Doktorandské práce

Dizertačné práce

Katedra dejín výtvarného umenia FiF UK v Bratislave

Zoznam rigoróznych, kandidátskych a doktorských dizertačných prác (od roku 1923)

 

Upozornenie

  • práce sú chránené autorským zákonom ako riadne publikované práce
  • z práce sa cituje rovnako ako z riadnej publikácie
  • nové práce majú ochrannú lehotu 2 roky
  • práce sú k dispozícii v študovni Ústrednej knižnice UK  

Legenda

  • TO - textová a obrazová časť
  • T - textová časť
  • O - obrazová časť
  • CH - práca chýba
  • »K - exemplár v Ústrednej knižnici FiF UK
  • »ULIB - exemplár v Univerzitnej knižnici

2010

Beňová, Katarína: Vybrané štúdie k umeniu Bratislavy v rokoch 1815 – 1848. Portrét a portrétisti v Bratislave [doktorská dizertačná práca, PhD.]. 1/2010 TO

Labudová, Zuzana: Architektúra klasicizmu na východnom Slovensku. Explikácia na príklade Košíc [doktorská dizertačná práca, PhD.]. 2/2010 TO

Tajkov, Peter: Sakrálna architektúra 11. – 13. storočia na juhovýchodnom Slovensku [doktorská dizertačná práca, PhD.]. 3/2010 CH

2009

Hrdina, Miroslav: Architektúra na Slovensku v 40. rokoch 20. storočia [doktorská dizertačná práca, PhD.]. 1/2009 TO

2007

Aversano-Schreiber, Dagmar: St. Oswald zu Manubach. Eine Kirche im Wandel der Zeiten [rigorózna práca, PhDr.]. 1/2007 TO

Schnabel, Barbara: Untersuchung der signifikanten graphischen Werke eines bedeutenden Exponenten der Künstler der „verchollenen Generation“: Carl Rabus, eine biographisch-werkgeschichtliche Betrachtung [rigorózna práca, PhDr.]. 2/2007 2xTO

Schrödter, Susanne: Vormoderne Architektur in der Schweiz am Beispiel der Bauten der Architekten Bischoff & Weideli in Zürich, 1905 – 1920 [rigorózna práca, PhDr.]. 3/2007 TO

2004

Kusá, Alexandra: Sorela – slovenský variant? Stratégie a podoby výtvarného umenia socialistického realizmu 1948 – 1956 na Slovensku [doktorská dizertačná práca, PhD.]. 1/2004 TO

Récka, rod. Bögiová, Adriana: K problematike secesnej architektúry na Slovensku. Spoločenské stavby – hotely, kaviarne a reštaurácie [doktorská dizertačná práca, PhD.]. 2/2004 TO

[publ. RÉCKA, Adriana: Secesné hotely a kaviarne na Slovensku. Komárno 2009.]

2003

Waegner, Sibylle Beate: Die Veränderung der Topographie Nordamerikas infolgenden industriellen Revolution: Nachgewiesen anhand von Eisenbahndarstellungen in der bildenden populären Kunst [rigorózna práca, PhDr.]. 1/2003 CH, »K

2002

Chmelinová, Katarína: Sakrálna rezba na Spiši z obdobia používania boltcového ornamentu [doktorská dizertačná práca, PhD.]. 1/2002 TO

2001

Wieland Lambach, Ursula: Roland Hettner (1905 – 1976): Súborné dielo [rigorózna práca, PhDr.]. 1/2001 TO, TO»K

1996

Oriško, Štefan: Románske kamenárstvo a kameňosochárstvo na Slovensku [kandidátska dizertačná práca, CSc.]. 1/1996 CH

1994

Ciulisová, Ingrid: Obnova pamiatok stredovekej sakrálnej architektúry Slovenska do roku 1945 [kandidátska dizertačná práca, CSc.]. 1/1994 CH, »K

[publ. CIULISOVÁ, Ingrid: Historizmus a moderna v pamiatkovej ochrane. Bratislava 2000.]

1989

Melicherčík, M.: K novým hodnotám pamiatkového súboru historického jadra mesta Bratislavy [štipendijná práca SFVU v Bratislave]. 1/1989 T

1984

Smoláková, Mária: Zákonitosti a tendencie tvorby životného prostredia na Slovensku vo vzťahu výtvarného umenia a architektúry [kandidátska dizertačná práca, CSc.]. 1/1984 CH, »ULIB

1983

Nerád, Vendelín: Sociálne aspekty historického urbanizmu. 1/1983 TO

1980

Podušel, Ľubomír: Ideovo-umelecké hodnoty slovenského maliarstva v etape rozvoja socialistickej spoločnosti [rigorózna práca, PhDr.]. 1/1980 TO, »K

Ševčíková, Zuzana: Uplatnenie vedeckých princípov komunistickej propagandy vo výtvarnej kultúre na Slovensku [kandidátska dizertačná práca, CSc.]. 2/1980 TO

Tazberík, J.: Filozofické otázky jazyka umeleckého diela [rigorózna práca, PhDr.]. 3/1980 CH, »K

1979

Beranová, Věra: Kritika buržoasně estetických koncepcií ve výtvarné kultuře Slovenska [kandidátska dizertačná práca, CSc.]. 1/1979 T

Bořutová, Dana: Podiel kultúrnych stavieb na tvorbe socialistického životného prostredia [rigorózna práca, PhDr.]. 2/1979 TO, »K

Pernická, Marta: Osobnosť Josefa Vydru vo výtvarnom školstve a kultúre Slovenska [rigorózna práca, PhDr.]. 3/1979 TO, O, »K

Petrová-Hrušovská, Hana: Otázka tradície v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia [rigorózna práca, PhDr.]. 4/1979 TO, »K

Podušel, Ľubomír: Podiel výtvarnej kultúry Slovenska na formovaní socialistického spoločenského ideálu [kandidátska dizertačná práca, CSc.]. 5/1979 TO, »K

1976

Bachratý, Bohumír: Slovenské maliarstvo v boji o pokrok. K otázkam vývinu sociálnych tendencií v slovenskom umení do roku 1948 [rigorózna práca, PhDr.]. 1/1976 TO, »K

Bachratý, Bohumír: Slovenské výtvarné umenie v rokoch 1965 – 1973. Fakultná úloha UK č. 129.

Ševčíková, Zuzana: Remeselné a výtvarné stvárnenie výplní okenných otvorov [rigorózna práca, PhDr.]. 2/1976 TO, »K

1975

Banáš, Ján: Modernizácia a intenzifikácia štúdia výtvarnej výchovy v pedagogickej príprave učiteľov pre 1. stupeň základnej školy [kandidátska dizertačná práca, CSc.]. 1/1975 T

Felber, Róbert: Ján Szilassy. Jeho život a dielo [rigorózna práca, PhDr.]. 2/1975 TO

Osmitzová, Agneša: Rozvoj strojárskeho designu v podmienkach socialistickej ekonomiky [rigorózna práca, PhDr.]. 3/1975 TO, »K

Paternostro, Zuzana: Počiatky výtvarného školstva na Slovensku a Škola umeleckých remesiel v Bratislave [kandidátska dizertačná práca, CSc.]. 4/1975 T

1974

Rusina, Ivan: Sochárstvo 17. storočia v Bratislave. Kamenná voľná figurálna plastika. 1/1974 T, »K

Smoláková, Mária: Neskorogotický meštiansky dom v banských mestách stredného Slovenska [rigorózna práca, PhDr.]. 2/1974 TO

1959

Bakoš, Oliver: Miesto svetonázoru v tvorbe Edmunda Gwerka. 1/1959 T, »K

1953

Mensatoris, V.: Jozef Hanula. 1/1953 CH

Štěrbová-Dubnická, Elena: Život a tvorba P. M. Bohúňa. 2/1953 CH

[publ. DUBNICKÁ, Elena: Peter M. Bohúň. Život a dielo. Bratislava 1960.]

1952

Cidlinská, L.: Sochárstvo na Slovensku v dobe Márie Terézie. 1/1952 CH

Frolová-Dedečková, O.: Slovenské sochárstvo od roku [?]. 2/1952 CH

Kuric, J.: Postoj študujúcej mládeže k maliarskym výtvarným dielam a jeho psychologicko-pedagogická problematika. 3/1952 CH

Svoboda, J.: Výtvarné umění v díle Jaroslava Vrchlického. 4/1952 CH, »K

Šášky, Ladislav: Klasicistická architektúra na Slovensku. 5/1952 CH

1949

Cibula, J.: Umenie primitívov. 1/1949 CH

Macko, A.: Kreslenie na stupni školopovinnom a jeho socialistická náplň. 2/1949 CH

Sochor, J.: Funkcia zátišia v maliarstve. 3/1949 CH

Vysočan, I.: Umenie a gýč. 4/1949 CH

1948

Bohunický, B.: Slovenské ľudové výtvarné umenie. 2/1948 CH

Castiglione, D.: Farba a priestor. 3/1948 CH

Knotková, E.: Sloh a jeho prejav. 4/1948 CH

Smištík, F.: Lev vo výtvarnom umení praveku a ranej doby dejinnej. 1/1948 CH

1945

Ferdinandy, A.: Téma práce vo výtvarnom umení. 1/1945 CH

1944

Dubnický-Honza, Jaroslav: Univerzitný kostol sv. Jána Krstiteľa v Trnave. 1/1944 CH

[publ. DUBNICKÝ, Jaroslav: Ranobarokový univerzitný kostol v Trnave. Bratislava 1948.]

Marnáyi, M. G.: Baroková plastika v Bratislave. 2/1944 CH

1940

Kálmán, Július: Príspevok k poznaniu života a diela J. B. Klemensa. 1/1940 CH, »K

Zavarský, V. A.: Ideoplastická kresba v dejinách výtvarného umenia. 2/1940 CH, »K

1938

Cincík, Jozef: Barokové freská západného Slovenska v 17. – 18. storočí so zvláštnym zreteľom na činnosť F. A. Maulbertscha. 1/1938 CH

[publ. CINCÍK, Jozef: Barokové freská Jeana Josepha Chamanta a Antona Fr. Maulbertscha na Slovensku. Turč. Sv. Martin 1938.]

Tilkovský, Vojtech: Domenico Skuteczky. Doba, život a dielo. CH

1933

Šmerka, K.: Popis a rozbor renesančních výzdob malířských na průčelích světských staveb v Prachaticích. 1/1933 CH, »K

1927

Cibulka, J.: Starokřesťanské nazírání na umění. 1/1927 CH

1923

Žákavec, František: Chrám znovuzrození. O budovatelích a budově Národního divadla v Praze. 1/1923 CH