Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Personálne obsadenie a konzultačné hodiny

Katedra dejín výtvarného umenia

Vedúca katedry: doc. Mgr. Katarína K o l b i a r z  C h m e l i n o v á, PhD.

Študijný poradca: Mgr. Katarín B e ň o v á, PhD.

Tajomníčka katedry: doc. PhDr. Dana B o ř u t o v á, CSc.

Sekretárka katedry: Mgr. Lea Daňková, miestnosť č. 318

 

Profesori:

 

Docenti:

doc. PhDr. Dana B o ř u t o v á, CSc.

danica.borutova@uniba.sk

- konz. hodiny: utorok 13:30 – 14:15

- konzultáciu mimo konz. hodin si treba vopred dohodnúť osobne alebo na e-mailovej adrese danica.borutova@uniba.sk

 

doc. Mgr. Katarína K o l b i a r z   C h m e l i n o v á, PhD.

katarina.chmelinovauniba.sk

- konz. hodiny: streda 12:00 – 14:00

- konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na e-mailovej adrese: katarina.chmelinova@uniba.sk

 

Odborní asistenti:

PhDr. Štefan O r i š k o, CSc.

stefan.oriskouniba.sk

- konz. hodiny: štvrtok 13:00 – 14:00, konzultácie si treba vopred dohodnúť osobne alebo na mailovej adrese stefan.oriskouniba.sk

Mgr. Katarína B e ň o v á, PhD.

katarina.benovauniba.sk

- konz. hodiny: pondelok 13:00 – 14:00,

- konzultáciu si treba vopred dohodnúť na e-mailovej adrese katarina.benova@uniba.sk

Mgr. Peter B u d a y, PhD.

peter.budayuniba.sk

- konz. hodiny: štvrtok 14:30 – 15:30, konzultáciu si treba vopred dohodnúť na e-mailovej adres: peter.buday@uniba.sk

Mgr. Alexandra K u s á, PhD.

alexandra.kusa@uniba.sk

- konzultáciu si treba vopred dohodnúť na e-mailovej adrese: alexandra.kusa@sng.sk

 

 

Kontakt pre program Erasmus

doc. PhDr. Dana B o ř u t o v á, CSc.

- konz. hodiny: utorok 13:30 – 14:15

- konzultáciu mimo konz. hodin si treba vopred dohodnúť osobne alebo na e-mailovej adrese danica.borutova@uniba.sk

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

Email: danica.borutova@uniba.sk

KVALIFIKÁCIA:

2001: docentúra (habilitačné konanie na FiFUK v Bratislave)

1986 : CSc. (Umenovedný ústav SAV) 

1979: PhDr. (rigorózne konanie na FiF UK v Bratislave)

1971-76: štúdium dejín výtvarného umenia na FiF UK v Bratislave

ZAMESTNANIE:

Od 1996 trvale pracuje na Katedre dejín výtv. umenia, Komenského univerzita v Bratislave (2001-08 vedúca katedry)

1995-96  - kurátor archit. zbierky Slovenskej národnej galérie;

1993-96  - externý prednášateľ na Katedre dejín výtvarného umenia FiFUK 

od 1986   - vedecký pracovník v Umenovednom ústave, teraz Ústav dejín umenia SAV (od 1996 len na čiastkový úväzok)

PROFESIONÁLNA ORIENTÁCIA:

Zameriava sa na dejiny architektúry z hľadiska vývoja ideových konceptov architektonickej tvorby, zvlášť sa zaujíma o problematiku prežívania a reinterpretácie tradičných vzorov a schém, otázky vzťahu tradície a inovácie. Tento odborný záujem sa premieta aj do profilu prednáškovej činnosti na Katedre dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa popri prehľadoch architektúry gréckej a rímskej antiky a obdobia od 17. storočia po súčasnosť venuje problematike dejín architektonických teórií. Vlastný umelecko-historický výskum k histórii architektúry zameriava najmä na obdobie 19. a 20. storočia.

VEDECKO-VÝSKUMNÉ PROJEKTY:

2013 - 2015

Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, projekt VEGA 1/0397/13, zodpovedný riešiteľ (KDVU FiFUK) 2008-10 : Európa a my - my a Európa". Inklúzie európskeho v umení 19. stor. na Slovensku, projekt VEGA č.1/0316/08, zodpovedný riešiteľ (KDVU FiFUK)

2007 - 2013

Architektura a interiérový design ve střední Evropě na počátku 20. století. Josef Hoffmann a Dušan Jurkovič, spoločný projekt Moravskej galérie v Brne, MAK vo Viedni a SNG v Bratislave (v rámci grantového programu EU Culture), participácia na riešení

2005 - 2007

Osobnosti a súvislosti v umení 19. storočia na Slovensku, projekt VEGA 1/2247/05, zodpovedný riešiteľ (KDVI FiFUK)

2004 - 2005

Patrimoine européen ez identités culturelles - Autour de l´Art Nouveau en Europe / Európske dedičstvo a kultúrne identity - Súvislosti Art Nouveau v Európe (hl. koordinátor Catherine Guyot, Paris ; v rámci grantového programu EU Culture), riešiteľ slovenskej časti projektu

2002 - 2004

Umenie ako historická pamäť: Motivácie návratov a tradovania vo výtvarnom umení, projekt VEGA (SAV, spoluriešiteľka)

1999 - 2001

"Umenie Slovenska - jeho historické funkcie" , projekt VEGA č. 2/6015/99, zástupca zodp. riešiteľa (SAV)

1999

Architektonické dedičstvo Slovenska a odkaz Václava Mencla. projekt KEGA č. 81/97, zodpovedný riešiteľ (KDVI FiFUK)

1995 - 1997

Umenie Slovenska okolo roku 1900 / Architektúra, maliarstvo a sochárstvo na Slovensku v rokoch 1890-1920, projekt VEGA č.2/2077/95, zodpovedný riešiteľ (SAV)

1991 - 1993

Architektúra a výtvarné umenie prvej polovice 20. storočia na Slovensku, grantová úloha SAV, participácia na riešení projektu (SAV)

 

PUBLIKÁCIE (výber):

Monografie: Architekt Dušan Samuel Jurkovič (Bratislava Slovart 2009); Dušan Samo Jurkovič - osobnosť a dielo (Bratislava Pallas 1993)

Obsiahle state o vývoji architektúry Slovenska v období prelomu 19. a 20. storočia, resp. v medzivojnovom období publikované ako štúdie v periodikách (Architektúra a urbanizmus, Centropa, Projekt, Herito, Ars ...)

Kapitoly v knihách [20. storočie, Dejiny slovenského výtvarného umenia, ed. Z. Rusinová, Bratislava 2000; Das entfernte Dorf, Moderne Kunst und ethnischer Artefakt, ed. Á. Moravánszky, Wien 2002; Problémy dejín výtvarného umenia Slovenska, ed. J. Bakoš, Bratislava 2002; Architektur Slowakei, Impulse und Reflexion, ed. A. Stiller, Wien, 2003; Autour de l´Art Nouveau en Europe, ed. Catherine Guyot, Paris 2005 / kniha & CD, aj URL (www.archi-art-nouveau.org); Dušan Jurkovič, Architekt a jeho dům, ed. M Lehmannová, Moravská galerie v Brně 2010];

Početné štúdie, články, referáty a prednášky prednesené a uverejnené v zahraničí (zborníky z konferencií, katalógy výstav);

Heslá uverejnené v medzinárodných odborných lexikonoch (Allgemeines Künstler-Lexikon / Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker);

Zostavovateľ a spoluautor zborníkov prezentujúcich výsledky výskumných projektov o umení 19. stor. na Slovensku : Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku, K problematike výskumu dejín umenia 19. storočia (Stimul, Univerzita Komenského Bratislava 2007); Mníchovská akadémia a Slovensko (Zborník príspevkov z konferencie, Stimul, Univerzita Komenského Bratislava, 2010) Zostavovateľ tematických čísel časopisu Ars (1992/1, 1997/1‑3, 2009/2)

 

VÝSTAVY : (hlavný kurátor, resp. autor výstav, autor a zostavovateľ sprievodných publikácií - zborníkov, resp. katalógov)

Architekt Dušan Jurkovič (Bratislava 1993) + reinštalácie : Krakow 1995, Budapest 1995, Ljubljana 1998, · Art Nouveau in Central Europe (Kodaň 1996);

Ehrung der Opfer. Soldatenfriedhöfe des Architekten Dušan Jurkovič (Múzeum sepulkrálnej kultúry v Kasseli 9. 8. - 19. 10. 2014).

 

OCENENIA :

1994

cena časopisu Pamiatky a múzeá (za knihu Dušan Samo Jurkovič - osobnosť a dielo, Bratislava Pallas 1993);

cena Dušana Jurkoviča za teóriu (za prípravu retrospektívnej výstavy a katalógu Architekt Dušan Jurkovič, SNG 1993/94);

2006

cena prof. Martina Kusého (za výskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti teórie a dejín architektúry);

2011

cena prof. Martina Kusého (za knihu Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Bratislava, Slovart 2009).

2015

Cena Pamiatok a múzeí za publikáciu Bella Italia. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, spolu s Katarína Beňová

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., rod. Straková

 

Odborná špecializácia: Stredoeurópske umenie raného novoveku

 

Stručný životopis
2001 - súčasnosť          Katedra dejín umenia FiF Univerzity Komenského v Bratislave
                                   Pozícia: odborný asistent, od 2012 vedúca katedry
                                      
2000 - súčasnosť          Slovenská národná galéria v Bratislave
                                     Pozícia: kurátor Zbierky umenia baroka a Zbierky ikon, čiastkový úväzok 
1998-2001       Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, – interný doktorand, PhD.-2003 
1993-1998       Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, Mgr. štúdium

Doplnkové vzdelanie:
Od 2008 – súdny znalec v odbore 440000 umelecké diela, 440301 umenie výtvarné

Zahraničné štipendijné  pobyty v odbore dejín umenia:

Universytet Jagielonsky Kraków (1999, 2012), Universität Salzburg (2000), Universytet Śląski Katovice (2003), Universytet A. Mickiewicza Poznań (2007), Universidad Complutense de Madrid (2006, 2008), Maison des culture du Monde, Paris (2008),  Universytet Papieski Jana Pavla II Kraków (2013).

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov:

1998 Cena Martina Benku za Diplomovú prácu. STRAKOVÁ (Chmelinová), Katarína: Cechové oltáre farského kostola sv. Michala Archanjela v Skalici

2011 Cena Pamiatok a múzeí za rok 2010 - kategória Výstava: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí (Slovenská národná galéria Bratislava, kurátor Katarína Chmelinová)

2014  Cena Pamiatok a múzeí za rok 2014 - kategória EXPOZÍCIA:  NESTEX, ne/stála expozícia SNG (Slovenská národná galéria Bratislava, kurátori Dušan Buran, Katarína Chmelinová)

 

Granty a projekty:

2016 - 2018  Visegrad University studies Grant No. 61500125 - Museum and galley education in Visegrad region - zodpovedný riešiteľ Mgr. Katarína Chmelinová, PhD. 

2016  MK SR grant MK-549/2016/1.3 – Názov: Thurzovci. Sprievodca po umeleckých pamiatkach, 2016; Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.


2013  MK 7026/2013/1.3 – Pamiatky františkánov z 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka, riešitelia K. Beňová a K. Chmelinová

2010 Visegrad fund Standard Grant project No.:  21020242 - An Industrial Country? Central–Slovakian Mining Towns in 16th–18th century. Exhibition of Slovak National Gallery Bratislavy, zodpovedný riešiteľ: Katarína Chmelinová 

2004-2011 – AHICE – Art historian information from central Europe, MCK Krakov, správca medzinárodného odborného informačného portálu za SR

APVV 51-01754 – Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku, www. Arslexikon.sk, 2005-2007, člen riešiteľského tímu

VEGA 1/2256/05 – Sakrálna rezba raného baroka v Šariši, 2005-2007, vedúca grantu

VEGA 1/4731/ 07 Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia – realita a symbolika, 2007 – 2009, člen riešiteľského tímu

VEGA 1/1416/04 – Výskum hudobných ikonogramov 14. – 19. storočia zo Slovenska, 2004 – 2006, člen riešiteľského tímu

 

Výber publikácií:

Chmelinová Katarína: Skarby baroku. Między Bratysławą a Krakowem = Treasures of the Baroque. Between Bratislava and Krakow. Krakow : Muzeum narodowe w Krakowie, 2017

Chmelinová Katarína (et. al.): Thurzo sprievodca po pamiatkach rodu Bratislava : STIMUL, 2016

Chmelinová Katarína: Experiment Nestex - alebo ako dnes v slovenských podmienkach uchopiť stálu expozíciu. In: Muzeológia a kultúrne dedičstvo . - Č. 1 (2015), s. 21-36

Chmelinová Katarína: Ornament w praktyce artysty zakonnego 19 wieku w Europie Srodkowej Wegry a Konrád Švestka. In: Ornament i dekoracja dzieła sztuki : studia z historii sztuki Warszawa : Stowarzyszenie historyków sztuki, 2015. . - S. 309-319

Chmelinová, Katarína: Umelec v reholi. Konrád Švestka. In: Beňová, K. – Chmelinová, K.:  Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka. Martin 2013, s.38- 63 + katalóg diel

Chmelinová, Katarína : Katolícka obnova a podoby jej umeleckého mecenátu. Bratislava. In: Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí. Chmelinová, K. (ed.),  Slovenská národná galéria Bratislava, 2010, s. 59-103.

Chmelinová, Katarína: Ars inter arma. Slovenská národná galéria Bratislava 2008, 79 str.

Chmelinová, Katarína : Niekoľko otázok k jednému bozku sv. Jozefa. In: Opactwo cystersów w Lubiążu i artyści. Wroclaw: Wyd. Uniwersytetu Wroclawskiego, 2008, s. 277-293.

Chmelinová, Katarína: Beitrag zur Geschichte einer Künstlerfamilie im 18. Jahrhundert in Mitteleuropa. In: Generationen, Interpretationen, Konfrontationen. Bratislava: Ústav dejín umenia SAV, 2007, s. 151-165.

Chmelinová, Katarína: Donators of the Bratislava Loretto Chapel. In: Acta Historiae artium, Tomus XLVII, Budapest 2006, s. 163 – 173.

Chmelinová, Katarína: Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára. katalóg výstavy 24.jún- 28. august 2005 SNG Bratislava 2005. 112 str.

Chmelinová, Katarína: Spišská boltcová rezba 17. storočia a podmienky jej vývoja. In: Gladkiewicz, Ryszard - Homza, Martin: Terra Scepusiensis, Levoča Wroclaw 2003, s. 221-235.

Chmelinová, Katarína: Sochárska rodina Grossovcov zo Spišskej Soboty, SNM - Spišské múzeum, 2002

Celková publikačná činnosť je dostupná na: alis.uniba.sk/search/query

Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Mgr. Katarína Beňová, PhD.

email: katarina.benova@uniba.sk

Odborná špecializácia: Stredoeurópske umenie 19. storočia

Stručný životopis:
2006 - súčasnosť          Katedra dejín umenia FiF Univerzity Komenského v Bratislave
                                     Pozícia: odborný asistent
                                      
2000 - súčasnosť          Slovenská národná galéria v Bratislave
                                     Pozícia: kurátor Zbierky umenia 19. storočia, čiastkový úväzok 
2002-2009       Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, – interný doktorand, PhD.-2010 
1995-2001       Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, Mgr. štúdium

Doplnkové vzdelanie:
Od 2008 – súdny znalec v odbore 440000 umelecké diela, 440301 umenie výtvarné

Zahraničné štipendijné  pobyty v odbore dejín umenia:

2003 ELTE Budapešť, CEEPUS

2004  MTA Budapešť, International Visegrad Grant

2004, 2005 GWZO Leipzig

2005  Universität Wien, International Visegrad Grant

2006 New York University (1 mesiac)

2007 Ecole du Louvre, Paris

2013 Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien (Akcia Slovensko Rakúsko, 6 mesiacov)

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov:

2005 Cena Pamiatok a múzeí za projekt Mednyánszky, Slovenská národná galéria

2015 Cena Pamiatok a múzeí za publikáciu Bella Italia. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, spolu s Dana Bořutová

 

Granty a projekty:

2016  MK SR č. 547/2016/1.3. - Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia.  Kresbový album rodiny Zichy Ferarris, výskum a vydanie publikácie podporené aj grantom Ars Bratislavensis

2015 MK SR Grant č. 2114/2015/4.3.4. - Medzinárodná konferencia - Biedermeier na Slovensku, počiatky moderny, hlavná riešiteľka

2013  MK 7026/2013/1.3 – Pamiatky františkánov z 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka, riešitelia K. Beňová a K. Chmelinová

2013 - 2015  VEGA grant č. 1/0397/13 – Názov: „Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí.“ Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: Mgr. Katarína Beňová, PhD., členovia tímu: PhDr., Štefan Oriško, CSc.; Mgr. Viera Bartková, PhD., Mgr. Eva Kotlároková-Specogna

2010  Višegrádsky fond – Ján Rombauer, 2010, riešiteľ

2008 - 2010  VEGA grant č. 1/0316/08 – Názov: „Európa a my – my a Európa. Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku“. Trvanie 2008 - 2010. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK Bratislava; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice

2005 - 2007  APVV 51-01754 – Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku, www. Arslexikon.sk, člen riešiteľského tímu

2005 - 2007   VEGA grant č. 1/2247/05 – „Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku“. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., SAV; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice.

Výber publikácií:

Beňová, Katarína: In: Hrdina, Martin – Bendová, Eva – Piorecká, Kateřina (eds.): Člověk a společnost 19. století tváŕí v tvář katastrofě. Sborník příspevků z 36. ročníku mezioborového sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 25. – 27. února 2016. Praha : Academia, 2017, s. 296-307.

Beňová, Katarína: Aleš Filip – Roman Musil (eds), Gottfried Lindauer 1839-1926. Pilsen painter of the New Zealand Maori. In: Umění. LXIV, 2016, č. 5, s. 434-436.

Beňová, Katarína: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny ZichyFerarris, Bratislava : Stimul, SNG, 2016.

Beňová, Katarína (ed.): Biedermeier, SNG, Bratislava 2015

Beňová, Katarína (ed.): Domáce a európske súvislosti biedermeiera, Bratislava : Stimul, 2015

Beňová, Katarína: Bratislavský maliar a rodák František Balassa - medzi Bratislavou a Viedňou. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. XXVI. Zostavila Elena Kurincová, Bratislava : Múzeum mesta Bratislavy, 2014, s. 65 – 80

Beňová, Katarína: Czóbel Margit bárónő élete és művészete. In: Markója, Csilla – Bardoly, István: Mednyánszky-Olvasókönyv 3. Enigma, XXI, 2015, č. 82, s. 127 – 148

Markója, Csilla – Bardoly, István – Hessky, Orsolya - Beňová, Katarína: „Ezen tárgyak családi vonatkozása“ – Czóbel-Mednyánszky-kör leveleiből (1888 – 1920), In: Markója, Csilla – Bardoly, István: Mednyánszky-Olvasókönyv 3. Enigma, XXI, 2015, č. 82, s. 71 - 86

Markója, Csilla – Bardoly, István – Hessky, Orsolya - Beňová, Katarína: „Mindenkinek igaza van“ – Levelek Mednyánszkytól, Mednyánszkynak, Mednyánszkyról, In: Markója, Csilla – Bardoly, István: Mednyánszky-Olvasókönyv 3. Enigma, XXI, 2015, č. 82, s. 87 - 113

Beňová, Katarína: Mednyánszky László – A levéltári kutatások új eredményei. In: Markója, Csilla – Bardoly, István: Mednyánszky-Olvasókönyv 2., Enigma, XXI, 2014, č. 81, s. 5 – 20

Markója, Csilla – Bardoly, István – Hessky, Orsolya - Beňová, Katarína: „Az én, az ismert mérték hiányzik“ – Mednyánszky László jegyetfüzeteiből, In: Markója, Csilla – Bardoly, István: Enigma, XXI, 2014, č. 81, s. 88 – 111

Markója, Csilla – Bardoly, István – Hessky, Orsolya - Beňová, Katarína: „Rossz kezekbe kerül“ – Levelek Mednyánszky utolsó bécsi éveiből és hagyatékának sorsáról (1917 – 1921), In: Markója, Csilla – Bardoly, István: Enigma, XXI, 2014, č. 81, s. 112 - 175

Bořutová, Dana - Beňová, Katarína: Niekoľko slov na úvod. In: Bořutová, Dana - Beňová, Katarína: „Bella Italia“. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, Bratislava : Stimul, 2015, s. 5 – 17

Beňová, Katarína: Gróf Anton Apponyi ako veľvyslanec v Ríme. In: Bořutová, Dana - Beňová, Katarína: „Bella Italia“. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, Bratislava : Stimul, 2015, s. 47-62

 

Beňová, Katarína – Specogna Kotláriková, Eva: František von Balassa a jeho pobyt v Ríme. In: Bořutová, Dana - Beňová, Katarína: „Bella Italia“. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, Bratislava : Stimul, 2015, s. 67 - 79

Beňová, Katarína: Vizuálna kultúra Ľudovíta Štúra a štúrovcov v kontexte národných tendencií v habsburskej monarchii. In: Macho, Peter – Kodajová, Daniela (eds.): Ľudovít Štúr. Na hranici dvoch vekov. Život, dielo, doba verzus historická pamäť. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 2015, s. 300 – 315

Beňová, Katarína: Cech (grémium) maliarov, zlatníkov a lakiernikov v Bratislave v 1. polovici 19. storočia. In: Fialová, Ivana – Tvrdoňová, Daniela (eds.): Remeslo má zlaté dno... Cechy, živnosti, manufaktúry a továrne v dejinách Slovenska. Bratislava : Slovenský národný archív, 2015, s. 78 - 90

Beňová, Katarína: Maliarstvo a fotografia na Slovensku v 19. storočí. In: Hojstričová, Jana (ed.): Renesancia fotografie 19. storočia : výskum, vzdelávanie, experiment. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2015, s. 143 - 164

Dominik Skutezky ako portrétista. In: BARANÍKOVÁ, Katarína – BEŇOVÁ, Katarína: Ars et Amor, Labor et Gloria, SSG Banská Bystrica 2014

 

Beňová, Katarína – Chmelinová, Katarína (eds.): Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí na Slovensku a Konrád Švestka, Martin 2013

Beňová, Katarína:  Ars sacra – Sakrálne maliarstvo 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka In: Beňová, Katarína – Chmelinová, Katarína (eds.): Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka, Martin 2013, s. 8-37

Beňová, Katarína – Chmelinová, Katarína: Diela Konráda Švestku v sakrálnych objektoch a zbierkach (jednotlivé heslá). In: Beňová, Katarína – Chmelinová, Katarína (eds.): Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka, Martin 2013, s. 64-183

Beňová, Katarína: Kresby Konráda Švestku v zbierkach SNG bez určenia lokality. In: Beňová, Katarína – Chmelinová, Katarína (eds.): Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka, Martin 2013, s. 184-191

Beňová, Katarína: Biografia Konráda Švestku. In: Beňová, Katarína – Chmelinová, Katarína (eds.): Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka, Martin 2013, s. 192-194

Beňová, Katarína – Chmelinová, Katarína: Bibliografia. In: Beňová, Katarína – Chmelinová, Katarína (eds.): Pamiatky františkánskeho rádu v 19. storočí a Konrád Švestka, Martin 2013, s. 195-199

Beňová, Katarína:  Cyril a Metod vo výtvarnom umení 19. storočia na Slovensku,  In: Studia Academica Slovaca 42, Prednášky XLIX. letnej školy slovenského jazyka a kultúry , Pekarovičová, Jana – Vojtech, Miloslav, Bratislava 2013,  s. 39-58.

Beňová, Katarína: Die visuelle Kultur ungarischer Adeliger und Pressburger im Vormärz. Der Maler und Radierer Ferdinand von Lütgendorff als Porträtist. In: Řezník, Miloš – Velek, Liboš (Hg.): Adelsgeschichte als Elitenforschung. Studien zum Mitteleuropäischen Adel 5, München 2012, s. 179-200

Beňová, Katarína: Konrád Švestka – pictor, sculptor, inaurator arcularum. Profil osobnosti maliara františkánskych kostolov na základe zachovaných diel z umelcovej pozostalosti v zbierke Slovenskej národnej galérie. In: Ročenka SNG v Bratislave – Galéria 2011, Bratislava 2012, s. 45 – 54

Beňová, Katarína: Karol Marko st. a Slovensko. Rané roky jeho tvorby. In: Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis. Levoča: SNM-Spišské múzeum, Levoča, 2012, s. 70-85

Beňová, Katarína – Herucová, Marta: Katalóg diel Jána Jakuba Müllera. In:Novotná, Mária (ed.): Acta Musaei Scepusiensis. Levoča: SNM-Spišské múzeum, Levoča, 2012, s. 52 - 69.

Beňová, Katarína:  Ladislav Mednyánszky a Strážky. In: Mednyánszky zo zbierky Dr. Lea Ringwalda,  Barczi, Július (ed.), SOGA Bratislava 2012, s. 22-41

Bodnárová K. Katarína  - Beňová, Katarína: Osobný fond Eduard Majsch (* 1841 - † 1904). Nové poznatky k histórii bratislavskej rodiny Majschovcov.  In:Bratislava. Zborník Múzea města Bratislavy, zv. 24. Bratislava 2012, s. 203-218

Beňová, Katarína: Barónka Margita Czóbelová – maliarka zo Strážok. In: Pamiatky a Múzeá, 2012, č. 1, s. 29-32

Beňová, Katarína – Bokrowska, Monika: Krst Vajka z Nitrianskej galérie. In: Pamiatky a Múzeá, 2012, č. 4, s. 54-56

Beňová, Katarína (ed.): Ján Rombauer (1782 – 1849). Levoča – Petrohrad – Prešov. SNG Bratislava 2010

Bořutová, Dana - Beňová, Katarína (Eds.): Mníchovská akadémia a Slovensko, Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2010

BEŇOVÁ, Katarína:  Habsburgovci v prvej polovici 19. storočia. Panovnícky portrét v slovenských zbierkach. In: Ars, č. 2, 2009, s. 291-309

Bořutová, Dana – Beňová, Katarína (eds.): Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku, KDVU FiF UK, Bratislava 2007

PhDr. Štefan Oriško, CSc.

PhDr. Štefan Oriško, CSc.

PhDr. Štefan Oriško, CSc.

 

email: stefan.oriskouniba.sk

 

Stručný životopis

 

1970 - 1975: štúdium dejín umenia (veda o výtvarnom umení) na FiF UK v Bratislave

od 1986: pôsobí na Katedre vied o umení a estetiky na FiF UK v Bratislave (od 1990 Katedra dejín výtvarného umenia)

1996: dizertačná práca Románske kamenárstvo a kameňosochárstvo na Slovensku (CSc.)

 

Granty a projekty

2017: MK SR Grant č. 3075/2017/1.3. - Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846-1918). Dejiny-problémy a úlohy-osobnosti. (Peter Buday, Štefan Oriško)

2013 - 2015: Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. Vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc. Grant VEGA č. 1/0397/13, spoluriešiteľ

2014: K typológii a ikonografii náhrobníkov románskeho obdobia zo západného Slovenska. Fakultný grant FiF UK, Bratislava, FG 15/ 2014-11-30

2007 - 2009: Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia - realita a symbolika. Vedúci projektu: PhDr. Jana Bartová, PhD. Grant VEGA č. 1/4731/07, spoluriešiteľ

2005 - 2007: Kaštiele a kúrie na Slovensku. Vedúci projektu: PhDr. Mária Smoláková, CSc. Grant VEGA č. 1/2241/05, spoluriešiteľ

2004 - 2006: Výskum hudobných ikonogramov 14.-19. storočia zo Slovenska. Vedúci projektu: PhDr. Jana Bartová, PhD. Grant VEGA č. 1/1416/04, spoluriešiteľ

 

Publikácie /výber/

 

Š. Oriško: Marián Polonský. Bratislava 1982.

Š. Oriško: Kremnica. Pamiatková rezervácia. Bratislava 1984.

Š. Oriško: K stredovekému vývinu Trenčína. In: Pamiatky a príroda XV, 1985, č.6, 6-10.

Š. Oriško: Mesto Trenčín v 16.- 18.storočí. In: Pamiatky a príroda XV, 1985, č.6, 10-14.

Š. Oriško: Rotunda v Šiveticiach. Predbežné výsledky výskumu  pamiatky. In: Pamiatky a súčasnosť I /XXI/, 1990, č.5-6, 11-13.

Š. Oriško: Poznámky k architektonickej plastike 13.storočia v oblasti banských miest. In: Zborník umelecko-historického kolokvia  Ilja, kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica 1995, nestr.

Š. Oriško: Kamenný fragment z Bíne-Apáti: tzv. palmetový štýl a začiatky románskeho kamenosochárstva na Slovensku. In: Ornament a štýl, Bratislava 1996, 86-101.

Š. Oriško: Kríž z Rusoviec. In: Pamiatky a múzeá 1996, č.3, 38-41.

Š. Oriško: Dva neskororománske kamenné fragmenty z dolného Považia /Nové Mesto nad Váhom a Šintava/. In: Pamiatky a múzeá 1997, č.3, 52-54.

Š. Oriško: Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach. In: Archaelogia Historica 22/97, Brno 1997, 29-38.

Š. Oriško: K novším nálezom stredovekej nástennej maľby v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Zborník zo seminára ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, Trnava 1998, 3-8.

Š. Oriško: Kostol klarisiek v Trnave. Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku. In: Archaelogia Historica 23/98, Brno 1998, 353-368.

Š. Oriško: Románska stavebná plastika a kameňosochárstvo na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá 1999, č.2, 39-45.

Š. Oriško: Výsledky výskumu kostola v Rakovnici. Poznámky k stredovekým dedinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri. In: Archaeologia Historica 24/99, Brno 1999, 333-344.

Š. Oriško: Špitálsky kostol sv.Heleny v Trnave. Príspevok k poznaniu stredovekého vývinu kostola. In: Archaeologia Historica 25/2000, Brno 2000, 245- 252.

Š. Oriško: Kostol Všetkých svätých v Dechticiach: pokus o novú interpretáciu architektúry a maliarskej výzdoby. In: ARS 1-3/ 2000, 1-32.

Š. Oriško: Poznámky k románskemu reliéfnemu torzu z Nitry / tzv. torzo s donátorom. In: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Bratislava 2000, 59-72.

Š. Oriško: Príspevok k problematike kamenárskej výzdoby profánnych stavieb v neskororománskom období na Slovensku. In: Archaeologia Historica 27/2002, Brno 2001, 641-648.

Š. Oriško: K počiatkom románskeho kameňosochárstva na Slovensku (Najstaršie pamiatky, problémy výskumu). In: ARS 2002/1-3, 3-48.

Š. Oriško: K problematike výzdoby dedinských kostolov v románskom období na Slovensku (so zameraním na podiel kamenárstva). In: Zborník FFUK  Musaica XXIV, Bratislava 2003, 167-191.

Š. Oriško: Kameňosochárstvo stredoveku: poznámky k problémom výskumu a interpretácie. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Katalóg výstavy, Slovenská národná galéria, ed. Buran, D., Bratislava 2003, 110-121.

Š. Oriško: K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši. (Jednopriestorový kamenný dom). In: Archaeologia Historica 29/2004, Brno 2004, 267- 281.

Š. Oriško: Dedinský kostol v Boldogu. (Modelový príklad premien kamenárskych súčastí v štruktúre kostola románskeho obdobia). In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Bratislava 2004, 19-42.

Š. Oriško: Stredoveké umenie na Slovensku. In: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Žigo, Pavol a kol., Academic Electronic Press, Bratislava 2004, 243-256.

Š. Oriško: Prvé stredoveké stavby žobravých reholí na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá 2004, č.1, 15-22.

Š. Oriško Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc. In: Archaeologia Historica 30/2005, Brno 2005, 507-516.

Š. Oriško: K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch. (Kameňosochárske fragmenty z piešťanského kostola v zahraničných zbierkach). In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Zborník zo seminára ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, Trnava 2005, 39-46.

Š. Oriško: Dominikánsky kostol v Košiciach. Možnosti a problémy interpretácie počiatkov stavby. In: Galéria 2004 2005. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Bratislava 2006, 9–21.

Š. Oriško: Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch. In: Archaeologia Historica 31/2006, Brno 2006, 333-344.

Š. Oriško: Trnava – Bratislava – Viedeň – stavebná plastika farského kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Pocta Karolovi Kahounovi. Súvislosti slovenského umenia. Jubilejný zborník 3. Bratislava 2006, 49–66.

Š. Oriško: Stredoveké umenie na Slovensku. In: Slovensko/ Dejiny – Hudba - Jazyk, Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí. Bratislava 2006, 275–296.

Š. Oriško: Sigismundus Rex et Imperator. Úvahy nad výstavou umenia žigmundovskej doby. In: ARS 39, 2006, č. 1, 31-52.

Š. Oriško: K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave. (Architektúra kostola v stredoveku). In: Archaeologia Historica 32/2007, Brno 2007, 353 - 365.

Š. Oriško: Stredoveké okenné kružby kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. Trnava 2007, 112–122.

Š. Oriško: K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku. In: Archaeologia Historica, 33, 2008, 267-280.

Š. Oriško: K dispozičnému typu stredovekého kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Trnava-Turčianske Teplice 2008, 9–21.

Š. Oriško: Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku. (Niektoré problémy výskumu). In: Archaeologia historica, 34, Brno 2009, 733-744.

Š. Oriško: Románske umenie na Slovensku. In: Dobrotková Marta a kol.: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Trnava 2009, 56-115.

Š. Oriško: Stredoveká architektúra mendikantov v Trnave a ďalších mestách na Slovensku. (Poznámky k architektúre žobravých reholí). In: Trnava a počiatky stredovekých miest. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12. Trnava 2009, 135-144.

Š. Oriško: Románsky kostol v Bíni. Dielenské vzťahy, stavebná plastika a dispozičná štruktúra kostola. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Meřínskému k 60. narozeninám. Praha 2010, 285-301.

Š. Oriško: K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. In: Archaeologia historica, 35/2010/1-2, Brno 2010, 303-309.

Š. Oriško: Stredoveká výmaľba kostola v Martinčeku: problémy umeleckohistorickej interpretácie a podnety interdisciplinárneho výskumu. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Bratislava 2010, 99-121.

Š. Oriško: K problematike lettnerov v mendikantskej architektúre na Slovensku. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 22. Bratislava 2010, 306-317.

Š. Oriško: K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách. In: Archaeologia historica, 36/2011/ č. 2, Brno 2011, 409-422.

Š. Oriško: K problému kaplnky Zvolenského zámku. In: Archaeologia historica, 37/2012/ č. 2, Brno 2012, 595 - 605.

Š. Oriško: Stredoveké kaplnky na slovenských hradoch — stav a možnosti výskumu. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 24, Bratislava 2012, 97-110.

Š. Oriško: : Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Archaeologia historica, 38/2013/ č. 2, Brno 2013, 369-377.

Š. Oriško: Sochárska výzdoba západného portálu Baziliky sv. Mikuláša v Trnave - nálezy a hypotézy. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 16. Trnava 2013, 31-38.

Š. Oriško:  Anna Horváthová a jej hlinené objekty. Kapitola v monografii: Alexander Balogh, Dana Doricová, Štefan Oriško: Anna Horváthová. Hlinené objekty, kresby, maľby. Petrus : Bratislava 2015, s. 26-57.

Š. Oriško:  Dokumentovanie pamiatok v 2. polovici 19. storočia. K úlohám a funkciám kresbového dokumentovania pamiatok — so vzťahmi k Slovensku. In: „Bella Italia“. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itália a vývinom umenia na Slovensku. Eds. Dana Bořutová - Katarína Beňová. Stimul: Bratislava 2015, s. 157-171.

Š. Oriško:  Poznámky k typológii a ikonografii náhrobníkov románskeho obdobia zo západného Slovenska. In: Epigraphica & Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Ed. Jiří Roháček. Artefactum: Praha 2015, s. 13-34.

Š. Oriško: Architektúra. In: Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. Ed. Katarína Vošková. Spolok Banskej Štiavnice ´91 : Banská Štiavnica 2017, s. 55-89.

 

 

 

Mgr. Peter Buday, PhD.

Mgr. Peter Buday, PhD.

Email: peter.buday@uniba.sk

Štúdium:

od 2014: pôsobí na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK

2009 – 2014: doktorandské štúdium, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU

2008 – 2014: pracovník Pamiatkového úradu SR

2003 – 2008: štúdium na Katedre vedy o výtvarnom umení FiF UK

 

Granty:

2017: MK SR Grant č. 3075/2017/1.3. - Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846-1918). Dejiny-problémy a úlohy-osobnosti. (Peter Buday, Štefan Oriško)

2011-2013: Michal Milan Harminc – od historizmov k moderne a funkcionalizmu, grant VEGA č. 1/0417/11, spoluriešiteľ

 

Publikácie:

P. Buday: Časopis Forum ako dokument kultúry a spoločenského diania v medzivojnovom období. In: Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave – Galéria 2007-2008. Zostavili V. Büngerová a A. Kusá. Bratislava: SNG 2009, s. 63 - 68.

P. Buday: Nerealizované návrhy pamätníkov z Rigeleho pozostalosti. In: Acta Museologica Hungarica III (2009). Zborník SNM – Múzea kultúry Maďarov na Slovensku. Bratislava – SNM a OZ Tradície a hodnoty 2010, s. 133 – 136.

P. Buday: Kaštieľ v Močenku v archívnych prameňoch. In: Pamiatky a múzeá, 59, č. 4, 2010, s. 50 - 54.

P. Buday: Neznáme renovácie Kaplnky sv. Jána Evanjelistu v Bratislave. In: Pamiatky a múzeá, 60, č. 1, 2011, s. 51 – 54.

P. Buday: Predbežné poznámky k výskumu budapeštianskych prác Milana Michala Harminca. In: Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, č. 45, 2011, s. 16 – 18.

P. Buday: František Florián Rómer (1815 Bratislava – 1889 Oradea). In: Monumentum revue, 1, č. 2, 2012, s. 40 – 43.

P. Buday: Poznámky k vybraným osobnostiam bratislavskej architektúry okolo roku 1900. Franz Wimmer, Jenő Schiller, Gyula Schmidt, Jenő Soós. In: Architektúra a urbanizmus, 46, 2012, č. 1-2, s. 55 – 67.

P. Buday: Liber mortuorum nitrianskych františkánov. In: Pamiatky a múzeá, 61, 2012, č. 2, s. 16-18.

P. Buday: K stavebným dejinám františkánskeho kostola v Bratislave. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy. XXIV. (2012) Zostavili: Peter Hyross a Elena Kurincová, s. 29-51.

Buday, P. – Chalmovská, M. – Kalová, P. - Kirinovičová, N. – Rössnerová, A. - Sekula, R. - Sudová, E. – Talamon, L. - Váňová, J.: Kuffnerovský hospodársky komplex. Mesto Sládkovičovo 2012

D. Baroková - P. Buday: K stavebnému vývinu Kostola sv. Mikuláša v Podhradí. In: Bratislava. Zborník Mestského múzea. Zväzok XXV. 2013. Zostavili Peter Hyross, Elena Kurincová, s. 139 – 156.

P. Buday: Premeny Pezinského hradu vo svetle prameňov. In: Historika. Malokarpatský historický občasník, 1, 2013, č. 2, s. 22 – 27.

P. Buday J. - Pohaničová: Adalékok egy alapító életművének ismeretéhez. Adatok Harminc M. Mihály budapesti építészeti irodájának tevékenységéről (1897–1916) In: Építés – Építészet-tudomány, 41, marec 2013, č. 1-2, s. 115 – 144.

P. Buday: Obnova „Pribinovho kostola“ na Nitrianskom hrade v rokoch 1931 až 1933. In: Monumentum Revue, 2, č. 1, 2013, s. 2 - 6.

G. Borzová - P. Buday – M. Lašut: Skvosty Močenka. Obec Močenok, FOMI Martin 2013

P. Buday: Stavebné dejiny kalvínskeho kostola v Bratislave. Bratislava: Cirkevný zbor Reformovanej kresťanskej cirkvi 2013

P. Buday: Imrich Henszlmann, pamiatkar. In: Monumentum revue, 2, 2013, č. 2, s. 44 – 47.

P. Buday: Prvá svetová vojna na stránkach dobovej odbornej tlače. In: Monumentum revue, 3, 2014, č. 1, s. 37 – 39.

P. Buday: A pozsonyi református templom építésének története. Bratislava: Cirkevný zbor reformovanej kresťanskej cirkvi 2014

Pohaničová, Jana – Buday, Peter: Storočie Feiglerovcov. Bratislava: Trio Publishing 2015

Buday, P.: (preklad: Lóránt Talamon, Peter Buday) Ed. Sudová, Eva: Diószeghy Kuffner Károly báró öröksége Diószegen.Diószeg / Sládkovičovo: O. Z. Ponvágli 2015, 175 s.

Buday, P.: Z kláštora do „chrámu vied.“ In: Pamätnica gymnázia v Leviciach 1815 – 2015. Zostavili Ľubica Opaterná a Ladislav Vincze. Levice: Gymnázium Andreja Vrábla 2015, s. 66 – 73.

Buday, P.: (preklad) Fieber, Henrich: Psychológia reštaurovania pamiatok I. In: Monument revue, 4, 2015, č. 1, s. 60 – 63.

Buday, P.: Slovom a činom – Szóvaléstettel.In: Monument revue, 4, 2015, č. 1, s. 66.

Buday, P.: Míľniky – Mérföldkövek XIX. In: Monument revue, 4, 2015, č. 1, s. 67.

Buday, P.: K dejinám a hodnotám evanjelického cintorína na Lazovnej ulici v Banskej Bystrici. In: Monumentorumtutela / Ochrana pamiatok 25, 2015, s. 38 – 49.

Buday, Péter – Csuthy,András: Nagycétény és Nemes pannszakrális kisemlékei és egy ébemlékjelei. In: Acta Ethnologica Danubiana - Az Etnológiai Központ Évkönyve 17, 2015, s. 169 - 204.

Buday, P.: Poznámky k životu a dielu Františka Floriána Rómera. In: Bratislava – Zborník Múzea mesta Bratislavy XXVII, 2015. Zostavil Štefan Gaučík, s. 11 – 27.

Buday, P.: Editorial. In: Monument revue, 5, 2016, č. 1, s. 1.

Buday, P.: Arnold Ipolyi: Obrazy z ciest po Žitnom ostrove (preklad). In: Monument revue, 5, 2016, č. 1, s. 78 – 81.

Buday, P.: Tivadar Ortvay a starostlivosť o pamiatky v Bratislave pred rokom 1918. In: Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy, zv. XXVIII, 2016, s. 49 – 61.

Buday, P.: K dokumentácii a ochrane pamiatok na Gemeri pred rokom 1918. Zborník konferencie Najnovšie poznatky z výskumov stredovekých pamiatok na Gotickej ceste, Rožňava, 11. 8. 2016.

Buday, P.: František Sysel a Slovensko. In: (ed.) Jemelková, Simona: Pod kůžíMarsya. Restaurátor a malíř František Sysel (1927–2013). Katalóg výstavy, Muzeumumění Olomouc – Arcidieceznímuzeum Kroměříž, 7. 4. – 8. 6. 2017. Kroměříž: NPÚ-ÚPS a Muzeumumění Olomouc, s. 26–35.

Buday, P.: Heslá: Okruh Majstra Pavla z Levoče: Oltár Zvestovania Panne Márii (Chyžné), s. 78, s. 80; Legenda sv. Ladislava (Bijacovce), s. 89 – 90; Reliéf Narodenia Pána (Bardejov), s. 90 – 91; Legenda sv. Ladislava (Veľká Lomnica), s. 91 – 92; Spišsko-šarišský rezbár: Oltár sv. Kozmu a Damiána zo Šiby, s. 100 – 101; Nástenné maľby a štuková dekorácia (Kočín-Lančár), s. 101 – 102; Okruh majstra Pavla z Levoče: Krucifix s erbom mesta Lipany (Lipany), s. 102 – 103.

Buday, P.: Reštaurovanie Legendy sv. Ladislava vo Veľkej Lomnici v rokoch 1962 – 1967. In: Monument revue, 5, 2016, č. 2, s. 7–11.

Buday, Peter – Vošková, Katarína: Banská Štiavnica v 19. a na začiatku 20. storočia. In: (ed.) Vošková, Katarína: Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici – klenot neskorej gotiky na Slovensku. Banská Štiavnica: Spolok Banskej Štiavnice ´91 2017, s. 261 – 263.

Buday, P.:  Neogotika a historizmy. In: (ed.) Vošková, Katarína: Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici – klenot neskorej gotiky na Slovensku. Banská Štiavnica: Spolok Banskej Štiavnice ´91 2017, s. 269 – 285.

Buday, P.: Dejiny Kostola sv. Mikuláša vo Veľkých Zlievcach. Obec Veľké Zlievce 2017

Buday, P.: A nagyzellő i Szen tMiklós-templom története. Nagyzellő (Veľké Zlievce) község 2017

Mgr. Alexandra Kusá, PhD.

Mgr. Alexandra Kusá, PhD.

Mgr. Alexandra Kusá, PhD.

Email: alexandra.kusa@sng.sk

Odborná asistentka

 

Stručný životopis
2006 - súčasnosť        Katedra dejín umenia FiF Univerzity Komenského v Bratislave
                                     Pozícia: odborný asistent
                                      
2000 - súčasnosť       Slovenská národná galéria v Bratislave
                                     Pozícia: kurátorka, od 2009 generálna riaditeľka
2001-2004       Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, – interný doktorand, PhD.-2004 
1993-1998       Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, Mgr. štúdium

Vedecká profilácia:

Venuje sa umeniu 20. storočia, okrem aktuálneho umenia je jej historickou špecializáciou predovšetkým tzv. sorela - umenie a kultúra „stalinských“ 50. rokov, v roku 2012 ju predstavila  výstavou Prerušená pieseň. K prvým veľkým kurátorským projektom patrila spolupráca s Petrou Hanákovou a návrh výstavy pre Benátske Bienále (1999), kde v Česko+slovenskom pavilóne tetovali slovenské umenie navždy a zadarmo. Pracuje aj v Slovenskej národnej galérii aktuálne ako jej riaditeľka, na Katedre dejín umenia FF UK je jej doménou umenie 20. storočia s dôrazom na prácu kurátora a výstavný rozmer (dejín) umenia.