Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie


Foto: Vladimír Kuric
Počiatky slovakistiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a súčasnosť

     Začiatky štúdia slovenského jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte UK sú bezprostredne späté so zriadením Univerzity Komenského zákonom č. 375 Zb. z 27. júna 1919, resp. prvým zasadnutím profesorského zboru Filozofickej fakulty UK (23. septembra 1921). Prvými profesormi v odbore boli dr. Jozef Škultéty (1853 – 1948, profesor reči a literatúry československej), dr. Miloš Weingart (1890 – 1939, slovanská filológia), dr. Albert Pražák (1880 - 1956, novšia česká a slovenská literatúra). Okrem pedagogickej a organizátorskej činnosti sa v dvadstiatych rokoch na univerzitnej pôde skonštituovali aj základy vedeckého výskumu. 

     Po r. 1949 sa pôvodný Slovanský seminár zmenil na Katedru slovenského jazyka a literatúry a v r. 1966 sa pôvodná Katedra slovenského jazyka, slovenskej literatúry a literárnej vedy rozdelila na dve samostatné slovakistické pracoviská – Katedru slovenského jazyka a Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy. Táto organizačná štruktúra trvá až doteraz, pričom od roku 2021 nesie Katedra slovenského jazyka názov Katedra slovenského jazyka a teorie komunikácie

     Akademické vzdelávanie a vedecký výskum slovakistov na Katedre slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK si po celý čas udržalo vrcholové postavenie v našej národnej kultúre a vzdelávaní. Študentom slovakistiky na FiF UK prednášali a prednášajú popredné osobnosti slovenskej a slovanskej jazykovedy, literárnej vedy a kultúry, z absolventov tohto odboru sa stali významní vysokoškolskí pedagógovia a vedeckí pracovníci teoretických ústavov SAV a ostatných vedeckých a kultúrnych pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Štúdium slovenského jazyka na Filozofickej fakulte UK si udržiava popredné postavenie aj v oblasti výchovy zahraničných slovakistov. V rámci lektorátov slovenského jazyka a literatúry pôsobili učitelia Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie FiF UK na zahraničných univerzitách v Bulharsku (Sofia), Francúzsku (Bordeaux, Strassbourg), bývalej Juhoslávii (Nový Sad), Kórei (Soul), Maďarsku (Budapešť, Segedín), Nemecku (Kolín, Regensburg), Rakúsku (Viedeň), Rusku (Moskva) a USA (Pittsburg). Zo zahraničia získali na FiF UK diplom absolventov slovenského jazyka a literatúry študenti z Bulharska, Českej republiky, Číny, Gruzínska, Chorvátska, Japonska, Srbska, Kórey, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Ukrajiny a Vietnamu. Na dlhšie študijné pobyty v trvaní 1-2 rokov chodí na katedru množstvo študentov zo slovanských krajín, ako aj z Číny, Fínska, Japonska, Nórska, Rakúska, Španielska, Talianska a USA.

     V súčasnosti je personálne zloženie Katedry slovenského jazyka a teórie komunikácie takéto: vedúca katedry: Doc. Mgr. A. Bohunická, PhD. (všeobecná jazykoveda, rétorika, štylistika, lexikológia), členovia: prof. PhDr. O. Orgoňová, CSc. (štylistika, lexikológia, lingvistická pragmatika), Doc. Mgr. G. Múcsková, PhD. (dialektológia, vývin jazyka, teória spisovného jazyka, fonetika a fonológia), Mgr. M. Horváth, PhD. (gramatika, jazyková kultúra), Mgr. K. Muziková, PhD. (dejiny spisovnej slovenčiny, vývin jazyka, syntax), Mgr. Z. Popovičová Sedláčková, PhD. (lexikológia, morfológia, štylistika), Mgr. M. Kazharnovich, PhD. (všeobecná jazykoveda, súčasné trendy v jazykovede), emeritný profesor: prof. PhDr. J. Dolník, DrSc. (sémantika, všeobecná jazykoveda, lingvokulturológia, lingvistická metodológia). Na katedre študujú v internej forme doktorandského štúdia v odbore slovenský jazyk dve doktorandky a jeden doktorand: Mgr. Barbora Hurtuková, Mgr. Gabriela Halienová, Mgr. Michal Zoller.

O histórii katedry sa môžete dočítať tu.