Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry

Študijný odbor

učiteľstvo a pedagogické vedy

Obsah štúdia

Štúdium slovenského jazyka a slovenskej literatúry má na Filozofickej fakulte UK dlhoročnú tradíciu, ktorej začiatky siahajú do obdobia vzniku samotnej fakulty v roku 1921. Významnými osobnosťami, ktoré v tomto odbore v minulosti pedagogicky pôsobili, boli literárni vedci a spisovatelia Jozef Škultéty, Albert Pražák, Milan Pišút, Andrej Mráz, Ján Števček, Milan Rúfus a významní jazykovedci Ľudovít Novák, Ján Stanislav, Eugen Pauliny, Jozef Mistrík a iní.

Realizáciu študijného programu zabezpečujú Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK. Tento odbor je možné študovať v učiteľskom programe v kombinácii s iným odborom a v samostatnom jednoodborovom programe.

Náplň štúdia je rozdelená na jazykovú a literárnu časť:  

1. Obsah jazykovej časti štúdia tvoria predmety zamerané na stavbu, zákonitosti, spôsoby a podmienky fungovania slovenského jazyka v jeho súčasnej podobe i historickom vývine, na vzťahy slovenčiny k slovanským aj neslovanským jazykom (základy jazykovedy, slovenská gramatika, lexikológia slovenčiny, sociolingvistika a základy dialektológie, dejiny spisovnej slovenčiny).

2. Obsah literárnej časti štúdia tvoria predmety zamerané na získanie poznatkov z dejín slovenskej literatúry od jej počiatkov po koniec 19. storočia, na osvojenie si literárnoteoretických vedomostí, poznatkov z oblasti kontextových súvislostí slovenskej literatúry so svetovou a českou literatúrou a poznatkov z interpretácie literárneho textu (teória literatúry, dejiny slovenskej literatúry v  9. – 18. storočí, dejiny slovenskej literatúry v 19. storočí).

Uvedené základné kurzy dopĺňa súbor prakticky zameraných povinne voliteľných a výberových predmetov, ktoré si študenti vyberajú podľa vlastného záujmu (rozširujúce praktické kurzy k základným lingvistickým disciplínam (gramatika, lexikológia), vývin slovenského jazyka a nárečí, jazyková kultúra, ortoepia a ortografia, textové semináre k dejinám slovenskej literatúry a semináre zamerané na interpretáciu literárneho textu a českú literatúru).

Súčasťou štúdia slovenského jazyka a literatúry v učiteľských kombináciách sú aj predmety všeobecnodidaktického, psychologického a pedagogického zamerania, didaktika slovenského jazyka a literatúry (na magisterskom stupni).

Štúdium je zakončené štátnou záverečnou skúškou – obhajobou bakalárskej práce.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzača sa očakáva znalosť slovenčiny minimálne na úrovni B2, schopnosť vnímať jazyk i literatúru ako súčasť širšieho kultúrno-spoločenského i historického kontextu, všeobecný kultúrny rozhľad, schopnosť samostatného kritického myslenia. Odporúčané profilové predmety zo strednej školy, ktoré sú dobrým základom pre štúdium tohto študijného programu, sú slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra/estetika/dejiny umenia, náuka o spoločnosti/občianska náuka a dejepis.

Prijímacie skúšky

Na študijný program prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia slovenského jazyka a literatúry je schopný samostatne pracovať, aplikovať získané jazykovedné a literárnovedné poznatky v školskej praxi, pri rozmanitých aktivitách vo sfére umenia a kultúry, pracovať s odbornou literatúrou a prameňmi a formulovať vlastné závery. Získa interpretačné schopnosti, komunikačné zručnosti a zbehlosť v ústnom a písomnom vyjadrovaní.

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia sa môže uplatniť ako asistent učiteľa, resp. ako pracovník v rôznych kultúrno-spoločenských inštitúciách, kde sa vyžaduje kultivovaný jazykový prejav, alebo môže pokračovať v štúdiu  na magisterskom stupni,  buď vo svojom učiteľskom kombinovanom programe, alebo sa môže špecializovať na samostatný jednoodborový magisterský program slovenský jazyk a literatúra podľa stanovených pravidiel prijímacieho konania na magisterský stupeň štúdia.

Po získaní úplného vysokoškolského vzdelania v tomto odbore sa absolvent môže uplatniť ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na všetkých stupňoch škôl, vedeckovýskumný pracovník, redaktor vo vydavateľstvách a redakciách novín a časopisov, autor alebo moderátor kultúrnych programov (televíznych, rozhlasových a iných), pracovník reklamných, happeningových a iných agentúr, asistent vo firemnom prostredí, v štátnej a verejnej správe.  Vynikajúci absolventi sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK
Stránka Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK