International Visegrad Grant

Múzejná a galerijná pedagogika vo Vyšehrádskom regióne 1 a 2

Nový voliteľný predmet bakalárskeho študijného programu dejín umenia na FiF UK študentom poskytne základné poznatky z teórie galerijnej a múzejnej pedagogiky, ako aj vedomosti o metódach sprostredkovania umeleckého artefaktu v krajinách V4.

Nadobudnuté teoretické vedomosti budú ďalej rozpracované v praktických workshopoch realizovaných v priestoroch Slovenskej národnej galérií v Bratislave. Obsah i realizácia tohto kurzu sú založené na intenzívnej spolupráci s dvoma zahraničnými pedagógmi: Doc. Máriou Fulkovou (Pedagogická fakulta, Katedra VV, Karlova univerzita Praha, ČR) a Dr. Leszekom Karczewskim (Museum Sztuki Lodz, pedagóg Katedry súčasnej kultúry, Univerzity of Lodz, PL). Kurz bude realizovaný v anglickom, slovenskom a českom jazyku. Výučba predmetu bude prebiehať blokovo, sylaby sú dostupné v pôvodnej anglickej verzii.

Seminár pozostáva z teoretických blokov a praktických workshopov. V teoretickej časti si študent osvojí základné metódy vzdelávania umením (aj na základe analýzy vybraných príkladov). V praktickej časti pracuje na vlastnom malom modelovom programe pre galériu/múzeum.

Hlavné tematické okruhy:

-   základné metódy a nástroje sprístupňovania vizuálneho umenia

-   prezentácia súčasných pedagogických teórií uplatňujúcich sa v galerijnom prostredí s akcentom na oblasť V4

-   kritická reflexia edukačných modelov v galerijnej a múzejnej edukácií (Doc. M. Fulková)

-   socio-kultúrne teórie vzdelávania (L. Kartzewski, PhD.)  

.   odborná exkurzia a analýza galerijno-pedagogických programov danej organizácie 

Kurz zabezpečuje Katedra dejín umenia FiF UK vďaka podpore Medzinárodného vyšehradského fondu prostredníctvom grantu č. 61500125. 

Realizácia
Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.
Mgr. Marcela Kvetková (do 2017)

Mgr. Barbora Tribulová, PhD (od 2017)
Mgr. Barbora Jurinová 


Hosťujúci pedagógovia: 
Doc. Márie Fulková (ČR) 
Leszek Karczewski, PhD. (PL)

 

 

Počas prvého akademického roku realizácie kurzu bude pre študentov nasledujúcich kurzov pripravený a do konca roku 2017 opublikovaný študijný materiál  s názvom Začíname s galerijnou pedagogikou. Rovnako im budú  na tejto stránke sprístupnené vzorové edukačné materiály k výstave výtvarného umenia.

Najbližšie sa kurz bude konať v akademickom roku 2018/2019.

 

Viac informácií na: http://visegradfund.org/grants/visegrad-university-studies-grants/

Doplnkový študijný materiál

Úvod / Introduction
Edukačný program / Educational program
Návod na vytvorenie notesa / Layout of the working sheet
Obálka notesa / Cover
Notes - šperk / Working sheet jewelry
Notes - kvetiny / Working sheet flowers
Notes - nábytok / Working sheet furniture
Notes - priestor / Working sheet space
Notes - korzet / Working sheet corset
Mapa / Map

V rámci projektu Múzejná a galerijná pedagogika vo Vyšehradskom regióne 1 a 2 realizovanému Katedrou dejín výtvarného umenia FiF UK vďaka podpore medzinárodného vyšehradského fondu boli pre študentov ako doplnkový študijný materiál cielene vybrané vzorové pracovné listy k výstave výtvarného umenia a to z projektu Obrázky z výstavy. Je to 11 listov, ktoré spracovali študenti v kontexte konkrétneho výstavného projektu. Pracovné materiály pripravila doc. Mária Fulková (ČR).