Členovia katedry

Personálne obsadenie a konzultačné hodiny

Katedra dejín výtvarného umenia

Vedúca katedry: doc. Mgr. Katarína B e ň o v á, PhD.

Študijný poradca: Mgr. Peter B u d a y, PhD.

Tajomníčka katedry: doc. PhDr. Dana B o ř u t o v á, CSc.

Sekretárka katedry: Mgr. Jaroslava C e d z o v á

(m. č. G 318, jaroslava.cedzova@uniba.sk)

 

Profesori:

 

Docenti

doc. Mgr. Katarína B e ň o v á, PhD.

tel.: 421 2 9013 2156

katarina.benovauniba.sk

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 14:00, konzultáciu si treba vopred dohodnúť na uvedenej e-mailovej adrese.

 

doc. PhDr. Dana B o ř u t o v á, CSc.

tel.: 421 2 9013 2283

danica.borutova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: utorok, 12:30 – 13:15, konzultáciu je žiaduce si vopred dohodnúť na uvedenej mailovej adrese.

 

doc. Mgr. Katarína K o l b i a r z   C h m e l i n o v á, PhD.

tel.: 421 2 9013 2156

katarina.chmelinovauniba.sk

Konzultačné hodiny: streda, 12:00 – 14:00

Konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na uvedenej e-mailovej adrese.

 

Odborní asistenti

Mgr. Peter B u d a y, PhD.

tel.: 421 2 9013 2284

peter.budayuniba.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok, 14:30 – 15:30, konzultáciu si treba vopred dohodnúť na uvedenej e-mailovej adrese

 

Mgr. Andrea  E u r i n g e r  B á t o r o v á, PhD.

tel.: 421 2 9013 2200 

andrea.batorova@uniba,sk

Konzultácie: po dohode e-mailom

 

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.

Konzultačné hodiny: utorok, 14:10 - 15:10

veronika.pichanicovauniba.sk 

 

Doktorandi:

Mgr. Jana Garaiová, m. č. G 372

tel.: 421 2 9013 2285

jana.garaiovauniba.sk

 

Kontakt pre program Erasmus

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.

 

 

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

Kabinet: G 321

Konzultačné hodiny: utorok, 13.30 – 14.15

Tel.: 421 2 9013 2283

Mail: danica.borutovauniba.sk

 

Odborné zameranie

Zameriava sa na dejiny architektúry z hľadiska vývoja ideových konceptov architektonickej tvorby, zvlášť sa zaujíma o problematiku prežívania a reinterpretácie tradičných vzorov a schém, otázky vzťahu tradície a inovácie. Tento odborný záujem sa premieta aj do profilu prednáškovej činnosti na Katedre dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa popri prehľadoch architektúry gréckej a rímskej antiky a obdobia od 17. storočia po súčasnosť venuje problematike dejín architektonických teórií. Vlastný umelecko-historický výskum k histórii architektúry zameriava najmä na obdobie 19. a 20. storočia.

 

Vyučovanie

A-boDU-002/00 

Dejiny antickej architektúry

A-boDU-008/15 

Metodická príprava

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-020/00 

Dejiny architektúry 17. a 18. storočia

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-boDU-026/00 

Dejiny architektúry 19. a 20. storočia

A-boDU-028/00

Analýza výtvarného diela 3: architektúra

A-boDU-095/15 

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-boDU-102/16 

Vybrané kapitoly z dejín modernej architektúry

A-moMK-006/15

Kapitoly z dejín umenia 1

A-moMK-023/15

Kapitoly z dejín umenia 4

 

O pedagógovi

Kvalifikácia

2001: docentúra (habilitačné konanie na FiFUK v Bratislave)

1986: CSc. (Umenovedný ústav SAV) 

1979: PhDr. (rigorózne konanie na FiF UK v Bratislave)

1971 – 76: štúdium dejín výtvarného umenia na FiF UK v Bratislave

 

Zamestnanie

od r. 1996 trvale pracuje na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK (v r. 2001 – 08 vedúca katedry)

1995 – 96: kurátor architektonickej zbierky Slovenskej národnej galérie

1993 – 96: externý prednášateľ na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK 

od 1986: vedecký pracovník v Umenovednom ústave, teraz Ústav dejín umenia SAV (od 1996 len na čiastkový úväzok)

 

Granty

2013 – 2015: VEGA, č. 1/0397/13, Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, zodpovedný riešiteľ (KDVU FiF UK)

2008 – 2010: VEGA č.1/0316/08, Európa a my - my a Európa. Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku, zodpovedný riešiteľ (KDVU FiF UK)

2007 – 2013: Architektura a interiérový design ve střední Evropě na počátku 20. století. Josef Hoffmann a Dušan Jurkovič. Spoločný projekt Moravskej galérie v Brne, MAK vo Viedni a SNG v Bratislave (v rámci grantového programu EU Culture), participácia na riešení.

2005 – 2007: VEGA, č. 1/2247/05, Osobnosti a súvislosti v umení 19. storočia na Slovensku, zodpovedný riešiteľ (KDVI FiF UK)

2004 – 2005: Patrimoine européen ez identités culturelles - Autour de l´Art Nouveau en Europe / Európske dedičstvo a kultúrne identity - Súvislosti Art Nouveau v Európe (hl. koordinátor Catherine Guyot, Paris; v rámci grantového programu EU Culture), riešiteľ slovenskej časti projektu

2002 – 2004: VEGA, Umenie ako historická pamäť: Motivácie návratov a tradovania vo výtvarnom umení (SAV, spoluriešiteľ) 

1999 – 2001: VEGA, č. 2/6015/99, Umenie Slovenska - jeho historické funkcie, zástupca zodp. riešiteľa (SAV)

1999: KEGA, č. 81/97, Architektonické dedičstvo Slovenska a odkaz Václava Mencla,  zodpovedný riešiteľ (KDVU FiF UK)

1995 – 1997: VEGA, č. 2/2077/95, Umenie Slovenska okolo roku 1900 / Architektúra, maliarstvo a sochárstvo na Slovensku v rokoch 1890-1920, zodpovedný riešiteľ (SAV)

1991 – 1993: grantová úloha SAV, Architektúra a výtvarné umenie prvej polovice 20. storočia na Slovensku, participácia na riešení projektu (SAV)

 

Výstavy

Hlavný kurátor, resp. autor výstav, autor a zostavovateľ sprievodných publikácií - zborníkov, resp. katalógov

Architekt Dušan Jurkovič (Bratislava 1993, reinštalácie: Krakow 1995, Budapest 1995, Ljubljana 1998)

Art Nouveau in Central Europe (Kodaň 1996)

Ehrung der Opfer. Soldatenfriedhöfe des Architekten Dušan Jurkovič (Múzeum sepulkrálnej kultúry v Kasseli 9. 8. - 19. 10. 2014).

 

Ocenenia

2015

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za publikáciu Bella Italia. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí (spolu s Katarínou Beňovou) 

2011

Cena prof. Martina Kusého za knihu Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Bratislava, Slovart 2009

2006

Cena prof. Martina Kusého za výskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti teórie a dejín architektúry

1994

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za knihu Dušan Samo Jurkovič - osobnosť a dielo, Bratislava: Pallas 1993

Cena Dušana Jurkoviča za teóriu, za prípravu retrospektívnej výstavy a katalógu Architekt Dušan Jurkovič, SNG, 1993/94


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

Kabinet: G 322

Konzultačné hodiny: streda, 12:00 – 14:00

Tel.:  421 2 9013 2156

Mail:  katarina.chmelinovauniba.sk

 

Odborné zameranie

Stredoeurópske umenie raného novoveku.

 

Vyučovanie

A-boDU-001/00

Dejiny antického maliarstva a sochárstva

A-boDU-003/00

Seminár z dejín umenia antiky

A-boDU-006/00

Ikonografia antického umenia

A-boDU-016/00

Ikonografia novovekého umenia

A-boDU-015/00

Analýza výtvarného diela 1: maliarstvo, sochárstvo

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-019/00

Dejiny maliarstva a sochárstva 17. a 18. storočia

A-boDU-021/00

Seminár z dejín umenia 17. a 18. storočia

A-boDU-022/00 

Analýza výtvarného diela 2: maliarstvo, sochárstvo

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-boDU-095/15

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-boDU-105/16 

Voliteľný kurz z umenia baroka (Podoby baroka vo Francúzsku)

A-moMK-006/15

Kapitoly z dejín umenia 1

A-moMK-023/15

Kapitoly z dejín umenia 4

A-boDU-03/19/19

Painting and sculpture of the 17th and 18th centuries

 

O pedagógovi

Stručný životopis

od r. 2001 Katedra dejín umenia FiF Univerzity Komenského v Bratislave, odborný asistent, v r. 2012 - 2020 vedúca katedry

od r. 2000 Slovenská národná galéria v Bratislave, kurátor Zbierky umenia baroka a Zbierky ikon, čiastkový úväzok

1998 – 2001: Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, interný doktorand (PhD.-2003)

1993 – 1998: Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, Mgr. štúdium

Doplnkové vzdelanie

od 2008 – súdny znalec v odbore 440000 umelecké diela, 440301 umenie výtvarné

Zahraničné štipendijné  pobyty v odbore dejín umenia

Universytet Jagielonsky Kraków (1999, 2012), Universität Salzburg (2000), Universytet Śląski Katovice (2003), Universytet A. Mickiewicza Poznań (2007), Universidad Complutense de Madrid (2006, 2008), Maison des culture du Monde, Paris (2008),  Universytet Papieski Jana Pavla II Kraków (2013).

 

Granty a projekty

2019, MK SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5237/2019-423 - Názov: Umelecký mecenát okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z doby neskorého osvietenstva na Slovensku. Zodpovedné riešiteľky: Mgr. Katarína Beňová, PhD.; doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

2016 – 2021, Visegrad University studies Grant No. 61500125 - Museum and gallery education in Visegrad region - zodpovedný riešiteľ Mgr. K. Chmelinová, PhD. 

2016, MK SR, grant MK-549/2016/1.3 – Thurzovci. Sprievodca po umeleckých pamiatkach. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

2013, MK SR, grant MK 7026/2013/1.3 – Pamiatky františkánov z 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka, riešitelia K. Beňová a K. Chmelinová

2010, Visegrad fund Standard Grant project No. 21020242 - An Industrial Country? Central – Slovakian Mining Towns in 16th–18th century. Exhibition of Slovak National Gallery Bratislavy, zodpovedný riešiteľ: Katarína Chmelinová 

2004 – 2011, AHICE – Art historian information from central Europe, MCK Krakov, správca medzinárodného odborného informačného portálu za SR

2005 – 2007, APVV 51-01754, Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku, www. Arslexikon.sk, člen riešiteľského tímu

2005 – 2007, VEGA 1/2256/05, Sakrálna rezba raného baroka v Šariši, vedúca grantu

2007 – 2009, VEGA 1/4731/ 07, Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia – realita a symbolika, člen riešiteľského tímu

2004 – 2006, VEGA 1/1416/04, Výskum hudobných ikonogramov 14. – 19. storočia zo Slovenska, člen riešiteľského tímu

 

Ocenenia

2014

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2014 v kategórii Expozícia: NESTEX, ne/stála expozícia SNG (Slovenská národná galéria Bratislava, kurátori Dušan Buran, Katarína Chmelinová)

2011

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2010 v kategórii Výstava:Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí (Slovenská národná galéria Bratislava, kurátor Katarína Chmelinová) 

1998 

Cena Martina Benku za Diplomovú prácu. STRAKOVÁ (Chmelinová), Katarína: Cechové oltáre farského kostola sv. Michala Archanjela v Skalici. 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Kabinet: G 322

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 14:00

Tel.: 421 2 9013 2156

Mail: katarina.benovauniba.sk

 

Odborné zameranie 

Stredoeurópske umenie 19. storočia

 

 

 

 

A-boDU-4/18 

Historická fotografia – teória a prax 1

A-boDU-5/18 

Historická fotografia – teória a prax 2

A-boDU-005/15

Proseminár z dej. umenia 2: maliarstvo a sochárstvo, výtvarné techniky

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-018/00 

Dejiny umeleckých remesiel 1

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-boDU-024/00 

Dejiny umeleckých remesiel 2

A-boDU-025/00

Dejiny maliarstva a sochárstva 19. a 20. storočia

A-boDU-027/00 

Seminár z dejín umenia 19. a 20. storočia

A-boDU-030/00 

Dejiny umeleckých remesiel 3

A-boDU-095/15

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-boDU-107/16

Centrá umenia a kultúry v Európe počas 19. storočia

A-boDU-112/16 

Z dejín výtvarného umenia 20. storočia na Slovensku

A-moMK-023/15

Kapitoly z dejín umenia 4

 

O pedagógovi

Stručný životopis

od r. 2006 Katedra dejín umenia FiF Univerzity Komenského v Bratislave, pozícia: odborný asistent, od decembra 2020 vedúca katedry

od r. 2000 Slovenská národná galéria v Bratislave, pozícia: kurátor Zbierky umenia 19. storočia, čiastkový úväzok

2002 – 2009: Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, interný doktorand (PhD., 2010)

1995 – 2001: Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, Mgr. štúdium

Doplnkové vzdelanie

Od r. 2008 – súdny znalec v odbore 440000 umelecké diela, 440301 umenie výtvarné

Zahraničné štipendijné pobyty v odbore dejín umenia

ELTE Budapešť, CEEPUS (2003); MTA Budapešť, International Visegrad Grant (2004); GWZO Leipzig (2004, 2005); Universität Wien, International Visegrad Grant (2005); New York University (2006); Ecole du Louvre, Paris (2007); Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien (Akcia Slovensko Rakúsko, 2013)

 

Granty

2019MK SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5237/2019-423 - Názov: Umelecký mecenát okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z doby neskorého osvietenstva na Slovensku. Zodpovedné riešiteľky: Mgr. Katarína Beňová, PhD.; doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

2016, MK SR, č. 547/2016/1.3: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferarris, výskum a vydanie publikácie podporené aj grantom Ars Bratislavensis

2015, MK SR, č. 2114/2015/4.3.4: Medzinárodná konferencia - Biedermeier na Slovensku, počiatky moderny, hlavná riešiteľka

2013,  MK SR, č. 7026/2013/1.3: Pamiatky františkánov z 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka, riešitelia K. Beňová a K. Chmelinová

2013 – 2015, VEGA, č. 1/0397/13: Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: Mgr. Katarína Beňová, PhD., členovia tímu: PhDr., Štefan Oriško, CSc.; Mgr. Viera Bartková, PhD., Mgr. Eva Kotláriková-Specogna

2010, Višegrádsky fond – Ján Rombauer, riešiteľ

2008 – 2010, VEGA, č. 1/0316/08: Európa a my – my a Európa. Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku. Trvanie 2008 - 2010. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK Bratislava; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice

2005 – 2007, APVV, č. 51-01754: Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku, www. Arslexikon.sk, člen riešiteľského tímu

2005 – 2007, VEGA, č. 1/2247/05: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., SAV; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice.

 

Ocenenia

2015 

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za publikáciu Bella Italia. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, spolu s Dana Bořutová 

2005 

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za projekt Mednyánszky, Slovenská národná galéria

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

PhDr. Štefan Oriško, CSc.

PhDr. Štefan Oriško, CSc.

Kabinet: G 323

Konzultačné hodiny: štvrtok, 13.00 - 14.00

Tel.: 421 2 9013 2286

Mail: stefan.oriskouniba.sk

 

Odborné zameranie

Architektúra a umenie stredoveku, pamiatková ochrana

 

 

Vyučovanie

A-boDU-004/00

Proseminár z dejín umenia 1: architektúra

A-boDU-007/00 

Dejiny stredovekého maliarstva a sochárstva

A-boDU-008/00 

Dejiny stredovekej architektúry

A-boDU-009/00

Seminár z dejín umenia stredoveku

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-boDU-029/00

Úvod do pamiatkovej starostlivosti

A-boDU-041/00

Ranokresťanské umenie

A-boDU-042/00

Umenie raného stredoveku

A-boDU-044/00

Gotická architektúra

A-boDU-080/09

Kapitoly zo stredovekého umenia v Uhorsku

A-boDU-095/15

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-moMK-010/15

Kapitoly z dejín umenia 2

 

O pedagógovi

Stručný životopis

1970 - 75: štúdium dejín umenia (veda o výtvarnom umení) na FiF UK v Bratislave

od 1986: pôsobí na Katedre vied o umení a estetiky na FiF UK v Bratislave (od 1990 Katedra dejín výtvarného umenia)

1996: dizertačná práca Románske kamenárstvo a kameňosochárstvo na Slovensku (CSc.)

 

Granty a projekty

2017: MK SR, grant č. 3075/2017/1.3, Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846-1918). Dejiny-problémy a úlohy-osobnosti. (Peter Buday, Štefan Oriško)

2013 - 2015: VEGA, grant č. 1/0397/13, Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. Spoluriešiteľ; vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

2014: Fakultný grant FiF UK, Bratislava, FG 15/ 2014-11-30, K typológii a ikonografii náhrobníkov románskeho obdobia zo západného Slovenska

2007 - 2009: VEGA, grant č. 1/4731/07, Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia - realita a symbolika. Spoluriešiteľ; vedúci projektu: PhDr. Jana Bartová, PhD. 

2005 - 2007: VEGA, grant č. 1/2241/05, Kaštiele a kúrie na SlovenskuSpoluriešiteľ; vedúci projektu: PhDr. Mária Smoláková, CSc. 

2004 - 2006: VEGA, grant č. 1/1416/04, Výskum hudobných ikonogramov 14.-19. storočia zo Slovenska. Spoluriešiteľ; vedúci projektu: PhDr. Jana Bartová, PhD. 

 

Publikácie /výber/

 

Š. Oriško: Marián Polonský. Bratislava 1982.

Š. Oriško: Kremnica. Pamiatková rezervácia. Bratislava 1984.

Š. Oriško: K stredovekému vývinu Trenčína. In: Pamiatky a príroda XV, 1985, č.6, 6-10.

Š. Oriško: Mesto Trenčín v 16.- 18.storočí. In: Pamiatky a príroda XV, 1985, č.6, 10-14.

Š. Oriško: Rotunda v Šiveticiach. Predbežné výsledky výskumu  pamiatky. In: Pamiatky a súčasnosť I /XXI/, 1990, č.5-6, 11-13.

Š. Oriško: Poznámky k architektonickej plastike 13.storočia v oblasti banských miest. In: Zborník umelecko-historického kolokvia  Ilja, kostol sv. Egídia a umelecko-historické pamiatky Banskej Štiavnice. Banská Štiavnica 1995, nestr.

Š. Oriško: Kamenný fragment z Bíne-Apáti: tzv. palmetový štýl a začiatky románskeho kamenosochárstva na Slovensku. In: Ornament a štýl, Bratislava 1996, 86-101.

Š. Oriško: Kríž z Rusoviec. In: Pamiatky a múzeá 1996, č.3, 38-41.

Š. Oriško: Dva neskororománske kamenné fragmenty z dolného Považia /Nové Mesto nad Váhom a Šintava/. In: Pamiatky a múzeá 1997, č.3, 52-54.

Š. Oriško: Architektúra neskororománskej rotundy v Šiveticiach. In: Archaelogia Historica 22/97, Brno 1997, 29-38.

Š. Oriško: K novším nálezom stredovekej nástennej maľby v Trnave. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja. Zborník zo seminára ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, Trnava 1998, 3-8.

Š. Oriško: Kostol klarisiek v Trnave. Príspevok k problematike stredovekej architektúry mendikantov na Slovensku. In: Archaelogia Historica 23/98, Brno 1998, 353-368.

Š. Oriško: Románska stavebná plastika a kameňosochárstvo na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá 1999, č.2, 39-45.

Š. Oriško: Výsledky výskumu kostola v Rakovnici. Poznámky k stredovekým dedinským kostolom s kvadratickým chórom v Gemeri. In: Archaeologia Historica 24/99, Brno 1999, 333-344.

Š. Oriško: Špitálsky kostol sv.Heleny v Trnave. Príspevok k poznaniu stredovekého vývinu kostola. In: Archaeologia Historica 25/2000, Brno 2000, 245- 252.

Š. Oriško: Kostol Všetkých svätých v Dechticiach: pokus o novú interpretáciu architektúry a maliarskej výzdoby. In: ARS 1-3/ 2000, 1-32.

Š. Oriško: Poznámky k románskemu reliéfnemu torzu z Nitry / tzv. torzo s donátorom. In: Pocta Václavovi Menclovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia. Bratislava 2000, 59-72.

Š. Oriško: Príspevok k problematike kamenárskej výzdoby profánnych stavieb v neskororománskom období na Slovensku. In: Archaeologia Historica 27/2002, Brno 2001, 641-648.

Š. Oriško: K počiatkom románskeho kameňosochárstva na Slovensku (Najstaršie pamiatky, problémy výskumu). In: ARS 2002/1-3, 3-48.

Š. Oriško: K problematike výzdoby dedinských kostolov v románskom období na Slovensku (so zameraním na podiel kamenárstva). In: Zborník FFUK  Musaica XXIV, Bratislava 2003, 167-191.

Š. Oriško: Kameňosochárstvo stredoveku: poznámky k problémom výskumu a interpretácie. In: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Katalóg výstavy, Slovenská národná galéria, ed. Buran, D., Bratislava 2003, 110-121.

Š. Oriško: K počiatkom stredovekého meštianskeho domu na Spiši. (Jednopriestorový kamenný dom). In: Archaeologia Historica 29/2004, Brno 2004, 267- 281.

Š. Oriško: Dedinský kostol v Boldogu. (Modelový príklad premien kamenárskych súčastí v štruktúre kostola románskeho obdobia). In: Pocta Vladimírovi Wagnerovi. Zborník štúdií k otázkam interpretácie stredoeurópskeho umenia 2. Bratislava 2004, 19-42.

Š. Oriško: Stredoveké umenie na Slovensku. In: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry. Žigo, Pavol a kol., Academic Electronic Press, Bratislava 2004, 243-256.

Š. Oriško: Prvé stredoveké stavby žobravých reholí na Slovensku. In: Pamiatky a múzeá 2004, č.1, 15-22.

Š. Oriško Neskororománske kamenárske pamiatky z Košíc. In: Archaeologia Historica 30/2005, Brno 2005, 507-516.

Š. Oriško: K problematike stavebnej plastiky stredovekého kostola v Piešťanoch. (Kameňosochárske fragmenty z piešťanského kostola v zahraničných zbierkach). In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 8. Zborník zo seminára ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva, Trnava 2005, 39-46.

Š. Oriško: Dominikánsky kostol v Košiciach. Možnosti a problémy interpretácie počiatkov stavby. In: Galéria 2004 2005. Ročenka Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Bratislava 2006, 9–21.

Š. Oriško: Stavebná plastika ruiny stredovekého kostola v Piešťanoch. In: Archaeologia Historica 31/2006, Brno 2006, 333-344.

Š. Oriško: Trnava – Bratislava – Viedeň – stavebná plastika farského kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Pocta Karolovi Kahounovi. Súvislosti slovenského umenia. Jubilejný zborník 3. Bratislava 2006, 49–66.

Š. Oriško: Stredoveké umenie na Slovensku. In: Slovensko/ Dejiny – Hudba - Jazyk, Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí. Bratislava 2006, 275–296.

Š. Oriško: Sigismundus Rex et Imperator. Úvahy nad výstavou umenia žigmundovskej doby. In: ARS 39, 2006, č. 1, 31-52.

Š. Oriško: K výsledkom výskumu kostola v Moste pri Bratislave. (Architektúra kostola v stredoveku). In: Archaeologia Historica 32/2007, Brno 2007, 353 - 365.

Š. Oriško: Stredoveké okenné kružby kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2006. Trnava 2007, 112–122.

Š. Oriško: K problematike architektúry a výzdoby stredovekého Kostola sv. Martina v Martinčeku. In: Archaeologia Historica, 33, 2008, 267-280.

Š. Oriško: K dispozičnému typu stredovekého kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2007. Trnava-Turčianske Teplice 2008, 9–21.

Š. Oriško: Stredoveká tehlová architektúra na Slovensku. (Niektoré problémy výskumu). In: Archaeologia historica, 34, Brno 2009, 733-744.

Š. Oriško: Románske umenie na Slovensku. In: Dobrotková Marta a kol.: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Stredovek. Trnava 2009, 56-115.

Š. Oriško: Stredoveká architektúra mendikantov v Trnave a ďalších mestách na Slovensku. (Poznámky k architektúre žobravých reholí). In: Trnava a počiatky stredovekých miest. Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 12. Trnava 2009, 135-144.

Š. Oriško: Románsky kostol v Bíni. Dielenské vzťahy, stavebná plastika a dispozičná štruktúra kostola. In: Zaměřeno na středověk. Zdeňkovi Meřínskému k 60. narozeninám. Praha 2010, 285-301.

Š. Oriško: K otázkam pôvodu a typológie stredovekého náhrobku zo zbierky Západoslovenského múzea v Trnave. In: Archaeologia historica, 35/2010/1-2, Brno 2010, 303-309.

Š. Oriško: Stredoveká výmaľba kostola v Martinčeku: problémy umeleckohistorickej interpretácie a podnety interdisciplinárneho výskumu. In: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II. Bratislava 2010, 99-121.

Š. Oriško: K problematike lettnerov v mendikantskej architektúre na Slovensku. In: Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 22. Bratislava 2010, 306-317.

Š. Oriško: K problematike stredovekého portálu kláštorného kostola v Šahách. In: Archaeologia historica, 36/2011/ č. 2, Brno 2011, 409-422.

Š. Oriško: K problému kaplnky Zvolenského zámku. In: Archaeologia historica, 37/2012/ č. 2, Brno 2012, 595 - 605.

Š. Oriško: Stredoveké kaplnky na slovenských hradoch — stav a možnosti výskumu. In: Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 24, Bratislava 2012, 97-110.

Š. Oriško: : Najnovšie nálezy stredovekej stavebnej plastiky z farského Kostola sv. Mikuláša v Trnave. In: Archaeologia historica, 38/2013/ č. 2, Brno 2013, 369-377.

Š. Oriško: Sochárska výzdoba západného portálu Baziliky sv. Mikuláša v Trnave - nálezy a hypotézy. In: Pamiatky Trnavy a Trnavského kraja 16. Trnava 2013, 31-38.

Š. Oriško:  Anna Horváthová a jej hlinené objekty. Kapitola v monografii: Alexander Balogh, Dana Doricová, Štefan Oriško: Anna Horváthová. Hlinené objekty, kresby, maľby. Petrus : Bratislava 2015, s. 26-57.

Š. Oriško:  Dokumentovanie pamiatok v 2. polovici 19. storočia. K úlohám a funkciám kresbového dokumentovania pamiatok — so vzťahmi k Slovensku. In: „Bella Italia“. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itália a vývinom umenia na Slovensku. Eds. Dana Bořutová - Katarína Beňová. Stimul: Bratislava 2015, s. 157-171.

Š. Oriško:  Poznámky k typológii a ikonografii náhrobníkov románskeho obdobia zo západného Slovenska. In: Epigraphica & Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií. Ed. Jiří Roháček. Artefactum: Praha 2015, s. 13-34.

Š. Oriško: Architektúra. In: Kostol sv. Kataríny v Banskej Štiavnici - klenot neskorej gotiky na Slovensku. Ed. Katarína Vošková. Spolok Banskej Štiavnice ´91 : Banská Štiavnica 2017, s. 55-89.


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Mgr. Peter Buday, PhD.

Kabinet: G 322 

Konzultačné hodiny: štvrtok, 14.30 - 15.30  

Mail: peter.budayuniba.sk

Tel.: 421 2 9013 2284  

 

Odborné zameranie

Dejiny a osobnosti pamiatkovej ochrany na Slovensku pred r. 1918, výskum archívnych prameňov k dejinám pamiatok na Slovensku, architektúra na Slovensku 19. storočia.

 

Vyučovanie

A-boDU-007/00

Dejiny stredovekého maliarstva a sochárstva (s Dr. Oriškom)

A-boDU-011/00

Ikonografia stredovekého umenia

A-boDU-012/00

Dejiny maliarstva a sochárstva 15. a 16. storočia

A-boDU-013/00

Dejiny architektúry 15. a 16. storočia

A-boDU-014/00

Seminár z dejín umenia 15. a 16. storočia

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-moDU-057/10

Kapitoly z dejín architektúry na Slovensku v 16. – 18. storočí

A-boDU-092/14

Osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku I (1846 – 1919)

A-boDU-093/14

Osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku II (1919 – 2002)

A-boDU-095/15

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-moDU-100/17

Pamiatky v archívnych prameňoch

A-boDU-111/16

Z dejín architektúry na Slovensku v 20. storočí

A-boDU-113/17

Z dejín architektúry na Slovensku v 19. storočí

A-boHI-021/15

Dejiny umenia 1

A-moMK-016/15

Kapitoly z dejín umenia 3

 

O pedagógovi

Stručný životopis

od 2014: pôsobí na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK

2009 – 2014: denné doktorandské štúdium, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU

2008 – 2014: pracovník Pamiatkového úradu SR

2003 – 2008: denné magisterské štúdium, Katedra vedy o výtvarnom umení FiF UK

 

Granty

2019: MK SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5512/2019-423, Pramene k dejinám a ochrane pamiatok na Slovensku. Kálmán Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici.

2017: MK SR, grant č. 3075/2017/1.3, Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846-1918). Dejiny-problémy a úlohy-osobnosti. (Peter Buday, Štefan Oriško)

2011 – 2013: VEGA, grant č. 1/0417/11, Michal Milan Harminc – od historizmov k moderne a funkcionalizmu. spoluriešiteľ; vedúca grant. úlohy: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (FA STU)

 

Ocenenia

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za r. 2012 v kategórii menšia publikácia, udelená autorskému kolektívu knihy Kuffnerovský hospodársky komplex.

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Mgr. Andrea Euringer Bátorová, PhD.

Kabinet: ST 10

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mail: andrea.batorova@uniba,sk

Tel.: 421 2 9013 2200

 

Prehľad pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti pedagóga je dostupný na stránke študijného odboru kulturológia

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ