Štúdium

Charakteristika katedry

Katedra dejín výtvarného umenia realizuje výučbu a vedecký výskum v programoch odboru dejiny výtvarného umenia s dôrazom na vývoj umenia v strednej Európe.

Absolventi študijného odboru v zameranosti na dejiny a teóriu výtvarného umenia získavajú prehľad o vývoji výtvarného umenia v jeho druhovo-žánrovej členitosti i jeho historickom priebehu, a to v širšom európskom / svetovom rámci, aj v jeho špecifických podobách na území Slovenska. Znalosti o formálnych aspektoch a slohových premenách dopĺňa štúdium náboženskej a profánnej ikonografie, všeobecnej kultúrnej histórie a politicko-sociálneho života, ktoré boli relevantné pre charakter umeleckej tvorby. Podstatným prvkom sú predmety teoretického a metodologického zamerania, ktoré vytvárajú pevnú metodickú bázu pre odbornú prácu a reflektujú vývoj umenia z aspektu spôsobov ľudského myslenia, percepcie a komunikácie.

Vedecké projekty realizované na pôde katedry sa zameriavajú na základný výskum architektúry, maliarstva, sochárstva a umeleckých remesiel na Slovensku v jednotlivých historických obdobiach a na interpretáciu skúmaného materiálu v širšom stredoeurópskom kontexte.

Harmonogram kurzu Múzejná a galerijná pedagogika - 2018/19

Harmonogram kurzu Múzejná a galerijná pedagogika vo Vyšehrádskom regióne I-II na akad. r. 2018/19 je dostupný na:

https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-dejin-vytvarneho-umenia/international-visegrad-grant/

https://fphil.uniba.sk/en/departments-and-research-centres/department-of-history-of-visual-arts/teaching/

NOVÝ KURZ Múzejná a galerijná pedagogika vo Vyšehrádskom regióne I a II

S odstupom jedného roku sme pre študentov dejín umenia pripravili druhý ročník úspešného grantového voliteľného predmetu bakalárskeho študijného programu na FiF UK venovaného aktuálnym otázkam a praxi súčasnej galerijnej pedagogiky.

Študentom poskytne základné poznatky z teórie galerijnej a múzejnej pedagogiky, ako aj vedomosti o metódach sprostredkovania umeleckého artefaktu v krajinách V4.

Nadobudnuté teoretické vedomosti budú ďalej rozpracované v praktických workshopoch realizovaných v priestoroch Slovenskej národnej galérií v Bratislave. Obsah i realizácia tohto kurzu sú založené na intenzívnej spolupráci s dvoma zahraničnými pedagógmi: Doc. Máriou Fulkovou (Pedagogická fakulta, Karlova univerzita Praha, ČR) a Prof. Andreou Kárpáti (Centrum pre vedeckú komunikáciu a UNESCO inštitút pre multimédiá vo vzdelávaní, Univerzita Loránda Eötvösa v Budapešti, HU).

Kurz bude realizovaný v anglickom, slovenskom a českom jazyku. Výučba predmetu bude prebiehať blokovo, sylaby sú dostupné v pôvodnej anglickej verzii nižšie.

Seminár pozostáva z teoretických blokov a praktických workshopov.

Múzejná a galerijná pedagogika vo Vyšehrádskom regióne 1 a 2

Viac o predmete nájdete v samostatnej časti International Visegrad Grant.

 

Predmet poskytne základné poznatky z teórie galerijnej/múzejnej pedagogiky a vedomosti o metódach sprostredkovania umeleckého artefaktu v krajinách V4.

Teoretické časti predmetu budú rozpracované v praktických workshopoch v Slovenskej národnej galérií (Bratislava). Predmet je založený na spolupráci s dvoma zahraničnými pedagógmi: Doc. Máriou Fulkovou (Pedagogická fakulta, Katedra VV, Karlova univerzita Praha, ČR) a Dr. Leszekom Karczewskim (múzejným pedagóg Museum Sztuki Lodz, pedagóg Katedry súčasnej kultúry, Univerzity of Lodz, PL). Výučba predmetu bude prebiehať blokovo.

Seminár pozostáva z teoretických blokov a praktických workshopov. V teoretickej časti si študent osvojí základné metódy vzdelávania umením (aj na základe analýzy vybraných príkladov). V praktickej časti pracuje na vlastnom malom modelovom programe pre galériu/múzeum.

Hlavné tematické okruhy:

o   základné metódy a nástroje sprístupňovania vizuálneho umenia

o   prezentácia súčasných pedagogických teórií uplatňujúcich sa v galerijnom prostredí

o   kritická reflexia edukačných modelov v galerijnej a múzejnej edukácií (Doc. M. Fulková)

o   socio-kultúrne teórie vzdelávania (L. Kartzewski, PhD.)  

o   odborná exkurzia (ČR) a analýza galerijno-pedagogických programov danej organizácie

Kurz zabezpečuje Katedra dejín umenia FiF UK vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu. 

Realizácia
doc. Mgr. K. Chmelinová, PhD.
Mgr. Marcela Kvetková
Mgr. Barbora Jurinová

Hosťujúci pedagógovia:
Doc. Márie Fulková (ČR)
Leszek Karczewski, PhD. (PL)

 

Viac informácií na: http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/

 

For English version:

 

Gallery and Museum Education in Visegrad Region

 

Summer term

1.      Art education documents (1,5 hour block at SNG) 21.2.2017

This block will present museum as a partner for formal education organizations (schools) and a brief insight into international documents about art education – presentation of Soul’s program (Mission of developing art education). How to work with system of state education plan?  

2.    Participation on V4 art museum educational program 7.3.2017

The visit in foreign art museum educational program expands horizons of knowledge and experiences with gallery education ant its possibilities.

3.     Contemporary educational theories in V4 countries (6 hour block) Marie Fulková 21.3.2017

4.     Museums in the Visegrad societz (social approach to museum education) (6hour block) Leszek Karczewski 4.4.2017

5.     Intergenerational learning (3 hour block at SNG) 2.5.2017

This block will discuss generation differences. We will talk more about specifics of work with adults, about need of intergenerational learning, about advantages of oral history and about need and benefits of practical interpretation in communication with adults.

6.     Application and review (3 hour block at SNG) 16.5.2017

At the end of course each attendant has to propose three different conceptions for different visitor category. Each proposal will be presented in front of the group and reviewed.

 

Winter term 2016/2017

 

Introduction to the course (1,5 hour block at Comenius University) / 20. 9. 2016

This block brings brief insight into history of educational role of museums, relation between pedagogy and museology and basic course terminology. Participants will also have a chance to consider the visitor status, gallery possibilities in art mediation and work with public. The increasing active role of visitor, typology of programs and their theoretical and practical content also will be discussed. Practical activity is focused on researching target groups of accompanying programs in museums and galleries.

 

Introduction to the discipline (3 hour block at SNG) /  4. 10. 2016

The main aim of the lecture is to present pedagogical bases of the concept of gallery pedagogy as constructionist pedagogy and also the ways of effective learning. Artwork as a tool of communication and sensual contact as a way to perceiving artworks as a whole. Practical activity is focused on analyze of gallery animation structure in impermanent exhibition of Slovak National Gallery.

 

Four models of museum education (6 hour block) Leszek Karczewski / 18. 10. 2016

Format: workshop with fragments of interactive lecture

·         How to recognize Hein’s museum modes (didactic, behavioural, challenge and constructivist) in practice that is within a museum institution through its architecture, its communication strategy, its public program, its exhibitions etc. Is subversive education possible? Does e.g. constructivism work within a didactic museum? What about the value of coherency?

·         Which formats of educational activities, like lectures, exercises, workshops, and projects to name a few basic, belong to which paradigms? What is a general pattern of each of mentioned formats, and what are theirs benefits and limitations?

·         Do educational guidebooks, exercise books, and other printed educational releases belong to any paradigm? If they are, how to develop a model of educational publication in each of Hein’s modes, then?

 

 

Interpretation strategies (6 hour block) Marie Fulková / 8. 11. 2016

·         Deep analyse and interpretation of visual arts and culture as a fundamental basis of museum/gallery education. What are the intersection between artistic and scientific discourses in Central Europe and worldwide. Key interpretation models and philosophical works which strongly influenced the theory of art history in Visegrad Countries.

·         Understanding of the artwork and professional interpretation (intention of author, artwork and owner within the interpretation), esthetical experience, theories of interpretation in last decades and the gallery education

·         Practical workshop focused on deep analyze of artwork / exhibition, method – 4 ways of looking at art, tools and methods of interpretation in gallery / museum with group of (various) visitors


Object of education 
(3 hour block at SNG) / 22. 11. 2016

This block will develop knowledge of interpretation strategies for different objective categories in more practical way. It will present intertextual learning, how integrate “sectional themes” in art museums. Attendants will apply theory of interpretation of artwork by Gardner theory of multiple intelligences. The most important part of this block will aim on indication of the object of educational program, on brief selection of particular topic and problem.

Implementation  and review (3 hour block at SNG) / 6. 12. 2016

This block will aim on entity learning – interpretation of an artifact necessary for education by art. Attendants will train proposing questions and we will discuss the mentality of gallery educator. In the end of winter term each attendant has to present special “warm-up” – an activation of sensual reception focused on selected artwork. During the winter term each participant has to make research about educational activities of regional museum or art museum, make a short review and a proposal of conception of educational programs.