Germánske štúdiá

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Študent/študentka študijného programu germánske štúdiá na bakalárskom stupni si na začiatku štúdia volí dva vybrané germánske jazyky (v akademickom roku 2024/2025 sa otvára modul nemecký jazyk – švédsky jazyk). Počas štúdia si študenti – popri povinných predmetoch venovaných úvodu do jazykovedy, literárnej vedy, translatológie a metodológii akademického písania, predmetoch orientovaných na germánsku a staroseverskú mytológiu a miesta pamäti germánskeho jazykového areálu – zapisujú povinne voliteľné predmety rozvíjajúce jazykovú kompetenciu v týchto dvoch jazykoch ako aj poznatky o kultúrnych a historických špecifikách príslušných geografických priestorov. Dôraz sa kladie na rozvíjanie flexibility, kreativity a kritického myslenia.  Okrem toho študenti nadobudnú základy tretieho germánskeho jazyka, tzv. jazyka minor (v module nemecký jazyk – švédsky jazyk ide spravidla o nórčinu), ktorý si volia v 2. ročníku. Na vyučovaní jazykových, ale i odborných predmetov sa podieľajú aj rodení hovoriaci, lektori a lektorky z daných jazykových areálov.

Študenti majú počas štúdia možnosť využiť zahraničné krátkodobé i semestrálne študijné pobyty a stáže poskytované cez program Erasmus+ (Viedeň, Brno, Praha, Berlín, Göttingen, Segedín, Lund, Gent, Leuven, Antverpy, Brusel, Olomouc, Debrecín, Budapešť, Wrocław) alebo prostredníctvom ďalších inštitúcií ako DAAD (Nemecko), ÖAD (Rakúsko), SI (Švédsko), DIKU (Nórsko), Taalunie (Belgicko, Holandsko) ako aj cez výmenný program CEEPUS.

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho stupňa študijného programu germánske štúdiá v module nemecký jazyk – švédsky jazyk môžu študenti pokračovať na magisterskom stupni.

Predpoklady a požiadavky

Pre prijatie na študijný program sa vyžaduje ovládanie nemeckého jazyka na úrovni B1. Ovládanie švédskeho jazyka sa nevyžaduje, švédčinu si študent/ka osvojuje od začiatočníckej úrovne. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program germánske štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili na celoštátnej úrovni na Olympiáde z nemeckého jazyka alebo na Internationale Deutscholympiade (Goetheho inštitút), prípadne na Jugend debattiert international (Goetheho inštitút) budú prijatí bez nutnosti vykonať test všeobecných študijných predpokladov.

Možnosti uplatnenia

Absolventi dokážu kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, profesionálne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať, a to tak vo svojom vlastnom jazyku ako aj v osvojených cudzích jazykoch. Teoretické poznatky i praktické zručnosti dokážu aplikovať nielen na individuálnu tvorbu textov, ale napríklad aj pri preklade z cudzieho jazyka. Sú schopní využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie, tvorbu a revíziu textov. Vyznačujú sa tvorivým a pružným myslením a sú schopní sa uplatniť v umelecko-kreatívnych odvetviach ako aj v sociokultúrnej, politickej a hospodárskej sfére areálu nemecky hovoriacich krajín a Škandinávie, v organizačných štruktúrach nadnárodných spoločností, v cestovnom ruchu, pôsobia ako interkultúrni experti.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK