný garant slovenskej časti: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

Medzinárodný grant – „Civilizace a umění na Moravě v době baroka“. Zodpovedný pracovník: Prof. J. Kroupa, Seminář dějin umění MU Brno; spoluriešiteľ: Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

VEGA grant č. 1/0316/08 – „Európa a my – my a Európa. Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku“. Trvanie 2008-2010. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK Bratislava; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice.

Ocenenia:

2000 – Medzinárodná Herderova cena (udeľuje Viedenská univerzita): J. Bakoš

2006 – Cena profesora Martina Kusého (udeľuje Spolok architektov Slovenska): D. Bořutová

Výber vedeckých výstupov katedry

Výber z vedeckých publikácií:

Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Ed. Dana BOŘUTOVÁ – Štefan ORIŠKO. Bratislava 2000, 221 s.

Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Ed. Štefan ORIŠKO. Bratislava 2004, 204 s.

Pocta Karolovi Kahounovi. Súvislosti slovenského umenia. Jubilejný zborník 3. Ed. Štefan ORIŠKO. Bratislava 2006, 231 s.

Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. K problematike výskumu dejín umenia 19. storočia. Ed. Dana BOŘUTOVÁ – Katarína BEŇOVÁ. Bratislava 2007, 381 s.

Mníchovská akadémia a Slovensko. Ed. Dana BOŘUTOVÁ – Katarína BEŇOVÁ. Bratislava 2010, 104 s.

BAKOŠ, Ján: Intelektuál a pamiatka. Kalligram, Bratislava 2004, 267 s.

BAKOŠ, Ján: Alois Riegl – otec umeleckohistorického nacionalizmu? In: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Sborník k poctě Jiřího Kuthana. Ed. Jan Royt, Michaela Ottová a Aleš Mundra. Praha 2005.

BAKOŠ, Ján: Art History and Aesthetics in East Central Europe. In: Art History versus Aesthetics. Ed. James Elkins. Routledge, New York – London 2006, pp. 144-145.

BOŘUTOVÁ, Dana: Resonance and Acceptance of the Arts and Crafts Ideas in Slovakia / Explication on the Work of Dušan Jurkovič. In: Centropa (A Journal of Central European Architecture and Related Arts). Vol. 4, No. 3, September 2004 (New York), pp. 231-242.

BOŘUTOVÁ, Dana: 1900: architektúra na Slovensku. In: Autour de l´Art Nouveau en Europe / Súvislosti Art Nouveau v Európe. Ed. Catherine Guyot. Paris 2005, s. 106-113, resp. 114-135.

BOŘUTOVÁ, Dana: István Medgyaszay: Two Small Churches by a Great Architect. In: Centropa (A Journal of Central European Architecture and Related Arts). Vol. 6, Nr. 1, January 2006 (New York), pp. 57-66.

CHMELINOVÁ, Katarína: Spišská boltcová rezba 17. storočia a podmienky jej vývoja. In: Terra Scepusiensis. Stav bádania o dejinách Spiša. Levoča 2003, s. 221-235.

CHMELINOVÁ, Katarína: K. Kollmitz a Levoča v 17. storočí. Na okraj dožívajúceho mýtu v slovenskej umenovede. In: Galéria 2003. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. SNG, Bratislava 2004.

CHMELINOVÁ, Katarína: Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára. SNG, Bratislava 2005.

KUSÁ, Alexandra: Sorela – pamiatka alebo problém? Explicitný príklad Mladá Garda. In: Poválečná totalitní architektura a otázky její památkové ochrany. Zborník. Ostrava 2002. s.45-49.

KUSÁ, Alexandra: Význam architektonických súťaží pre formovanie sorely. In: Galéria 2002. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. SNG, Bratislava 2003. s. 87-97.

KUSÁ, Alexandra: Umenie päťdesiatych rokov a nová Slovenská národná galéria. In: Miscellanea Doctorandica. Ed. Pavel Klapil. Olomouc 2004, s. 82-87.

ORIŠKO, Štefan: K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši. (Jednopriestorový kamenný dom). In: Archaeologia Historica 29. Brno 2004, s. 267-281.

ORIŠKO, Štefan: Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc. In: Archaeologia Historica 30. Brno 2005, s. 507-516.

ORIŠKO, Štefan: Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch. In: Archaeologia Historica 31. Brno 2006, s. 333-344.

SMOLÁKOVÁ, Mária: Stredoveké nástenné maľby Zvolenského hradu. In: Archaeologia historica 27. Brno 2002, s. 289-306.

SMOLÁKOVÁ, Mária: K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredoveku. In: Archaeologia historica 28. Brno 2003.

SMOLÁKOVÁ, Mária: K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umení na Slovensku. Nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach. In: Archaeologia historica 31. Brno 2006, s. 433-442.

Zoznam vedeckých výstupov katedry od roku 1989

2014

 

ADE

Chmelinová, K.:  On the Consequences of war by Peter Paul Rubens. In: Quart, č. 1, 31, 2014, s. 25-38.

 

ADF

Buday, P.: Prvá svetová vojna na stránkach dobovej odbornej tlače. In: Monumentum revue, 3, 2014, č. 1, s. 37 – 40.

 

AED

 

Beňová, K.: Bratislavský maliar a rodák František Balassa - medzi Bratislavou a Viedňou. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. XXVI. Zostavila Elena Kurincová. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2014, s. 65-80.

 

Buday, P.: Obnovy historickej architektúry v Bratislave a budapeštianska Krajinská komisia pre pamiatky (1891 -1914). Obnovy sakrálnych stavieb. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. XXVI. Zostavila Elena Kurincová. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2014, s. 81 – 107.

 

2013

 

AAB

Buday, P.: Stavebné dejiny kalvínskeho kostola v Bratislave. Bratislava: Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi 2013

 

ABB

 

Beňová, K.: Ars sacra : sakrálne maliarstvo 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka. In: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka, Martin : Matica slovenská, 2013, s. 8-37.

 

Beňová, K. -  Chmelinová,  K.:  Diela Konráda Švestku v sakrálnych objektoch a zbierkach. In: Katarína Beňová - Katarína Chmelinová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. - Martin : Matica slovenská, 2013, s. 64 - 183

 

Chmelinová, K. : Umelec v reholi Konrád Švestka.  In: Katarína Beňová - Katarína Chmelinová: Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. - Martin : Matica slovenská, 2013, s. 38-63

 

ADE

Bořutová, D.: Slovak architecture on the path of emancipation. In: Herito, č. 9, 2013, s. 94-111.

 

ADF

Buday, P. : Premeny Pezinského hradu vo svetle prameňov. In: Historika. Malokarpatský historický občasník, 1, 2013, č. 2, s. 22 – 27.

 

Buday, P. : Obnova „Pribinovho kostola“ na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 až 1933. In: Monumentum revue, 2, č. 1, 2013, s. 2 - 6.

 

ADM

Buday, P. - Pohaničová, J.: Adalékok egy alapító életművének ismeretéhez. AdatokHarminc M. Mihály budapesti építészeti irodájának tevékenységéről (1897–1916) In: Építés – Építészet-tudomány, 41, marec 2013, č. 1-2, s. 115 – 144.

 

AED

 

Beňová, K.: Cyril a Metod vo výtvarnom umení 19. storočia na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca 42, Bratislava : Univerzita Komenského, 2013, s. 39-58.

 

Baroková, D. – Buday, P.: K stavebnému vývinu Kostola sv. Mikuláša v Podhradí. In: Bratislava. Zborník Mestského múzea. Zväzok XXV. 2013. Zostavili Peter Hyross, Elena Kurincová, s. 139 – 156.

 

AFC

Oriško, Š. : Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Archaeologia historica 38, 2013, č. 2, s. 369 – 377.

 

AFH

Buday, P. – Pohaničová, J.: Michal Milan Harminc – builder and architect of the Central European region: specifics of the personally-focused historiography of architecture. In: Current issues of Central and Eastern European architectural historiography. Bratislava: STU, 2013, s. 12.

 

2012

 

ADE

Oriško, Š. : K problému kaplnky Zvolenského zámku. In: Archaeologia historica 37, 2012, č. 2, s. 595 – 605.

 

ADF

Beňová, K.: Barónka Margita Czóbelová - maliarka zo Strážok. In: Pamiatky a múzeá, 61, 2012, č. 1, s. 29-32.

 

Beňová, K. – Borkowska, M.: Krst Vajka z Nitrianskej galérie. In: Pamiatky a múzeá, 61, 2012, č. 4, s. 54-56.

 

Buday, P.: Poznámky k vybraným osobnostiam bratislavskej architektúry okolo roku 1900. Franz Wimmer, Jenő Schiller, Gyula Schmidt, Jenő Soós. In: Architektúra a urbanizmus, 46, 2012, č. 1-2, s. 55 – 67.

 

AED

Beňová, K. -  Bodnárová, K.: Osobný fond Eduard Majsch (1841-1904) : nové poznatky k histórii bratislavskej rodiny Majschovcov. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. XXIV. Zostavili Peter Hyross, Elena Kurincová. Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2012, s. 203-218.

 

AEE

Beňová, K.: Die visuelle Kultur ungarischer Adeliger und Pressburger Bürger im Vormärz der Maler und Radierer Ferdinand von Lütgendorff als Porträtist. In: Adelsgeschichte als Elitenforschung, München : Martin Meidenbauer, 2012, s. 179-199.

 

AEF

Beňová, K.: Ladislav Mednyánszky a Strážky. Pohľad na maliarovu ranú tvorbu s ohľadom na Ringwaldovuzbierku = Mednyánszky László és Nagyőr. Pillantás a festő korai műveire - tekintettel a Ringwald-gyűjteményre = Ladislav Mednyánszky and Strážky. A view of the artist´s early works with regard to the Ringwald collection. In: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda = Mednyánszky dr. Ringwald Leó gyűjteményéből = Mednyánszky from the collection of  Dr. Leo Ringwald, Bratislava : SOGA, 2012, s. 22-41.

 

Beňová, K.: Starena = Bánatos öregasszony = Old woman. In: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda = Mednyánszky dr. Ringwald Leó gyűjteményéből = Mednyánszky from the collection of  Dr. Leo Ringwald, Bratislava : SOGA, 2012, s. 104-107.

 

Beňová, K.: Po polnočnej omši = Éjféli mise után = After midnight mass. In: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda = Mednyánszky dr. Ringwald Leó gyűjteményéből = Mednyánszky from the collection of  Dr. Leo Ringwald, Bratislava : SOGA, 2012, s. 162-169.

 

AFD

Chmelinová, K.:  Drevo v barokovom výtvarnom prejave. Spišská rezba 17. storočia. In: Tradičné remeslá pre dnešok. - Zvolen : Lesy SR, 2012, s. 220-236.

 

Oriško, Š. : Stredoveké kaplnky na slovenských hradoch: stav a možnosti výskumu. In: Monumentorum tutela 24. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2012, s. 97 – 110:

 

2011

 

ADE

Oriško, Š. : K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách. In: Archaeologia historica 36, 2011, č. 2, s. 409 – 422.

 

Smoláková, M.: K ikonografii zobrazenia Bitka dvoch mužov (hráčov). In: Archaeologia historica 36, 2011, č. 2, s. 573-581.

 

ADF

Zvarová, Z. et al.( Oriško, Š. ): Kaplnka sv. Anny v Beluši. In: Pamiatky a múzeá, 60, 2011, č. 2, s. 50 – 55.

 

AED

Beňová, K.: Ženy na plátne prvej polovice 19. storočia na príklade portrétov z bratislavských zbierok. In: Na ceste k modernej žene: z dejín rodových vzťahov na Slovensku, Bratislava : Veda, 2011, s. 79-93.

 

Beňová, K.: Ženy za maliarskym stojanom. In: Na ceste k modernej žene: z dejín rodových vzťahov na Slovensku, Bratislava : Veda, 2011, s. 611-615.

 

AEE

Beňová, K.: Idősebb Markó Károly és a Felvidék : az alkotópálya kezdetei. In: Markó Károly és köre: mítosztól a képig, Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2011, s. 9-23.

 

Beňová, K.: Joža Uprka a Slovensko. In: Joža Uprka, Praha : Národní galerie, 2011, s. 141-155.

 

Bořutová, D.: Vojenské cintoríny a pamätníky. In: Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům, Brno : Moravská galerie, 2011, s. 38-41.

 

AEF

Beňová, K.: Barónka Margita Czóbelová, život a dielo v Strážkach. In: Barónka: osudy Margity Czóbelovej (1891-1972) medzi Mednyánszkym a Robbe-Grilletom, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2011, s. 9-39.

 

Beňová, K.: Konrád Švestka - pictor, sculptor, inaurator, arcularum : profil osobnosti maliara františkánskych kostolov na základe zachovaných diel z umelcovej pozostalosti v zbierke Slovenskej národnej galérie. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave - Galéria 2011, Bratislava : SNG, 2012, s. 45-54.

 

AFD

Beňová, K.: Kolekcia portrétov prvej polovice 19. storočia v zbierke GMB. In: 50 rokov GMB, Bratislava : Galéria mesta Bratislavy, 2011, s. 54-71.

 

Smoláková, M.: Bývalý Pálfiovský kaštieľ v Kráľovej pri Senci. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2010, Trnava : Milan Uličný - BEN, 2011, s. 78-88.

 

2010

 

ABB

Chmelinová, K.: Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu. In: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16.-18. storočí. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2010, s. 59-103.

 

AED

Oriško, Š. : Stredoveká nástenná výmaľba kostola v Martinčeku: problémy umelecko-historickej interpretácie a podnety interdisciplinárneho výskumu. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Bratislava: Stimul, 2010, s. 99 – 121.

 

AEE

Chmelinová, K.: Johann Feeg a spišské umenie 18. storočia. In: Almanach Muszyny 2010 : czyli co każdy wczasowicz, kuracjusz, gość i przyjaciel Muszyny wiedzieć powinien. - Muszyna : [s.n.], 2010, s. 135-145.

 

Oriško, Š. : Románsky kostol v Bíni: dielenské vzťahy, stavebná plastika a dispozičná štruktúra kostola. In: Zaměřeno na středověk. Praha: Lidové noviny, 2010, s. 285 – 301.

 

AEF

Chmelinová, K.: Nebeská hudba Kaplnky Panny Márie vo Fridmane = Niebiańska muzyka w Kaplicy Matki Bożej we Frydmanie.In: Sandecko-spišské zošity, zv. 5 = Zeszyty sądecko-spiskie, t. 5. - Stará Ľubovňa : Ľubovnianske múzeum, 2010, s. 49-52 / 53-55.

AFC

Oriško, Š. : K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. In: Archaeologia historica 35. Brno: Masarykova univerzita, 2010, s. 303 – 309.

 

AFD

Bořutová, D.: Mníchovská akadémia a architekti zo Slovenska. In: Mníchovská akadémia a Slovensko, Bratislava : Stimul, 2010, s. 18-24.

 

Chmelinová, K.:  Východokresťanské pamiatky v zbierkach Slovenskej národnej galérie : niekoľko poznámok k počiatkom a osudom fondu. In: Východokresťanské sakrálne pamiatky v slovensko-poľsko-ukrajinskom pohraničí. - Svidník : Tlačiareň svidnícka, 2010, s. 318-328.

 

Oriško, Š. : K problematike letnerov v mendikantskej architektúre na Slovensku. In: Monumentorum tutela 22. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, 2010, s. 306 – 317.

 

2009

 

AAB

Bořutová, D.: Architekt Dušan Samuel Jurkovič. Bratislava : Slovart, 2009

 

ABB

Oriško, Š. : Románske umenie na Slovensku – maliarstvo a sochárstvo. In: Umenie Slovenska v historických a  kultúrnych súvislostiach: stredovek. Trnava: TU, 2009, s. 56 – 115.

 

ADF

Beňová, K.: Habsburgovci v prvej polovici 19. storočia : panovnícky portrét v slovenských zbierkach. In: Ars, 42, 2009, č. 2, s. 291-309.

 

Bořutová, D.: Jurkovičova Viedeň. In: Ars, 42, 2009, č. 2, s. 239-256.

 

Hebertová, N. - Chmelinová, K.:  F.A. Maulbertsch a hlavný oltár kremnických františkánov.

In: Pamiatky a múzeá, 58, 2009, č. 2, s. 56-60.

 

Chmelinová, K. - Kalinayová-Bartová, J.: Na okraj obrazu nebeskej hudby Spiša v 18. storočí

In: Slovenská hudba, 35, 2009, č. 2-3, s. 267-282.

 

AED

Oriško, Š. : Stredoveká architektúra mendikantov v Trnave a ďalších mestách na Slovensku: poznámky k architektúre žobravých reholí. In: Trnava a počiatky stredovekých miest. Trnava: Krajský pamiatkový úrad, 2009, s. 135 – 144.

 

Smoláková, M.: Nástenná maľba. In: Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009, s. 291-295.

 

Smoláková, M.: Maľované drevené stropy. In: Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009, s. 298-301.

 

Smoláková, M.: Sgrafito. In: Renesancia : umenie medzi neskorou gotikou a barokom, Bratislava : Slovenská národná galéria, 2009, s. 295-297.

AEE

Chmelinová, K. -  Radoslav R.: Päťdesiate výročie kňazstva Imricha Esterházyho : niekoľko poznámok k takmer zabudnutej barokovej slávnosti v Bratislave In: Orbisartium : k jubileu Lubomíra Slavíčka. - Brno : MU, 2009, s. 521-537.

 

AEF

Chmelinová, K.: K interiérovému vybaveniu kostola Ducha Svätého v Levoči.In: Acta musaei Scepusiensis 2009. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2009, s. 77-92.

 

AFC

Oriško, Š. : Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku: niektoré problémy výskumu. In: Archaeologia historica 34. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2009, s. 733 – 744.

 

AFD

Chmelinová, K.: Umelecký mecenát strednej a nižšej šľachty v dobe baroka : Anton Körmendy a Loretánska kaplnka v Kremnici. In: Zemianstvo na Slovensku v novoveku, časť II. : duchovná a hmotná kultúra. Martin : Slovenská národná knižnica, 2009, s. 165-174 (+10 obr.).

 

Oriško, Š. : Poznámky k stredovekej nástennej maľbe vo farskom Kostole sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2008. Trnava: BEN, 2009, s. 114 – 121.

 

2008

 

AFC

Chmelinová, K. Niekoľko otázok k jednému bozku sv. Jozefa. In: Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści. Wroclaw : Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008, s. 277-293.

 

AFD

Chmelinová, K.:  Schmidt kvázi Schmidt v zbierkach Slovenskej národnej galérie Bratislava. In: Zborník príspevkov zo seminára o reštaurovaní a tvorbe rakúskeho maliara Antona Schmidta. Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2008, 3, s.  41-47 (+ 9 s. príl.)

 

Chmelinová, K.: Kaplnka sv. Františka v kláštornom kostole v Nižnej Šebastovej. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Trnava : BEN, 2008, s. 81-89.

 

Oriško, Š. : K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku. In: Archaeologia historica 33. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, s. 267 – 280.

 

Oriško, Š. : K dispozičnému typu stredovekého kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických súvislostiach 2007. Turčianske Teplice: BEN, 2008, s. 9 – 21.

 

Smoláková, M.: Kostol v Holiciach - neznáme ranogotické nástenné maľby. In: Archaeologia historica 33, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2008, s. 281-296.

 

2007

 

ADF

Bakoš, J.: Walter Benjamin a hĺbka historicity (Benjamin a Viedenská škola dejín umenia) In: Slovak review, 16, 2007, č. 1, s. 27 – 36.

 

Chmelinová, K.:  Gotizujúce formy v ranobarokovej rezbe. In: Pamiatky a múzeá, 56, 2007, č. 1 s. 19-23.

 

AEF

Chmelinová, K.: Nové poznatky k tvorbe Dionýza Reissmaiera. In: Acta musaei Scepusiensis 2007. - Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2007, s. 151-170.

 

AFA

Bořutová, D.: Stereotypes and national(-istic) symbols in the architecture of the 19th and 20th century. In: Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung, Frankfurt am Main : Peter Lang, 2007, s. 149-166.

 

AFD

Beňová, K.: Tri hlavné osobnosti portrétneho maliarstva v Bratislave v rokoch 1815-1848 : Ferdinand von Lütgendorff, Jakub Marastoni a Friedrich Lieder. In: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku, Bratislava : Stimul, 2007, s. 89-123.

 

Beňová, K.: Friedrich Lieder a jeho pôsobenie v Trnave v rokoch 1829-1840. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007, Trnava : BEN, 2008, s. 104-110.

 

Bořutová, D.: Vplyvy hnutia Arts & Crafts - explikácia na príklade diel Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča. In: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku, Bratislava : Stimul, 2007, s. 67-88.

 

Bořutová, D.: K problémom interpretácie umenia 19. storočia na Slovensku. In: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku, Bratislava : Stimul, 2007, s. 9-22.

 

Chmelinová, K.:  Beitrag zur Geschichte einer Künstlerfamilie im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa : der Bildhauer Joseph Leonard Weber und Trnava. In: Generationen, Interpretationen, Konfrontationen. Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 2007, s. 151-165.

 

Chmelinová, K.:  Niekoľko poznámok ku gotizujúcim formám ranobarokovej rezby na severovýchodnom Slovensku. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. - Trnava : TU, 2007, s. 138-144.

 

Oriško, Š. : K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave (architektúra kostola v stredoveku). In: Archaeologia historica 32. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2007, s. 353 – 365.

 

Oriško, Š. : Stredoveké okenné kružby kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. Trnava: TU, 2007, s. 112 – 122.

 

Smoláková, M.: Stredoveké nástenné maľby kostola v Moste pri Bratislave. In: Archaeologia historica 32, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2007, s. 367-381.

 

2006

 

ADE

Bořutová, D.: István Medgyaszay: Two small churches by a great architect. In: Centropa, 6, 2006, č. 1, s. 57-66.

 

ADF

Bořutová, D.: Hľadanie pevného bodu : k problematike uplatnenia historických vzorov v architektonickom koncepte Blažeja Bullu. In: Ars, 38, 2005, č. 2, s. 202-219.

 

Bodnárová, M. – Chmelinová, K.: Umelci a umeleckí remeselníci Prešova v 16.-18. storočí. In: Ars, 39, 2006, č. 2, s. 233-262

 

Oriško, Š. : Sigismundus Rex et Imperator: úvahy nad výstavou umenia žigmundovskej doby. In: Ars, 39, 2006, č. 1, s. 33 – 54.

 

AEF

Chmelinová, K.: Niekoľko nových poznatkov k tvorbe Pavla Grossa staršieho a jeho dielne. In: Acta musaei Scepusiensis 2006. Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2006, s. 215-233.

 

AFC

Beňová, K.: Maliar Peter Michal Bohúň a jeho zastavenia pri slovanstve. In: Slovanství a česká kultura 19. století, Praha : KLP, 2006, s. 324-333.

 

Bořutová,. D.: Cesty hľadania seba : folklórne inšpirácie u Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča. In: Slovanství a česká kultura 19. století, Praha : KLP, 2006, s. 307-323.

 

Oriško, Š. : Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch. In: Archaeologia historica 31. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2006, s. 333 – 344.

 

Smoláková, M.: K ikonografii sv. Juraja v stredovekom umení na Slovensku : nástenné maľby kostola v Podunajských Biskupiciach. In: Archaeologia historica 31, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2006, s. 433-442.

 

AFD

Bořutová,. D.: Dva malé kostoly od veľkého architekta - István Medgyaszay. In: Pocta Karolovi Kahounovi : súvislosti slovenského umenia, Bratislava : Stimul, 2006, s. 166-176.

 

Chmelinová, K.: K problematike umeleckého prostredia Trnavy v 18. storočí. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Trnava : TU, 2006, s. 45-52.

 

Oriško, Š. : Trnava, Bratislava, Viedeň – stavebná plastika farského kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Pocta Karolovi Kahounovi: súvislosti slovenského umenia. Bratislava: Stimul 2006, s. 49 – 66.

 

Oriško, Š. : Dominikánsky kostol v Košiciach: možnosti a interpretačné problémy počiatkov stavby. In: Galéria 2004 – 2005. Bratislava: SNG, 2006, s. 9 – 21.

 

Oriško, Š. : K problematike výskumu stavebnej plastiky kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 9. Trnava: Pamiatkový ústav, 2006, s. 17 – 26.

 

Smoláková, M.: Gotické nástenné maľby vo farskom kostole v Podunajských Biskupiciach. In: Pocta Karolovi Kahounovi : súvislosti slovenského umenia, Bratislava : Stimul, 2006, s. 77-88.

 

Smoláková, M.: Nástenné maľby a baldachýnové oltáre vo farskom kostole v Bratislave-Rači v kontexte umenia 1. polovice 14. storočia. In: Galéria 2004-2005, Bratislava : SNG, 2006, s. 69-80.

 

2005

 

AAB

Krivošová, Jana et al. (Oriško, Š.) : Trnava: mestská pamiatková rezervácia. Bratislava: ARS monument, 2005.

 

ABD

Kalinayová-Bartová,J. – Chmelinová, K.: Musikalischemotive in der Ausschmückung barocker Orgeln in der Slowakei.  In: Musicologica Istropolitana 4. Bratislava : Stimul, 2005, s. 81-104 (+ 23 s. obr.)

 

ADF

Bakoš, J.: The Prague linguistic circle´s contribution to art history. In: Human affairs, 15, 2005, č. 1, s. 22 – 34.

 

Hrdina, M.: Projekčná kancelária Eugena Kramára a Štefana Lukačoviča (1942-1950). In: Architektúra a urbanizmus, 39, 2005, č. 3 – 4, s. 149 – 164.

Chmelinová, K. - Kalinayová-Bartová, J.: Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia. In: Pamiatky a múzeá, 54, 2005, č. 4, s. 35-41; V angl.: Pamiatky a múzeá, 55, 2006, č. 1, s. 43-49.

 

AEE

Bakoš, J.: Alois Riegl – otec umeleckohistorického nacionalizmu? In: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium. Praha: Ústav dějin křesťanského umění, 2005, s. 399 – 408.

 

Bakoš, J.: Štrukturalizmus na Slovensku ako symbolický skok alebo O „logike situácie“ intelektuála na periférii. In: Od iniciatívy k tradícii: štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede od 30. rokov po súčasnosť. Brno: Host, 2005, s. 286 – 297.

 

Beňová, K.: Mednyánszky – das Leben des Künstlers. In: László Mednyánszky 1852-1919, Wien : Österreichische Galerie Belveder, 2005, s. 8-15.

 

Bořutová, D.: Slovakya´da art nouveau mimarlik = Art nouveau architecture in Slovakia. In: Avrupa´dan Istanbul´a yeni sanat - 1890-1930 = Art Nouveau from Europae to Istanbul - 1890-1930, Istanbul : Haziran, 2005, s. 123-130.

 

AFC

Bořutová, D.: Dialógy s modernou : sondy do architektonickej scény Bratislavy v čase nástupu MoMo. In: "Složitosti a rozpory" moderní architektury a její památkové ochrany, Ostrava : International cultural centre, 2005, s. 84-93.

 

Bořutová, D.: Architektúra 1900 na Slovensku. In: Autour de l'Art Nouveau en Europe. Paris et la France, Cracovie et la Pologne, Bucarest et la Roumanie, Bratislava et la Slovaquie, Paris : [s.n.], 2005, s. 106-113.

 

Oriško, Š. : Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc. In: Archaeologia historica 30. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2005, s. 507 – 516.

 

AFD

Oriško, Š. : K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Trnava: Pamiatkový ústav, 2005, s. 39 – 46.

 

2004

 

ABD

Oriško, Š. : Dedinský kostol v Boldogu: modelový príklad premien kamenárskych súčastí v štruktúre kostola románskeho obdobia. In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Bratislava: Stimul, 2004, s. 19 – 42.

 

ADE

Beňová, K.: Ladislav Mednyánszky und seine Beziehung zum Schloss Strážky. In: Acta historiae artium, 45, 2004, č. 3-4, s. 317-324.

 

Bořutová, D.: Resonance and acceptance of arts and crafts ideas in Slovakia : the work of Dušan Jurkovič. In: Centropa, 4, 2004, č. 3, s. 231-242.

 

ADF

Bakoš, J.: Metamorphoses of ownership and dilemmas of communist monument protection. In: Human affairs, 14, 2004, č. 1, s. 57 – 70.

 

Bořutová, D.: Pod jedným klobúkom jedného štýlu. In: Anthropos, 1, č. 2 (2004), s. 61-64.

 

Hrdina, M.: Juro Tvarožek, architekt a staviteľ (1887-1966). In: Architektúra a urbanizmus, 38, 2004, č. 1 – 2, s. 63 – 78.

 

Oriško, Š. : Prvé stredoveké stavby žobravých reholí. In: Pamiatky a múzeá, 53, 2004, č. 1, s. 15 – 22.

 

Smoláková, M.: Nástenné maľby vo farskom kostole v Rači. In: Pamiatky a múzeá, 53, 2004, č. 1, s. 23-26.

 

AEE

Bakoš, J.: Max Dvořák – a neglected re-visionist. In: Wiener Schule: Erinnerung und Perspektiven. Wien: Böhlau, 2004, s. 55 – 72.

 

AEF

Beňová, K.: Zberateľstvo Mednyánszkeho diel na Slovensku. In: Ladislav Mednyánszky, Bratislava : SNG, 2004, s. 256-26. (vyšlo aj v maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku)

 

Beňová, K.: Rané roky - Ladislav Mednyánszky a Strážky. In: Ladislav Mednyánszky, Bratislava : SNG, 2004, s. 159-171. (vyšlo aj v maďarskom, nemeckom a anglickom jazyku)

Beňová, K.: Meštiansky portrét v Bratislave na príklade fondu Jurenák. In: Galéria 2003, Bratislava : SNG, 2004, s. 107-119.

 

Chmelinová, K.: Donátori bratislavskej Loretánskej kaplnky.In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi 2 : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Bratislava: Stimul, 2004, s. 161-176. V angl.: Acta historiae artium, 47, 2006, č. 1-4, s. 163-173.

 

Chmelinová, K.:  Krištof Kollmitz a Levoča 1. polovice 17. storočia : na okraj dožívajúceho mýtu v slovenskej umenovede. In: Galéria 2003. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2004, s. 89-105.

 

Smoláková, M.: Neskorogotické nástenné maľby zo starej zvolenskej fary. In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi 2 : zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia, Bratislava : Stimul, 2004, s. 95-117.

 

AFC

Oriško, Š. : K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši: jednopriestorový kamenný dom. In: Archaeologia historica 29. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2004, s. 267 – 281.

 

2003

 

ABC

Bořutová, D.: Impulse und Reflexionen : Architektur des 20. Jahrhunderts in der Slowakei 1900-1918. In: Architektur Slowakei = Architektúra Slovenska, Wien : Anton Pustet, 2003, s. 63-87.

 

AED

Oriško, Š. : K problematike výzdoby dedinských kostolov v románskom období na Slovensku (so zameraním na podiel kamenárstva) In: Musaica 24. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, s. 167 – 191.

 

AEF

Smoláková, M.: Nástenné maliarstvo: premena funkcie : neskorogotické nástenné maľby v profánnej architektúre. In: Gotika : dejiny slovenského výtvarného umenia, Bratislava : SNG, 2003, s. 499-507.

 

Kusá, A.: Sorela vo svetle muzeálnych inštitúcií - explicitný príklad novozaložená SNG : kultúra je pokračovaním politiky inými prostriedkami. In: Galéria 2003, Bratislava : SNG, 2004, s. 33-42.

 

AFC

Smoláková, M.: K problematike tzv. zelených izieb neskorého stredoveku. In: Archaeologia historica 28, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2003, s. 637-647.

 

AFD

Chmelinová, K. : Spišská boltcová rezba 17. storočia a podmienky jej vývoja. In: Terra Scepusiensis : stav bádania o dejinách Spiša. - Bratislava : Lúč, 2003, s. 221-232.

 

2002

ABD

 

Bořutová, D.: Moderna inak : modernizmus a architektonické krédo Emila Belluša. In: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska, Bratislava : Veda, 2002, s. 211-249.

 

Chmelinová, K. -  Ragač, R.: Neznámy heraldický kódex bratislavskej proveniencie z roku 1710. In: Galéria 2002. - Bratislava : SNG, 2002, s. 29-49

 

ADE

Chmelinová, K.: A szepesszombati Gross szobrászcsalád. In: Művészettörténeti Értesítő, 51, 2002, č. 1-2, s. 29-50.

 

ADF

Oriško, Š. : K počiatkom románskeho kameňosochárstva na Slovensku: najstaršie pamiatky, problémy výskumu. In: Ars, 35, 2002, č. 1 – 3, s. 3 – 46.

 

AED

Bakoš, J.: Koncept regiónu: Idea východnej strednej Európy ako umeleckého regiónu. In: Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska. Bratislava: Veda, 2002, s. 10 – 18.

 

AEE

Bořutová, D.: Pomniki nagrobne projektowane przez Dušana Jurkoviča. In: Śmierć przestrzeń czas tożsamość, Kraków : Miedzynarodowe centrum kultury, 2002, s. 259-272.

 

Bořutová, D.: Der Einfluss der ethnographischen Studien Dušan Jurkovičs auf sein architektonisches Werk. In: Das entfernte Dorf, Wien : Böhlau, 2002, s. 207-222.

 

AEF

Bořutová, D.: Historik architektúry. In: Architekt Martin Kusý senior, Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2002, s. 8-12.

 

Kusá, A.: Príspevok k situácii v architektúre. In: Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Bratislava : SNG, 2002, s. 31-45.

 

Kusá, A.: Ľudovít Fulla v Galérii Ľudovíta Fullu. In: Ľudovít Fulla 2002, Bratislava : SNG, 2002, s. 165-170.

 

AFC

Kusá, A.: Sorela, pamiatka alebo problém? : explicitný príklad internát Mladá garda v Bratislave. In: Pováleční totalitní architektura a otázky její památkové ochrany, Ostrava : Státní památkový ústav, 2002, s. 45-48.

 

Smoláková, M.: Stredoveké nástenné maľby Zvolenského hradu. In: Archaeologia historica 27, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2002, s. 289-306.

 

AFD

Oriško, Š. : Poznámky o neznámych stredovekých kamenárskych pamiatkach Trnavského kraja. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 5. Trnava: Pamiatkový ústav, 2002, s. 25 – 30.

 

2001

AAB

Smoláková, M.: Slávne korunovačné klenoty. In: Bratislava : Slovart, 2001.

 

ABC

Smoláková, M. – Klinda, F.: Slovensko (Slowakei). In: Die bemalten Orgelflügel in Europa, Rotterdam : Stichting Organa Historica, 2001, s. 664-671.

 

Schütz, K. – Smoláková, M.: Österreich. In: Die bemalten Orgelflügel in Europa, Rotterdam : Stichting Organa Historica, 2001, s. 638-663.

 

AEF

Beňová, K.: Niekoľko poznámok na tému postmoderny v slovenskej architektúre v rokoch 1978-1985. In: Galéria 2001, Bratislava : SNG, 2001, s. 167-173.

 

AFC

Bořutová, D.: Listening to the pulse of time : architect Dušan Jurkovič. In: Vernacular art in Central Europe, Kraków : International cultural centre, 2001, s. 251-257.

 

Oriško, Š. : Neskororománske kamenné krstiteľnice z oblasti Banskej Štiavnice: k problematike činnosti banskoštiavnickej neskororománskej dielne. In: Archaeologia historica 26. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2001, s. 429 – 439.

 

Smoláková, M.: K ikonografickej problematike nástenných malieb v tzv. Thurzovom dome v Banskej Bystrici. In: Archaeologia historica 26, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2001, s. 227-240.

 

AFD

Oriško, Š. : Poznámky k výskumu románskych krstiteľníc: neznáme i známe kamenné krstiteľnice zo západného Slovenska. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 4. Trnava: Pamiatkový ústav, 2001, s. 45 – 50.

 

Smoláková, M.: Kritické poznámky k reštaurovaniu a prezentácii dvoch renesančných nástenných malieb. In: Interdisciplinárne problémy pri reštaurovaní pamiatok, Bratislava : Knihárstvo Surý, 2001, s. 57-64.

 

2000

 

AAB

Bakoš, J.: Periféria a symbolický skok (úvahy o teórii dejín umenia a kultúrnej histórii) Bratislava: Kalligram, 2000.

 

Bakoš, J.: Štyri trasy metodológie dejín umenia. Bratislava: Veda, 2000.

 

AED

Bořutová, D.: Nové impulzy v architektúre 1900-1920. In: Dejiny slovenského výtvarného umenia 20. storočia, Bratislava : SNG, 2000, s. 211-216.

 

AEF

Bakoš, J.: Príbeh zakliatej vednej disciplíny. Seminár dejín umenia na bratislavskej univerzite. In: Pocta Václavovi Menclovi. Bratislava: Stimul, 2000, s. 9 – 18.

Chmelinová, K.: Nové poznatky k životu a dielu sochárskej rodiny Grossovcov. In: Galéria 2000. Bratislava : SNG, 2000, s. 115-122.

 

AEF

Oriško, Š. : Poznámky k románskemu reliéfnemu torzu z Nitry, tzv. Torzo s donátorom. In: Pocta Václavovi Menclovi. Zostavil Štefan Oriško. Bratislava: Stimul, 2000, s. 59 – 72.

 

Smoláková, M.: K renesančnej podobe Starého zámku v Banskej Štiavnici. In: Pocta Václavovi Menclovi. Zostavil Štefan Oriško. Bratislava : Stimul, 2000, s. 209-221.

 

AFC

Oriško, Š. : Špitálsky kostol sv. Heleny v Trnave: príspevok k poznaniu stredovekého vývinu kostola. In: Archaeologia historica 25. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000, s. 245 – 252.

 

Smoláková, M.: Najstaršie sgrafitá v oblasti stredného Slovenska. In: Archaeologia historica 25, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 2000, s. 25-32.

 

AFD

Oriško, Š. – Kvasnicová, M.: Analýza pamiatkových hodnôt stavebného fondu pamiatkovej zóny Skalica (k výsledkom inventarizácie zástavby mesta) In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 3. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2000, s. 48 – 56.

 

1999

 

AAB

Bakoš, J.: Umelec v klietke. Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia, 1999.

 

ADF

Bořutová, D.: Vplyv pražského architektonického školenia na tvorbu Emila Belluša. In: Projekt, 41, 1999, č. 4, s. 30-35.

 

Bořutová, D.: Impulzy a reflexie : k otázke formovania Bellušovho výtvarného názoru. In: Architektúra a urbanizmus, 33, 1999, č. 1-2, s. 15-22.

 

Oriško, Š. : Romanesque building sculpture and stonemasonery in Slovakia. In: Pamiatky a múzeá, 48, (zvláštne číslo), 1999, s. 39 – 45.

 

Oriško, Š. : Románska stavebná plastika a kameňosochárstvo na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá, 48, 1999, č. 2, s. 39 – 45.

 

AFA

Bořutová, D.: Architecture of the turn of the century in Slovakia. In: Art around 1900 in Central Europe, Cracow : ICC, 1999, s. 215-228.

 

AFB

Bořutová, D.: Trvanie pamäti : prehodnotenie tradičných motívov v architektonickom diele Dušana Jurkoviča. In: Kolektívne identity v strednej Európe v období moderny, Bratislava : AEP, 1999, s. 177-194.

 

Bořutová, D.: Funkcia ako program? : niekoľko poznámok k teoretickým zdrojom architektúry modernizmu na Slovensku. In: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie, Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 1999, s. 113-119.

 

AFC

Oriško, Š. : Výsledky výskumu kostola v Rakovnici: poznámky k stredovekým dedinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri. In: Archaeologia historica 24. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999, s. 333 – 344.

 

Oriško, Š. : Poznámky k románskemu kostolu v Dechticiach. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 2. Trnava: Regionálne stredisko PÚ, 1999, s. 29 – 34.

 

AFD

Oriško, Š. : Poznámky k nástennej maľbe v Dechticiach. In: Umenie Slovenska – jeho

historické funkcie. Bratislava: Ústav dejín umenia SAV, 1999, s. 13 – 22.

 

Smoláková, M.: Renesančné nástenné maľby v Banskej Štiavnici. In: Umenie Slovenska - jeho historické funkcie, Bratislava : Ústav dejín umenia SAV, 1999, s. 75-81.

 

1998

 

ADF

Bakoš, J.: Bitky o pamiatky. In: Romboid, 33, 1998, č. 3, s. 37 – 47.

 

Bakoš, J.: Od ikonológie k sémiotike. In: Ars, 31, 1998, č. 1 – 3, s. 3 – 48.

 

Bořutová, D.: Architektúra 1900 na Slovensku 1 : niekoľko téz. In: Architektúra a urbanizmus, 32, 1998, č. 1-2, s. 23-44.

 

Bořutová, D.: Architektúra 1900 na Slovensku 2 : niekoľko analýz. In: Architektúra a urbanizmus, 32, 1998, č. 3-4, s. 71-90.

 

Straková, K.: Cechové oltáre farského kostola v Skalici. In: Ars. 31, 1998, č. 1-3, s. 146-179.

 

AEE

Bakoš, J.: Illusionen und Desillusionen des Künstlers im Käfig. In: Der Riss im Raum: Positionen der Kunstzeit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei und Tschechien. Berlin: Guardini Stiftung, 1998, s. 72 – 80.

 

AFA

Bořutová, D.: The impact of the mayors on architecture in Bratislava. In:  Mayors and city halls : local government and the cultural space in the late Habsburg Monarchy, Cracow : International cultural centre, 1998, s. 77-82.

 

Bořutová, D.: The Slovak contribution. In: Architecture 1900, Shaftesbury : Donhead, 1998, s. 64-75.

 

AFC

Oriško, Š. : Kostol klarisiek v Trnave: príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku. In: Archaeologia historica 23. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1998, s. 353 – 368.

 

Smoláková, M.: K podobám stredovekých priečelí v mestských komunikáciách. In: Archaeologia historica 23, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1998, s. 245-252.

 

AFD

Oriško, Š. : K novším nálezom stredovekej nástennej maľby v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 1. Trnava: Galéria Jána Koniarka, 1998, s. 3 – 8.

 

 

1997

 

ADF

Bořutová, D.: K otázke národného štýlu v slovenskej architektúre. In: Ars, 30, 1997, č. 1-3, s. 143-166.

 

AFA

Bořutová, D.: Sytuacja architektury na Slowacji okolo roku 1900. In: Sztuka okolo 1900 w Europie Šrodkowej, Kraków : Miedzynarodowe centrum kultury, 1997, s. 141-147.

 

AFB

Bořutová, D.: Modernism in Central Europe : its background, correlations and manifestations. In: Conference Proceedings Universality and Heterogeneity, Bratislava : Slovak Architects Society, 1997, s. 38-40.

 

AFC

Oriško, Š. : Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach. In: Archaeologia historica 22. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1997, s. 29 – 38.

 

Smoláková, M.: Neskororománsky portál kostola sv. Egídia v Iliji : (výsledky najnovšieho stavebno-historického a reštaurátorského prieskumu). In: Archaeologia historica 22, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1997, s. 39-48.

 

1996

 

ADF

Bakoš, J.: Jaromír Homolka – historik stredovekého umenia Slovenska. In: Ars, 29, 1996, č. 1 – 3, s. 3 – 10.

 

AED

Oriško, Š. – Smoláková, M.: Kostol v Ráztočne – príspevky k stavebnej a výtvarnej problematike vidieckej sakrálnej architektúry. In: Musaica 23. Bratislava: Univerzita Komenského, 1996, s. 69 – 81.

 

AEF

Bakoš, J.: Zmysel interpretácie a archeológia ľudskej existencie. In: Očami X: Desať autorov o súčasnom slovenskom výtvarnom umení. Bratislava: ORMAN, 1996, s. 71 – 90.

 

AFA

Bořutová, D.: Theatre architecture at the turn of the century in Slovakia. In: Theatre architecture of the late 19th century in Central Europe, Cracow : International cultural centre, 1996, s. 85-90.

 

AFC

Oriško, Š. – Smoláková, M.: Príspevok k omietkovým a maliarskym iluzívnym prejavom v sakrálnej architektúre 13. storočia. In: Archaeologia historica 21. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 1996, s. 233 – 240.

 

Smoláková, M.: Künstlerische Beziehungen zwischen Pressburg und Wien. In: Austria Slovaca. Slovakia Austriaca, Wien : Österreichische Nationalbibliothek, 1996, s. 7-12.

 

AFD

Oriško, Š. : Kamenný fragment z Bíne - Apáti : tzv. palmetový štýl a počiatky románskeho kamenosochárstva na Slovensku. In: Ornament a štýl. Bratislava : Slovenská archeologická spoločnosť, 1996, s. 86-107.

 

1995

 

ABC

Bořutová, D.: Dušan Samo Jurkovič. In: Dušan Jurkovič 1868-1947, Budapest : Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 1995, s. 7-63.

 

ADF

Bakoš, J.: Bojnický oltár – prehra slovenského dejepisu umenia. In: Ars, 28, 1995, č. 1, s. 95 – 96.

 

Bořutová, D.: Peter Behrens: Synagogue in Žilina. In: Ars, 27, 1994, č. 2, s. 195-198.

 

Bořutová, D.: Niekoľko úvah o situácii architektúry okolo roku 1900 na Slovensku. In: Galéria, 2, 1995, č. 1, s. 8-9.

 

Bořutová, D.: Neologická synagóga. In: Architektúra a urbanizmus, 29, 1995, č. 1-2, s. 49-53.

 

Bořutová, D.: Mestská tržnica. In: Architektúra a urbanizmus, 29, 1995, č. 1-2, s. 145-146.

 

AEE

Bakoš, J.: The Vienna School´s Hundred and sixty-eight Graduate: theVienna School´s ideas by E. H. Gombrich. In: Gombrich on art and psychology. Manchester: University Press, 1995, s. 234 – 257.

 

Bakoš, J.: Viedenská škola dejín umenia a český dejepis umenia. In: Bulletin Moravské galerie v Brně, sv. 54. Brno: Moravská galerie, 1995, s. 5 – 11.

 

AFD

Oriško, Š. : Poznámky k architektonickej plastike 13. stor. v oblasti banských miest. In: Ilija. Kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica-Štefultov: R. k. farský úrad, 1995, s. 12 – 13.

 

Smoláková, M.: Význam umelecko-historických a reštaurátorských výskumov pre stredoveké a renesančné obdobie Banskej Štiavnice. In: Ilija. Kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Šiavnice, Banská Šiavnica-Štefultov : Rímskokatolícky farský úrad, 1995, s. 16-19.

 

 

1993

 

AAB

Bořutová, D.: Dušan Samo Jurkovič : osobnosť a dielo. Bratislava : Pallas, 1993.

 

ADF

Bořutová, D.: War visions of Dušan Jurkovič : (reflection of totality in the work of the humanist). In: Ars, 26, 1993, č. 2-3, s. 135-143.

 

AEF

Bořutová, D.: O folklóre trochu inak = On folklore in a slightly different way. In: Dušan Jurkovič. Katalóg výstavy SNG Bratislava, Bratislava : SNG, 1993, s. 30-45.

 

AFC

Bakoš, J.: The Idea of East Central Europe as an Artistic Region and 14th Century Painting and Sculpture in Slovakia. In: Künstlerischer Austausch / Artistic Exchange. Berlin: T. W. Gaethgens, 1993, s. 51 – 64.

 

1992

 

ADF

Bořutová, D.: Architektúra medzivojnového obdobia očami jej tvorcov : k počiatkom spisby o architektúre na Slovensku. In: Ars, 25, 1992, č. 1, s. 17-32.

 

Bořutová, D.: Hranice medzi moderným a historickým. In: Architektúra a urbanizmus, 26, 1992, č. 3-4, s. 137-144.

 

AFC

Bakoš, J.: Die epistemologische Wende eines Kunsthistorikers. In: L´art et les Révolutions. Strassbourg, 1992, s. 53 – 72.

 

Smoláková, M.: Ein Beitrag zur Geschichte der Künstlerischen Beziehungen zwischen Pressburg und Wien. In: Jenseits der Grenzen, Wien : WUV, 1992, s. 65-68.

 

AFD

Bakoš, J.: Štrukturalizmus na Slovensku ako symbolický skok. In: Česko-slovenský štrukturalizmus a viedenská scientizmus. Bratislava: Stimul, 1992, s. 8 – 20.

 

1991

 

ADE

Bakoš, J.: Der tschecho-slowakische Strukturalismus und die Kunstheschichtsschreibung. In: Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1991, č. 26, s. 53 – 103.

 

ADF

Bakoš, J.: Peripherie und kunsthistorische Entwicklung. In: Ars, 24, 1991, č. 1, s. 1 – 11.

 

Bakoš, J.: Pamiatky a ideológie. In: Slovenské pohľady, 107, 1991, č. 2, s. 12 – 22.

 

Bořutová, D.: Dušan Jurkovič - architekt genia loci. In: Architektúra a urbanizmus, 25, 1991, č. 3, s. 165-184.

 

Bořutová, D.: Die Persönlichkeiten und Trends in der Architektur Bratislavas der zwanziger Jahre. In: Ars, 24, 1991, č. 2, s. 97-109.

 

AFC

Bořutová, D.: Architektonische  Entwicklungs tendenzen der 20er Jahre in der Slowakei. In: The art of the 1920s in Poland, Bohemia and Hungary, Cracow : Association of Polish art historians, 1991, s. 33-44.

 

1990

ADF

Bořutová, D.: Dušan Jurkovič - mýtus a kontext. In: Ars, 23, 1990, č. 1, s. 7-20.

 

AEF

Smoláková, M.: Výsledky pamiatkového výskumu v areáli zámku v Bytči. In: Úloha pamiatky, Bratislava : Veda, 1990, s. 59-67.

 

AFB

Bořutová, D.: Dušan Jurkovič : mýtus a kontexty. In: Kontexty českého a slovenského umenia, Bratislava : SKZ, 1990, s. 240-263.

 

AFD

Bakoš, J.: Česko-slovenská alternatíva a umelecká kultúra. In: Kontexty českého a slovenského výtvarného umenia. Bratislava: Správa kultúrnych zariadení MK SSR, 1990, s. 5 – 9.

 

 

1989

 

ADF

Bořutová, D.: Socha v kontexte architektonického priestoru. In: Architektúra a urbanizmus, 23, 1989, č. 1, s. 35-60.

 

Bořutová, D.: Sociálna motivácia v architektonickom koncepte : (náčrt interpretácií francúzskej revolučnej architektúry). In: Ars, 22, 1989, č. 1, s. 23-35.

 

AED

Bořutová, D.: K aktuálnym otázkam architektonickej tvorby : (otázky spolupráce architektúry a sochárstva v podmienkach tvorby širšieho obytného prostredia). In: Súčasné výtvarné umenie, Bratislava : ÚUKaDD, 1989, s. 30-52.

 

AEF

Oriško, Š. : K problematike keramiky v monumentálnej výtvarnej tvorbe. In: Obytné prostredie – farba a farebnosť. Košice: Dom techniky ČSVTS, 1989

 

 

 

 

Katalógy výstav (BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách):

 

Buran, D. – Chmelinová, K.: Nestex – Nestála expozícia Slovenskej národnej galérie. Bratislava 2014

 

Beňová, K.: Barónka. Margita Czóbelová medzi Mednyánszkym a Robbe Grilletom. Bratislava 2011

 

Beňová, K.: Ján Rombauer (1780 – 1849). Levoča – Petrohrad – Prešov, Bratislava 2009

 

Chmelinová, K.:  Ars inter arma : umenie a kultúra raného novoveku na východnom Slovensku. Bratislava : Slovenská národná galéria, 2008, 79 s. [3,9 AH]

 

Chmelinová, K.: Miesto zázrakov - premeny barokového oltára : katalóg z výstavy (24. jún - 28. august 2005). Bratislava : SNG, 2005, 112 s. [5,5 AH]

 

Chmelinová, K.: Sochárska rodina Grossovcov zo Spišskej Soboty. Levoča : SNM - Spišské múzeum, 2002, 40 s. [3 AH]