Bakalárske práce

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave

Zoznam bakalárskych prác (od roku 2008)

 

Upozornenie

  • bakalárske práce sú chránené autorským zákonom ako riadne publikované práce
  • z bakalárskej práce sa cituje rovnako ako z riadnej publikácie
  • nové bakalárske práce majú spravidla ochrannú lehotu 2 roky
  • práce sú k dispozícii v študovni Ústrednej knižnice UK  

Legenda

  • TO - textová a obrazová časť
  • T - textová časť
  • O - obrazová časť
  • CH - bak. práca chýba
  • »K - exemplár v Ústrednej knižnici FiF UK  

Záverečné práce sú k dispozícii k štúdiu prostredníctvom Ústrednej knižnice FiF UK v priestoroch Slovanského semináru.

2023

Fitzelová, Paulína: Život a dielo Maxa Kurtha.<u1:p class="ContentPasted0"> </u1:p>

Macková, Nina: Palácová architektúra Košíc v 18. storočí.<u1:p class="ContentPasted0"> </u1:p>

Ontkocová, Hana: Výstava Danuvius ako príspevok k výstavnej praxi na Slovensku okolo roku 1968.<u1:p class="ContentPasted0"> </u1:p>

Síteková, Sára: Nová Dubnica (výrazové prostriedky architektúry socialistického realizmu a Jiří Kroha).<u1:p class="ContentPasted0"> </u1:p>

Suzziová, Sofia: Akant v umení baroka na Slovensku.<u1:p class="ContentPasted0"> </u1:p>

Tarčáková, Barbora: Historická budova Slovenského národného divadla v Bratislave.<u1:p class="ContentPasted0"> </u1:p>

<u1:p class="ContentPasted0"></u1:p>

Vachulíková, Patrícia: Alexander a František Belopotocký, život a dielo.<u1:p class="ContentPasted0"> </u1:p>

2022

Danielová, Alexandra: Vidiecke kúrie v Ponitrí.

Kuchtová, Katarína: Budova Československého rozhlasu v Bratislave.

Lelovics, Dávid: Neogotická prestavba kaštieľa Esterházyovcov v Galante.

Mičková, Ema: Uhorská profánna výšivka 16. a 17. storočia so zreteľom na územie dnešného Slovenska.

Varhaníková, Nikoleta: Japonizmus v strednej Európe okolo roku 1900.

Vydrová, Eliška: Stredoveké nástenné maľby v kostole v Koceľovciach.

2021

Farkašovská, Valéria: Výtvarný život v Košiciach v 19. storočí.

Kelčáková, Tatiana: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch (zhrnutie doterajších názorov).

Kršiaková, Valéria: Medzivojnová tvorba maliara Edmunda Gwerka (1895 – 1956).

Medzihorská, Andrea: Komplex budov obchodného domu Prior a hotela Kyjev v Bratislave.

Vallová, Lenka: Recepcia odevných noviniek na príklade neskorogotického domáceho tabuľového maliarstva.

Vrtelová, Andrea: Liečebný dom Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

2020

Blahunková, Dominika: Barokový mobiliár v Kostole piaristov vo Svätom Jure. 1/2020 TO, TO»K

Bukovská, Nikoleta: Pamätník Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. 2/2020 TO, TO»K

Drozdíková, Romana: Sochárstvo v Bratislave v prvej polovici 19. storočia. 3/2020 TO, TO»K

Kadáková, Kristína: Radnica v Bardejove. 4/2020 TO, TO»K

Maráčková, Karolína: Mestský hrad v Banskej Bystrici. 5/2020 TO, TO»K

Mocková, Kristína: Fotografia krajiny v strednej Európe do roku 1918. 6/2020 TO, TO»K

Svobodová, Katarína: Špecifiká maľby Kramerovcov na východnom Slovensku. 7/2020 TO, TO»K

2019

Boleková, Barbora: Kostol Povýšenia Svätého Kríža na Slanickom ostrove. 1/2019 TO, TO»K

Hesterová, Ema: Bytové prezentácie neoficiálneho umenia v 70. rokoch 20. storočia na príklade „depozitu“ Dezidera Tótha. 2/2019 TO, TO»K

Králiková, Karolína: Budova Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave. 3/2019 TO, TO»K

Deáková, Júlia: Jan Novopacký – život a dielo. 4/2019 TO, TO»K

Drobná, Dominika: Architektúra Nitry v prvej polovici 19. storočia. 5/2019 TO, TO»K

Pavličková, Corina: Dagerotypia v strednej Európe. 6/2019 TO, TO»K

Porubčanová, Alexandra: K dejinám reštaurovania na Slovensku so zameraním na Michala Staudta st. 7/2019 TO, TO»K

Racková, Samuela: Barokové baldachýnové oltáre na Slovensku. 8/2019 TO, TO»K

2018

Erbyová, Alexandra: Architektúra Piešťan ako regionálneho centra v druhej polovici 19. storočia do roku 1918. 7/2018 TO, TO»K

Fecková, Lenka: Architektúra židovskej obce v Prešove v priebehu 19. – 20. storočia. 8/2018 TO, TO»K

Kadlečíková, Silvia: Nástup umenia socialistického realizmu (rok 1948 a jeho dôsledky pre umenie). 9/2018 TO, TO»K

Klinková, Barbora: Vývoj nájomného domu v 19. storočí (explikácia na pamiatkach v Bratislave). 10/2018 TO, TO»K

Müllerová, Simona: Vplyv barbizonskej školy na krajinomaľbu v strednej Európe. 11/2018 TO, TO»K

Svrčková, Anna: Rodina Dunajských a sochárstvo 19. storočia na Slovensku. 12/2018 TO, TO»K

Durecová, Dominika: Prejavy baroka v sakrálnej architektúre 17. storočia na Slovensku. 1/2018 TO, TO»K

Hoľma, Martin: Stavebný program Oravského hradu. 2/2018 TO, TO»K

Kovácsová, Monika: Maliar Jozef Kurtz a jeho tvorba na dnešnom Slovensku. 3/2018 TO, TO»K

Petrušová, Kamila: Farský kostol v Bytči v novoveku. 4/2018 TO, TO»K

Priczelová, Lenka: Severný portál Kostola sv. Alžbety v Košiciach. 5/2018 TO, TO»K

Sladovníková, Alexandra: Tehlová architektúra na juhu Slovenska v stredoveku (Nové nálezy a nové interpretácie). 6/2018 TO, TO»K

2017

Hudec, Timotej: Salónni umelci na Slovensku v 19. storočí. 1/2017 TO, TO»K

Vargová, Kristína: Barokové výmaľby stredovekých klenieb. 2/2017 TO, TO»K

Koprivňanská, Petra: Baťovská koncepcia bývania pre zamestnancov. 3/2017 TO, TO»K

Maláková, Petra: Nová budova Slovenského národného divadla – ako príklad divadelnej architektúry druhej polovice 20. storočia na Slovensku. 4/2017 TO, TO»K

Molnárová, Viera: 20. roky v architektonickej tvorbe Františka Krupku. 5/2017 TO, TO»K

Summerling, Simon: Stredoveký dominikánsky kostola a kláštor v Banskej Štiavnici a ich kontext. 6/2017 TO, TO»K

Hudáková, Denisa: Dokumentovanie, ochrana a obnova renesančnej architektúry na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. 7/2017 TO, TO»K

Ondová, Alexandra: Architektúra kaštieľov novoveku na Zemplíne. 8/2017 TO, TO»K

Révaiová, Zuzana: Lucheseho okruh a podoby ranobarokových štukových dekorácií na západnom Slovensku. 9/2017 TO, TO»K

Štvrtecká, Dominika: Ohýbaný nábytok 19. storočia v strednej Európe. 10/2017 TO, TO»K

2016

Dujsíková, Denisa: Verejné parky – zrod idey a jej realizácie (explikácia na príkladoch zo Slovenska). 1/2016 TO, TO»K

Krajčíková, Alica: Uhorské posmrtné portréty raného novoveku. 2/2016 TO, TO»K

Libantová, Dominika: Nástenné maliarstvo krásneho slohu so vzťahom k pamiatkam Slovenska. 3/2016 TO, TO»K

Peterková, Lenka: Monumentálna čipka na Slovensku a Čechách v 20. storočí. 4/2016 TO, TO»K

Sabol, Radomír: Pavlínsky kláštor v Marianke v stredoveku. 5/2016 TO, TO»K

Sládečková, Mária: Kamenina v 19. storočí na Slovensku. 6/2016 TO, TO»K

Stanková, Mária: Ferdinand Hložník. 7/2016 TO, TO»K

Bunčeková, Andrea: Opevnené kostoly a kláštory na Slovensku v 16. a 17. storočí. 8/2016 TO, TO»K

Dubovcová, Adriána: Výtvarní umelci Liptova v priebehu 19. storočia. 9/2016 TO, TO»K

Farkaš, Patrik: Začiatky krajinomaľby na Slovensku. 10/2016 TO, TO»K

Kadecká, Alena: Parky šľachtických sídel 19. storočia na Slovensku. 11/2016 TO, TO»K

Káňová, Barbora: Textilná produkcia druhej polovice 19. storočia v Anglicku a jej využitie v interiéri. 12/2016 TO, TO»K

Krajčíková, Klaudia: Renesančné kaštiele s nárožnou vežou na Slovensku. 13/2016 TO, TO»K

Rabatinová, Veronika: Spišská Kapitula – korunovanie Karola Róberta. 14/2016 TO, TO»K

Ramljaková, Lucia: Idea obytných súborov v architektúre medzivojnového obdobia na Slovensku. 15/2016 TO, TO»K

Rišková, Jana: Umenie v povojnovom období 1945 – 1948 na Slovensku. 16/2016 TO, TO»K

Tichá, Soňa: Obnova Dómu sv. Martina v Bratislave od 60. rokov 19. storočia až do roku 1914. 17/2016 TO, TO»K

Vidovencová, Nina: Secesné profánne vitráže v strednej Európe. 18/2016 TO, TO»K

2015

Gabera, Dávid: Výstavný program Domu kultúry v Trnávke (v nadväznosti na formovanie fotografie 80. rokov 20. storočia) 1/2015 TO, TO»K

Juháziová, Zuzana: Sakrálne stavby Vladimíra Karfíka. 2/2015 TO, TO»K

Nemšáková, Miroslava: Porcelánky na území Rakúsko-Uhorska a ich činnosť v priebehu 19. storočia. 3/2015 TO, TO»K

Szabóová, Nela: Stredoveké domy s vežou v Bratislave. 4/2015 TO, TO»K

Zárecká, Barbora: Vidiecke šľachtické sídlo v Bernolákove s dôrazom na inventár, vnútorné zariadenie a výzdobu. 5/2015 TO, TO»K

Bokorová,  Zuzana: František I. Lotrinský a jeho umelecký mecenát v šaštínsko-holíčskom panstve. 6/2015 TO, TO»K

Branišová, Martina: Reflexia slovenského umenia v periodiku Slovenské pohľady v rokoch 1881 - 1918. 7/2015 TO, TO»K

Kloknerová, Sabina: Umenie a kultúra Marianky v období baroka. 8/2015 TO, TO»K

Magurová, Denisa: Anjelská karyatída v umení raného novoveku. 9/2015 TO, TO»K

Matejčíková, Katarína: Podpora umeleckej činnosti zo strany nitrianskych biskupov 16. - 17. storočia (Renesančné sepulkrálie a oltár Snímania z kríža v Katedrále sv. Emeráma). 10/2015 TO, TO»K

Pádejová, Monika: Vývoj odievania na Spiši v prvej polovici 19. storočia (od empíru k biedermeieru). 11/2015 TO, TO»K

2014

Augustín, Ľubomír: Normalizácia výtvarného života. 1/2014 TO, TO»K

Bábinová, Martina: Maximilián Schurmann – činnosť umelca od Monarchie po socialistickú republiku. 2/2014 TO, TO»K

Kataniková, Dana: Erazmus Schrött a východoslovenská maľba obdobia baroka. 03/2014 TO, TO»K

Kyrc, Filip: Franz Anton Pilgram a Slovensko. 04/2014 TO, TO»K

Mišechová, Kristína: Bratislavská architektúra okolo roku 1900. 05/2014 TO, TO»K

Novotný, Matej: Urbanizmus stredovekých miest na Slovensku. 06/2014 TO, TO»K

Ondrišáková, Gabriela: Jozef Zanussi v kontexte maliarstva záveru 18. storočia na Slovensku. 07/2014 TO, TO»K

Šefčíková, Lucia: Supraporta a jej podoby v 17. a 18. storočí. 08/2014 TO, TO»K

Janušová, Mária: Rondokubizmus a Slovensko. 09/2014 TO, TO»K

Luptáková, Andrea: Ján Koniarek a jeho pomníková tvorba. 10/2014 TO, TO»K

Prieberová, Lucia: Klariský kostol v Bratislave v stredoveku. 11/2014 TO, TO»K

2013

Gazdagová, Jana: Koncept „bývania pre čs. inteligenta“ v Jurkovičovej tvorbe medzivojnového obdobia. 1/2013 TO, TO»K

Hanáková, Veronika: Interiér bratislavského dómu sv. Martina v 18. storočí. 2/2013 TO, TO»K

Mackovjak, Ján: Výtvarný život 1939 – 1945. 3/2013 TO, TO»K

Mervová, Ľubica: Umelecký mecenát Imricha Eszterházyho. 4/2013 TO, TO»K

Peterová, Terézia: Maria lactans a jej podoby v ranom novoveku. 5/2013 TO»K

Tánczosová, Katarína: Náboženská maľba na Slovensku na príklade tvorby J. B. Klemensa. 6/2013 TO, TO»K

Urbanová, Miroslava: Program socialistického realizmu a architektúra 1950-tych rokov na Slovensku. 7/2013 TO, TO»K

Vargicová, Michaela: Fortifikácie stredoslovenských banských miest v 16. storočí. 8/2013 TO, TO»K

Dublanová, Kristína : Stredoveké radnice na Slovensku. 9/2013 TO, TO»K

Hlavatá,Jana: Exteriérové sochárske realizácie v 18. storočí v Bratislave. 10/2013 TO, TO»K

Hollá, Alexandra : Barokový nábytok v bratislavských múzeách. 11/2013 TO, TO»K

Krajňáková, Marcela : Stavebná aktivita cisterciánov v stredoveku na území Slovenska. 12/2013 TO, TO»K

Nezvalová, Ivana : Karnery na Slovensku. 13/2013 TO, TO»K

Trnečková, Veronika : Sadzice – stredoveký kostol a jeho maliarska výzdoba. 14/2013 TO, TO»K

2012

Balážiová, Petra: Fotografické ateliéry v Bratislave a ich porovnanie s fotografickou praxou v strednej Európe. 1/2012 TO, TO»K

Bérešová, Simona: Antonín Hořejš – priekopník modernizmu na Slovensku. 2/2012 TO, TO»K

Csermáková, Zita: Tendencie sakrálneho umenia v strednej Európe s dôrazom na materiál v Uhorsku v 2. polovici 19. storočia. 3/2012 TO, TO»K

Dobrotková, Martina: Bratislavská zvonolejárska dielňa Christelliovcov. 4/2012 TO, TO»K

Garaiová, Jana: Vplyv nemeckej grafiky na renesančnú nástennú maľbu na Slovensku. 5/2012 TO, TO»K

Hobinková, Linda: Baroková kartuša – princípy a premeny (explikácia na pamiatkach Bratislavy). 6/2012 TO, TO»K

Húbeková, Barbora: Bývanie v dobe klasicizmu (explikácia na materiáli zo Slovenska). 7/2012 TO, TO»K

Kevanová, Kristína: Upomienkové predmety bratislavských korunovácií. 8/2012 TO, TO»K

Komarová, Barbora: Sociálne koncepty bývania v architektúre 1. polovice 20. storočia – tendencie a vybrané príklady. 9/2012 TO, TO»K

Korcová, Katarína: Architektonicko-urbanistický vývoj Trenčianskych Teplíc v 1. polovici 20. storočia. 10/2012 TO, TO»K

Lanczová, Erika: Novostavby železničných staníc na Slovensku v 1. polovici 20. storočia. 11/2012 TO, TO»K

Pašková, Viktória: Architektúra župných domov v období klasicizmu na Slovensku. 12/2012 TO, TO»K

Pemčáková, Lívia: Zbierka textilu Slovenskej národnej galérie v Bratislave. 13/2012 TO, TO»K

Schoeferová, Karin: Gotické nástenné maľby kostola v Porube (okres Prievidza). 14/2012 TO, TO»K

2011

Bayerová, Alexandra: Renesančné kazateľnice na Slovensku. 1/2011 TO, TO»K

Bosáková, Michaela: Radislav Matuštík: osobnostný profil a kurátorské aktivity po roku 1989. 2/2011 TO, TO»K

Dzúriková, Petra: Andrea Pozzo a princípy barokovej fresky v strednej Európe. 3/2011 TO, TO»K

Holigová, Jaroslava: Podoby architektonických realizácií v horskom prostredí na Slovensku v 2. polovici 20. storočia na príklade Vysokých Tatier. 4/2011 TO, TO»K

Chabadová, Zuzana: Stavebná aktivita benediktínov v románskom období na území Slovenska. 5/2011 TO, TO»K

Kopáčková, Romanca: Sobášny palác v Bytči a jeho obnova. 6/2011 TO, TO»K

Krakovská, Barbara: Podoby predstáv o architektonicko-urbanistickom dotvorení Podhradia v Bratislave v 2. polovici 20. storočia. 7/2011 TO, TO»K

Kúdelová, Alexandra: Impresionizus v strednej Európe – priama inšpirácia, varianty a regionálne špecifiká. 8/2011 TO, TO»K

Lacková, Katarína: Vznik moderného umeleckého priemyslu v 20. storočí na Slovensku (s dôrazom na Spoločnosť umeleckého priemyslu, výrobné družstvo Detva a Školu umeleckých remesiel. 9/2011 TO, TO»K

Ledecká, Iveta: Od skice k obrazu. Explikácia na tvorbe slovenských maliarov prvej polovice 20. storočia. 10/2011 TO, TO»K

Lenharčíková, Renata: Umelecká výstava v Hodoníne v roku 1902 a jej vplyv na maliarstvo začiatku 20. storočia na Slovensku. 11/2011 TO, TO»K

Marenčíková, Lucia: Mestské sídla šľachty v 18. storočí (explikácia na príklade Bratislavy). 12/2011 TO, TO»K

Mistríková, Barbora: Kaplnka Oravského hradu a jej obnova. 13/2011 TO, TO»K

Molnárová, Ivana: Galéria Cypriána Majerníka v kontexte svojej doby. 14/2011 TO, TO»K

Petreková, Lucia: Architektúra 19. storočia a železnica. 15/2011 TO, TO»K

Rišková, Mája: Divadelná architektúra na prelome 19. a 20. storočia (na Slovensku v kontexte európskeho vývoja). 16/2011 TO, TO»K

Soldánová, Zuzana: Rímska villa rustica – pokus o interpretáciu typu na základe nálezov zo Slovenska. 17/2011 TO, TO»K

Števlíková, Katarína: Ranorenesančné donácie grófov zo Sv. Jura a Pezinka v Svätom Jure a Pezinku. 18/2011 TO, TO»K

Tomková, Denisa: Koncepcie začlenenia vysokoškolských stavieb v priestore mesta Bratislavy v priebehu 20. storočia. 19/2011 TO, TO»K

2010

Biloveská, Zuzana: Koncepcia dejín gotickej architektúry na Slovensku u Václava Mencla. 1/2010 TO, TO»K

Gajdošová, Magdaléna: Rodinné domy a vily prelomu tisícročí v Bratislave. 2/2010 TO, TO»K

Hajnalová, Bohuslava: Typológia renesančných šľachtických sídiel v strednej Európe. 3/2010 TO, TO»K

Juránková, Jana: Stredoveká stavebná činnosť premonštrátov na Slovensku. 4/2010 TO, TO»K

Koblišková, Zuzana: Secesia v Lučenci a širšie súvislosti secesie v strednej Európe. 5/2010 TO, TO»K

Murínová, Bernadette: Tabuľové maliarstvo žigmundovského obdobia so vzťahom k pamiatkam na Slovensku. 6/2010 TO, TO»K

Neshybová, Paulína: Obraz ako svedok. Historické námety v barokovej maľbe a grafike strednej Európy. 7/2010 2xTO, TO»K

Paračková, Jana: Architektonická obec Slovenska a jej spolkový život v medzivojnovom období. 8/2010 TO, TO»K

Provazníková, Martina: Svätý Jozef v barokovom umení strednej Európy. 9/2010 TO, TO»K

Sabová, Veronika: Jozef Lacko a Zvolen. 10/2010 TO, TO»K

Stolárik, Michal: Akčné umenie na Slovensku po 1989. 11/2010 TO, TO»K

Štepanovský, Lukáš: Umelecké diela vo verejnom priestore po roku 1989 – Bratislava. 12/2010 TO, TO»K

Tokarčíková, Hana: Sochárstvo na Slovensku v 1. polovici 19. storočia. 13/2010 TO, TO»K

2009

Duchovičová, Veronika: Námestie slobody v Bratislave. Genéza priestoru. 1/2009 TO, TO»K

Gartčíg, Bohuslav: Modernistické pokusy v keramike na Slovensku počas 1. polovice 20. storočia. 2/2009 TO, TO»K

Gmitrová, Mária: Nábytkové umenie doby Ľudovíta XVI. Súbor v kaštieli v Sv. Antone. 3/2009 TO, TO»K

Hojsík, Robert: Ponímanie Vývinu výtvarného umenia na Slovensku a Profil slovenského výtvarného umenia Vladimíra Wagnera. 4/2009 CH, TO»K

Kalová, Petra: Tendencie slovenskej architektúry 1960-tych rokov vo svetle súdobých zahraničných trendov. 5/2009 TO, TO»K

Marinčáková, Lenka: Sakrálne maliarstvo v 19. storočí na západnom Slovensku. 6/2009 TO, TO»K

Novotná, Zuzana: Slovenská architektúra v čase nástupu MoMo a jej stredoeurópsky kontext. 7/2009 TO, TO»K

Pechová, Lenka: Renesančné epitafy v strednej Európe. 8/2009 TO, TO»K

Rössnerová, Alžbeta: Ikonografia a typológia barokových morových stĺpov v strednej Európe. 9/2009 TO, TO»K

Sýkorová, Martina: Kamenosochárstvo žigmundovského obdobia vo vzťahu k pamiatkam na Slovensku. 13/2009 TO, TO»K

Šabová, Darina: Sakrálna architektúra v dobe klasicizmu na Slovensku. 10/2009 TO, TO»K

Šupejová, Pavlína: Dobová publicistika o architektúre na Slovensku v medzivojnovom období – súdobá reflexia. 11/2009 TO, TO»K

Takácsová, Erika: Nástenné maliarstvo žigmundovského obdobia na Slovensku. 12/2009 TO, TO»K

2008

Biľová, Zuzana: Podoby záhrad a parkov v 18. storočí. Koncepcie, poslanie, ikonografia – explikácia na príkladoch z krajín bývalej habsburskej monarchie. 1/2008 TO, TO»K

Blánska, Jana: Šľachtické sídla ranej renesancie na Morave. 2/2008 TO, TO»K

Králiková, Katarína: Výstavný projekt Mesiac fotografie (1991 – 2007). 3/2008 TO, TO»K

Kureková, Katarína: Architektúra žigmundovského obdobia vo vzťahu k pamiatkam na Slovensku. 4/2008 TO, TO»K

Lenčéšová, Lucia: Habánska keramika. 5/2008 TO, TO»K

Porubská, Bronislava: Zámocká architektúra v 18. storočí. Explikácia stredoeurópskych vývinových trendov na vybraných príkladoch pamiatok zo Slovenska. 6/2008 TO, TO»K

Rumanovská, Alexandra: Viedenská akadémia a maliarstvo 18. storočia v strednej Európe. 7/2008 TO, TO»K