Členovia katedry

Personálne obsadenie a konzultačné hodiny

Katedra dejín výtvarného umenia

Vedúca katedry: doc. Mgr. Katarína B e ň o v á, PhD.

Študijný poradca: Mgr. Peter B u d a y, PhD.

Tajomníčka katedry: doc. PhDr. Dana B o ř u t o v á, CSc.

Sekretárka katedry: Mgr. Jaroslava C e d z o v á

(m. č. G 318, jaroslava.cedzova@uniba.sk)

 

Profesori:

 

Na funkčnom mieste docent:

doc. Mgr. Katarína B e ň o v á, PhD.

tel.: 421 2 9013 2156

katarina.benovauniba.sk

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 14:00, konzultáciu si treba vopred dohodnúť na uvedenej e-mailovej adrese.

 

doc. PhDr. Dana B o ř u t o v á, CSc.

tel.: 421 2 9013 2283

danica.borutova@uniba.sk

Konzultačné hodiny: utorok, 12:30 – 13:15, konzultáciu je žiaduce si vopred dohodnúť na uvedenej mailovej adrese.

 

doc. Mgr. Katarína K o l b i a r z   C h m e l i n o v á, PhD.

tel.: 421 2 9013 2156

katarina.chmelinovauniba.sk

Konzultačné hodiny: streda, 12:00 – 14:00

Konzultáciu si treba vopred dohodnúť osobne alebo na uvedenej e-mailovej adrese.

 

Mgr. Peter B u d a y, PhD.

tel.: 421 2 9013 2284

peter.budayuniba.sk

Konzultačné hodiny: streda, 16:00 – 17:00, konzultáciu si treba vopred dohodnúť na uvedenej e-mailovej adrese

 

 

Na funkčnom mieste odborný asistent:

doc. Mgr. Andrea  E u r i n g e r  B á t o r o v á, Dr. phil.

tel.: 421 2 9013 2200 

andrea.batorova@uniba,sk

Konzultácie: po dohode e-mailom

 

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.

tel.: 421 2 9013 2280

Konzultačné hodiny: konzultáciu si treba vopred dohodnúť na uvedenej e-mailovej adrese:

veronika.pichanicovauniba.sk 

 

Doktorandi:

Interné doktorandky

Mgr. Jana Garaiová, m. č. G 372

tel.: 421 2 9013 2285

jana.garaiovauniba.sk

 

Mgr. Dominika Drobná

drobna47uniba.sk

 

Externé doktorandky

Ing. Mgr. Patrícia Ballx

patricia.ballxuniba.sk

 

Mgr. Petra Maláková

malakova2uniba.sk

 

Kontakt pre program Erasmus

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.

 

 

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

Kabinet: G 321

Konzultačné hodiny: utorok, 13.30 – 14.15

Tel.: 421 2 9013 2283

Mail: danica.borutovauniba.sk

 

Odborné zameranie

Zameriava sa na dejiny architektúry z hľadiska vývoja ideových konceptov architektonickej tvorby, zvlášť sa zaujíma o problematiku prežívania a reinterpretácie tradičných vzorov a schém, otázky vzťahu tradície a inovácie. Tento odborný záujem sa premieta aj do profilu prednáškovej činnosti na Katedre dejín výtvarného umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde sa popri prehľadoch architektúry gréckej a rímskej antiky a obdobia od 17. storočia po súčasnosť venuje problematike dejín architektonických teórií. Vlastný umelecko-historický výskum k histórii architektúry zameriava najmä na obdobie 19. a 20. storočia.

 

Vyučovanie

A-boDU-002/00 

Dejiny antickej architektúry

A-boDU-008/15 

Metodická príprava

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-020/00 

Dejiny architektúry 17. a 18. storočia

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-boDU-026/00 

Dejiny architektúry 19. a 20. storočia

A-boDU-028/00

Analýza výtvarného diela 3: architektúra

A-boDU-095/15 

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-boDU-102/16 

Vybrané kapitoly z dejín modernej architektúry

A-moMK-006/15

Kapitoly z dejín umenia 1

A-moMK-023/15

Kapitoly z dejín umenia 4

 

O pedagógovi

Kvalifikácia

2001: docentúra (habilitačné konanie na FiFUK v Bratislave)

1986: CSc. (Umenovedný ústav SAV) 

1979: PhDr. (rigorózne konanie na FiF UK v Bratislave)

1971 – 76: štúdium dejín výtvarného umenia na FiF UK v Bratislave

 

Zamestnanie

od r. 1996 trvale pracuje na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK (v r. 2001 – 08 vedúca katedry)

1995 – 96: kurátor architektonickej zbierky Slovenskej národnej galérie

1993 – 96: externý prednášateľ na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK 

od 1986: vedecký pracovník v Umenovednom ústave, teraz Ústav dejín umenia SAV (od 1996 len na čiastkový úväzok)

 

Granty

2022  2024: KEGA grant č. 057UK-4/2022, Architektúra 17. a 18. storočia - idey, témy, princípy, história, hlavná riešiteľka.

2013 – 2015: VEGA, č. 1/0397/13, Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, zodpovedný riešiteľ (KDVU FiF UK)

2008 – 2010: VEGA č.1/0316/08, Európa a my - my a Európa. Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku, zodpovedný riešiteľ (KDVU FiF UK)

2007 – 2013: Architektura a interiérový design ve střední Evropě na počátku 20. století. Josef Hoffmann a Dušan Jurkovič. Spoločný projekt Moravskej galérie v Brne, MAK vo Viedni a SNG v Bratislave (v rámci grantového programu EU Culture), participácia na riešení.

2005 – 2007: VEGA, č. 1/2247/05, Osobnosti a súvislosti v umení 19. storočia na Slovensku, zodpovedný riešiteľ (KDVI FiF UK)

2004 – 2005: Patrimoine européen ez identités culturelles - Autour de l´Art Nouveau en Europe / Európske dedičstvo a kultúrne identity - Súvislosti Art Nouveau v Európe (hl. koordinátor Catherine Guyot, Paris; v rámci grantového programu EU Culture), riešiteľ slovenskej časti projektu

2002 – 2004: VEGA, Umenie ako historická pamäť: Motivácie návratov a tradovania vo výtvarnom umení (SAV, spoluriešiteľ) 

1999 – 2001: VEGA, č. 2/6015/99, Umenie Slovenska - jeho historické funkcie, zástupca zodp. riešiteľa (SAV)

1999: KEGA, č. 81/97, Architektonické dedičstvo Slovenska a odkaz Václava Mencla,  zodpovedný riešiteľ (KDVU FiF UK)

1995 – 1997: VEGA, č. 2/2077/95, Umenie Slovenska okolo roku 1900 / Architektúra, maliarstvo a sochárstvo na Slovensku v rokoch 1890-1920, zodpovedný riešiteľ (SAV)

1991 – 1993: grantová úloha SAV, Architektúra a výtvarné umenie prvej polovice 20. storočia na Slovensku, participácia na riešení projektu (SAV)

 

Výstavy

Hlavný kurátor, resp. autor výstav, autor a zostavovateľ sprievodných publikácií - zborníkov, resp. katalógov

Architekt Dušan Jurkovič (Bratislava 1993, reinštalácie: Krakow 1995, Budapest 1995, Ljubljana 1998)

Art Nouveau in Central Europe (Kodaň 1996)

Ehrung der Opfer. Soldatenfriedhöfe des Architekten Dušan Jurkovič (Múzeum sepulkrálnej kultúry v Kasseli 9. 8. - 19. 10. 2014).

 

Ocenenia

2015

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za publikáciu Bella Italia. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí (spolu s Katarínou Beňovou) 

2011

Cena prof. Martina Kusého za knihu Architekt Dušan Samuel Jurkovič, Bratislava, Slovart 2009

2006

Cena prof. Martina Kusého za výskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti teórie a dejín architektúry

1994

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za knihu Dušan Samo Jurkovič - osobnosť a dielo, Bratislava: Pallas 1993

Cena Dušana Jurkoviča za teóriu, za prípravu retrospektívnej výstavy a katalógu Architekt Dušan Jurkovič, SNG, 1993/94


PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

Kabinet: G 322

Konzultačné hodiny: streda, 12:00 – 14:00

Tel.:  421 2 9013 2156

Mail:  katarina.chmelinovauniba.sk

 

Odborné zameranie

Stredoeurópske umenie raného novoveku.

 

Vyučovanie

A-boDU-001/00

Dejiny antického maliarstva a sochárstva

A-boDU-003/00

Seminár z dejín umenia antiky

A-boDU-006/00

Ikonografia antického umenia

A-boDU-016/00

Ikonografia novovekého umenia

A-boDU-015/00

Analýza výtvarného diela 1: maliarstvo, sochárstvo

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-019/00

Dejiny maliarstva a sochárstva 17. a 18. storočia

A-boDU-021/00

Seminár z dejín umenia 17. a 18. storočia

A-boDU-022/00 

Analýza výtvarného diela 2: maliarstvo, sochárstvo

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-boDU-095/15

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-boDU-105/16 

Voliteľný kurz z umenia baroka (Podoby baroka vo Francúzsku)

A-moMK-006/15

Kapitoly z dejín umenia 1

A-moMK-023/15

Kapitoly z dejín umenia 4

A-boDU-03/19/19

Painting and sculpture of the 17th and 18th centuries

 

O pedagógovi

Stručný životopis

od r. 2001 Katedra dejín umenia FiF Univerzity Komenského v Bratislave, odborný asistent, v r. 2012 - 2020 vedúca katedry

od r. 2000 Slovenská národná galéria v Bratislave, kurátor Zbierky umenia baroka a Zbierky ikon, čiastkový úväzok

1998 – 2001: Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, interný doktorand (PhD.-2003)

1993 – 1998: Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, Mgr. štúdium

Doplnkové vzdelanie

od 2008 – súdny znalec v odbore 440000 umelecké diela, 440301 umenie výtvarné

Zahraničné štipendijné  pobyty v odbore dejín umenia

Universytet Jagielonsky Kraków (1999, 2012), Universität Salzburg (2000), Universytet Śląski Katovice (2003), Universytet A. Mickiewicza Poznań (2007), Universidad Complutense de Madrid (2006, 2008), Maison des culture du Monde, Paris (2008),  Universytet Papieski Jana Pavla II Kraków (2013).

 

Granty a projekty

2019, MK SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5237/2019-423 - Názov: Umelecký mecenát okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z doby neskorého osvietenstva na Slovensku. Zodpovedné riešiteľky: Mgr. Katarína Beňová, PhD.; doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

2016 – 2021, Visegrad University studies Grant No. 61500125 - Museum and gallery education in Visegrad region - zodpovedný riešiteľ Mgr. K. Chmelinová, PhD. 

2016, MK SR, grant MK-549/2016/1.3 – Thurzovci. Sprievodca po umeleckých pamiatkach. Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Katarína Chmelinová, PhD.

2013, MK SR, grant MK 7026/2013/1.3 – Pamiatky františkánov z 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka, riešitelia K. Beňová a K. Chmelinová

2010, Visegrad fund Standard Grant project No. 21020242 - An Industrial Country? Central – Slovakian Mining Towns in 16th–18th century. Exhibition of Slovak National Gallery Bratislavy, zodpovedný riešiteľ: Katarína Chmelinová 

2004 – 2011, AHICE – Art historian information from central Europe, MCK Krakov, správca medzinárodného odborného informačného portálu za SR

2005 – 2007, APVV 51-01754, Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku, www. Arslexikon.sk, člen riešiteľského tímu

2005 – 2007, VEGA 1/2256/05, Sakrálna rezba raného baroka v Šariši, vedúca grantu

2007 – 2009, VEGA 1/4731/ 07, Hudobné motívy vo výtvarnom umení na Slovensku do 19. storočia – realita a symbolika, člen riešiteľského tímu

2004 – 2006, VEGA 1/1416/04, Výskum hudobných ikonogramov 14. – 19. storočia zo Slovenska, člen riešiteľského tímu

 

Ocenenia

2014

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2014 v kategórii Expozícia: NESTEX, ne/stála expozícia SNG (Slovenská národná galéria Bratislava, kurátori Dušan Buran, Katarína Chmelinová)

2011

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2010 v kategórii Výstava:Industriálna krajina? Stredoslovenské banské mestá v 16. – 18. storočí (Slovenská národná galéria Bratislava, kurátor Katarína Chmelinová) 

1998 

Cena Martina Benku za Diplomovú prácu. STRAKOVÁ (Chmelinová), Katarína: Cechové oltáre farského kostola sv. Michala Archanjela v Skalici. 

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Kabinet: G 322

Konzultačné hodiny: pondelok 13:00 – 14:00

Tel.: 421 2 9013 2156

Mail: katarina.benovauniba.sk

 

Odborné zameranie 

Stredoeurópske umenie 19. storočia

 

 

 

 

A-boDU-4/18 

Historická fotografia – teória a prax 1

A-boDU-5/18 

Historická fotografia – teória a prax 2

A-boDU-005/15

Proseminár z dej. umenia 2: maliarstvo a sochárstvo, výtvarné techniky

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-018/00 

Dejiny umeleckých remesiel 1

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-boDU-024/00 

Dejiny umeleckých remesiel 2

A-boDU-025/00

Dejiny maliarstva a sochárstva 19. a 20. storočia

A-boDU-027/00 

Seminár z dejín umenia 19. a 20. storočia

A-boDU-030/00 

Dejiny umeleckých remesiel 3

A-boDU-095/15

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-boDU-107/16

Centrá umenia a kultúry v Európe počas 19. storočia

A-boDU-112/16 

Z dejín výtvarného umenia 20. storočia na Slovensku

A-moMK-023/15

Kapitoly z dejín umenia 4

 

O pedagógovi

Stručný životopis

od r. 2006 Katedra dejín umenia FiF Univerzity Komenského v Bratislave, pozícia: odborný asistent, od decembra 2020 vedúca katedry

od r. 2000 Slovenská národná galéria v Bratislave, pozícia: kurátor Zbierky umenia 19. storočia, čiastkový úväzok

2002 – 2009: Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, interný doktorand (PhD., 2010)

1995 – 2001: Katedra dejín umenia, FiF UK Bratislava, Mgr. štúdium

Doplnkové vzdelanie

Od r. 2008 – súdny znalec v odbore 440000 umelecké diela, 440301 umenie výtvarné

Zahraničné štipendijné pobyty v odbore dejín umenia

ELTE Budapešť, CEEPUS (2003); MTA Budapešť, International Visegrad Grant (2004); GWZO Leipzig (2004, 2005); Universität Wien, International Visegrad Grant (2005); New York University (2006); Ecole du Louvre, Paris (2007); Institut für Kunstgeschichte, Universität Wien (Akcia Slovensko Rakúsko, 2013)

 

Granty

2019MK SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5237/2019-423 - Názov: Umelecký mecenát okolo roku 1800. K pamiatkam výtvarného umenia a architektúry z doby neskorého osvietenstva na Slovensku. Zodpovedné riešiteľky: Mgr. Katarína Beňová, PhD.; doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

2016, MK SR, č. 547/2016/1.3: Kaštieľ v Rusovciach vo svetle výtvarných diel 19. storočia. Kresbový album rodiny Zichy Ferarris, výskum a vydanie publikácie podporené aj grantom Ars Bratislavensis

2015, MK SR, č. 2114/2015/4.3.4: Medzinárodná konferencia - Biedermeier na Slovensku, počiatky moderny, hlavná riešiteľka

2013,  MK SR, č. 7026/2013/1.3: Pamiatky františkánov z 19. storočia na Slovensku a Konrád Švestka, riešitelia K. Beňová a K. Chmelinová

2013 – 2015, VEGA, č. 1/0397/13: Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: Mgr. Katarína Beňová, PhD., členovia tímu: PhDr., Štefan Oriško, CSc.; Mgr. Viera Bartková, PhD., Mgr. Eva Kotláriková-Specogna

2010, Višegrádsky fond – Ján Rombauer, riešiteľ

2008 – 2010, VEGA, č. 1/0316/08: Európa a my – my a Európa. Inklúzie európskeho v umení 19. storočia na Slovensku. Trvanie 2008 - 2010. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK Bratislava; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice

2005 – 2007, APVV, č. 51-01754: Elektronická encyklopédia vizuálnej kultúry na Slovensku, www. Arslexikon.sk, člen riešiteľského tímu

2005 – 2007, VEGA, č. 1/2247/05: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku. Zodpovedný riešiteľ/vedúci projektu: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., SAV; zástupca vedúceho projektu: PhDr. Marta Herucová, SAV; členovia tímu: Mgr. Katarína Beňová, SNG, FiF UK; Mgr. Zuzana Labudová, externá doktorandka katedry, KPÚ Košice.

 

Ocenenia

2015 

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za publikáciu Bella Italia. Interakcie medzi umeleckou kultúrou Itálie a vývinom umenia na Slovensku v 19. storočí, spolu s Dana Bořutová 

2005 

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za projekt Mednyánszky, Slovenská národná galéria

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Mgr. Peter Buday, PhD.

Kabinet: G 322 

Konzultačné hodiny: streda, 16.00 - 17.00, po dohode mailom  

Mail: peter.budayuniba.sk

Tel.: 421 2 9013 2284  

 

Odborné zameranie

Dejiny a osobnosti pamiatkovej ochrany na Slovensku pred r. 1918, výskum archívnych prameňov k dejinám pamiatok na Slovensku, architektúra na Slovensku 19. storočia.

 

Vyučovanie

A-boDU-007/00

Dejiny stredovekého maliarstva a sochárstva (s Dr. Pichaničovou)

A-boDU-011/00

Ikonografia stredovekého umenia

A-boDU-012/00

Dejiny maliarstva a sochárstva 15. a 16. storočia

A-boDU-013/00

Dejiny architektúry 15. a 16. storočia

A-boDU-014/00

Seminár z dejín umenia 15. a 16. storočia

A-boDU-017/00

Dejiny dejín umenia 1 (katedra)

A-boDU-023/00

Dejiny dejín umenia 2 (katedra)

A-moDU-057/10

Kapitoly z dejín architektúry na Slovensku v 16. – 18. storočí

A-boDU-092/14

Osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku I (1846 – 1919)

A-boDU-093/14

Osobnosti pamiatkovej starostlivosti na Slovensku II (1919 – 2002)

A-boDU-095/15

Seminár k bakalárskej práci 1 (katedra)

A-boDU-096/15 

Seminár k bakalárskej práci 2 (katedra)

A-moDU-100/17

Pamiatky v archívnych prameňoch

A-boDU-111/16

Z dejín architektúry na Slovensku v 20. storočí

A-boDU-113/17

Z dejín architektúry na Slovensku v 19. storočí

A-boAMD-201/21

Úvod do dejín umenia

A-moMK-016/15

Kapitoly z dejín umenia 3

 

O pedagógovi

Stručný životopis

od 2014: pôsobí na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK

2009 – 2014: denné doktorandské štúdium, Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok FA STU

2008 – 2014: pracovník Pamiatkového úradu SR

2003 – 2008: denné magisterské štúdium, Katedra vedy o výtvarnom umení FiF UK

 

Granty

2022  2024: KEGA grant č. 057UK-4/2022, Architektúra 17. a 18. storočia - idey, témy, princípy, história. Hlavná riešiteľka: doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc., zástupca hlavnej riešiteľky: Mgr. Peter Buday, PhD.

2019: MK SR, grant "Obnovme si svoj dom", č. MK-5512/2019-423, Pramene k dejinám a ochrane pamiatok na Slovensku. Kálmán Lux: Starý zámok v Banskej Štiavnici.

2017: MK SR, grant č. 3075/2017/1.3, Pramene k umelecko-historickému bádaniu a ochrane pamiatok na Slovensku (1846-1918). Dejiny-problémy a úlohy-osobnosti. (Peter Buday, Štefan Oriško)

2011 – 2013: VEGA, grant č. 1/0417/11, Michal Milan Harminc – od historizmov k moderne a funkcionalizmu. spoluriešiteľ; vedúca grant. úlohy: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (FA STU)

 

Ocenenia

Cena časopisu Pamiatky a múzeá za r. 2012 v kategórii menšia publikácia, udelená autorskému kolektívu knihy Kuffnerovský hospodársky komplex.

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.

Kabinet: G 323

Konzultačné hodiny: po dohode emailom

Tel.: 421 2 9013 2280

Mail: veronika.pichanicova@uniba.sk

 

Odborné zameranie

Stredoveké umenie so zameraním na využitie drahých materiálov


O pedagógovi

Stručný životopis

Od roku 2021  Odborná asistentka, Katedra dejín umenia Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

2016 – 2021 Doktorské štúdium, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta,  Masarykova univerzita v Brne

2013 – 2015  Magisterské študium, Seminář dějin umění, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brne

Zahraničné pobyty a stáže: študijný pobyt v rámci programu Freemovers počas doktorského štúdia na Sapienza Università di Roma  v Ríme v roku 2017,  študijný pobyt v rámci programu Erasmus + počas doktorského štúdia na Sapienza Università di Roma v Ríme – 2018/2019, stáž v Kunsthistorisches Institut vo Florencii v roku 2014, odborná prax vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v roku 2015.

doc. Mgr. Andrea Euringer Bátorová, Dr. phil.

Kabinet: ST 10

Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

Mail: andrea.batorova@uniba,sk

Tel.: 421 2 9013 2200

 

Prehľad pedagogickej, vedeckej a publikačnej činnosti pedagóga je dostupný na stránke študijného odboru kulturológia

 

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ